ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете лек автомобил Ford Fiesta и 11 кошници с плодове и зеленчуци


Организатор на Играта е „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

Играта се организира и провежда на територията на Република България.
Играта се провежда в периода от 04 май до 31 май 2017 година включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 04 май до 31 май 2017 година е заявило участие в Играта и е приело настоящите условия, обявени на Facebook страницата на Организатора https://www.facebook.com/METRO.Bulg… и на официалния уебсайт на Организатора: www.metro.bg.

В периода на провеждане на Играта клиентите могат да участват като направят снимка със стикер на кола в сектор „Плодове и Зеленчуци “ в магазини МЕТРО Кеш енд Кери ЕООД и я публикуват под поста, обявяващ играта на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/METRO.Bulg… до 31-ви май включително.
Стикерът изглежда по следния начин:
Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
Всяко лице има право да участва в Играта с неограничен брой снимки.
Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook.
С участието си в Играта на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/METRO.Bulg… и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.
Наградите в Играта се раздават на томболен принцип както следва:
-1 бр Автомобил Форд Фиеста:
Автомобил: Форд
Модел: Фиеста 66358
Код модел Цвят / Цвят тап.: Race Red/Charcoal black
№ на шаси: WFODXXGAKDHJ83738
Код оборудване: Trend № на двигател: HJ83738
-11 бр. кошници, пълни с плодове и зеленчуци по избор;
Всеки участник може да бъде избран за победител само за 1 (една) предметна награда.
Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта за регистрация, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др. Не се допускат до участие в Играта снимки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.
Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.8, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/METRO.Bulg… може да бъде прекратен по преценка на Организатора.
Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.
Наградите от Играта са 12 /дванадесет / предметни награди – 1 брой автомобил Форд Фиеста;11 броя кошници, пълни с плодове и зеленчуци по избор.
Участник може да се включи за спечелване на предметна награда в периода от 04 до 31 май 2017 година включително.
Спечелилият наградата Участник („Печеливш”) ще бъде определен на 02.06.2017г., чрез изтегляне на случаен принцип, в присъствието на нотариус в Централния офис на Организатора. В тегленето участват всички, публикували снимка със стикера, разположен в отдел „Плодове и Зеленчуци“, в рамките на Участващите обекти.
Победителите ще бъдат обявени на 02.06.2017, на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/METRO.Bulg… и на сайта на Организатора с името и фамилията им, които използват във Fаcebook профила си, както и чрез изпращане на лично съобщение.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *