ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 смартфона iPhone 7 32GB и 5 таблета iPad Air 2 Cellular 32GB

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА 

1.1. Промоционалната лотария/игра „Ние вдъхновяваме. Ти се забавляваш!” (по-долу „Играта”) се организира от Ейвън Козметикс България ЕООД, ЕИК 121902485, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” № 69, Инфинити Тауър, ет. 9 (по-долу “Организатор” или „Ейвън”). 
1.2. Организаторът може да възлага част от организацията на Играта на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и наградите за спечелилите участници. 

ЧАСТ 2. ОБЩИ ПРАВИЛА 
2.1. Настоящите Общи условия се публикуват в началото на Играта на www.avon.bg/Mark за целия период на Играта. 
2.2. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната интернет страница на Организатора. 
2.3. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да задават въпроси във връзка с нейното провеждане на лицата и данните за контакт, посочени по-долу. 

ЧАСТ 3. ПЕРИОД НА ИГРАТА 
3.1. Играта се провежда за периода от 00:00 часа на 04.05.2017 година до 23:59 часа на 30.05.2017 година. 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
4.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо/ юридическо лице с местоживеене/ седалище на територията на Република България, което в периода на участие изпълнява условията за участие, описани тук. 
4.2. В Играта нямат право да участват: 4.2.1. лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години или поставени под пълно запрещение; и 4.2.2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/-а, родител/-и, брат/ сестра, деца); 
4.3. Непълнолетни лица и лица, поставени под ограничено запрещение, имат право да участват след предоставяне на съгласие от родител или попечител, вкл. за получаване на награда. Съгласието се счита предоставено с регистрацията за участие съгласно правилата по-долу. 
4.4. Участниците нямат право да прехвърлят на трети лица правата и задълженията си, произтичащи от участието си в Играта. 

ЧАСТ 5. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 
5.1. За участие в Играта всеки Участник следва да извърши следното: 
5.1.1 Да поръча определени грим продукти за 18 лева от началните страници на Брошурата на AVON валидна за Кампания 07/2017 (грим продукти от стр. 3 до стр. 17) в периода от 04.05.2017 до 24.05.2017 и да получи скреч карта, която съдържа уникален код. Картата ще бъде доставена до Участника от Представителя заедно с доставката на поръчаните от него продукти. 
5.1.2 Всеки Участник, който има скреч карта с уникален код, трябва да регистрира кода на специално разработената от Организатора уеб страница www.avon.bg/Mark. Регистрацията се счита за завършена след като участникът въведе и изпрати уникалния код заедно с попълнената от него регистрационната форма с лични данни и приети условия на лотарията, в рамките на регистрационния период: от 04.05.2017 до 30.05.2017. При успешно завършена регистрация на уникален код, според стъпките описани по-горе, участникът се включва в лотарията. Всеки Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове. 
 5.1.3 Регистриран Участник може да спечели не повече от една награда в настоящата лотария. 
5.1.4. С извършването на регистрация за участие, Участникът декларира и гарантира за точността, пълнотата и актуалността на попълнените и изпратени от него изискуеми от регистрационната форма лични данни и с това носи пълна отговорност за случаите, в които неговата регистрация с непълни и/или неточни лични данни бъде изтрита от базата данни за участие в Играта и/или за невъзможността да получи спечелена награда поради въведени и изпратени лични данни, несъответстващи със същите отразени в неговите документи за самоличност. 
5.2. С извършването на регистрация за участие, Участникът се обвързва с настоящите Общи условия, както бъдат периодично изменени или допълнени, и се съгласява да спазва условията, правилата и сроковете на Играта. 
5.3. В случай, че Участник се опита да манипулира по какъвто и да е начин Играта, Организаторът го отстранява от участие. 

ЧАСТ 6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 
6.1. Играта се провежда по следния начин: 
6.1.1 Периодът за поръчване на определни грим продукти от началните страници (грим продукти от стр. 3 до стр. 17) на Брошурата на AVON валидна за Кампания 07/2017 и получаването на скреч картата с уникален код е 04.05.2017 до 24.05.2017. 
6.1.2 Периодът за регистриране на уникалните кодове е 04.05.2017 – 30.05.2017. 
6.1.3 Тегленето на наградите ще се проведе на 05.06.2017 г. в 18:00 ч., в офиса на Организатора на бул. България 69, Infinity Tower, ет.9, София от Комитет, състоящ се от трима представители, назначен от Организатора. 
6.1.4 Имената на победителите ще бъдат обявени от Организатора на официалния уебсайт www.avon.bg до 12.06.2017 г. 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
7.1. Наградите в Играта са: 
 • 5 устройства iPhone 7 32GB и 
 • 5 устройства iPad Air 2 Cellular 32GB 
7.2 Регистриран Участник може да спечели не повече от една награда в настоящата лотария. 
7.3 Спечелена награда в Лотарията не може да бъде заменяна за друга награда със същата стойност. 
7.4 Всички награди са лични и не може да се преотстъпват на трети лица преди тяхното получаване. 
7.5 Avon запазва своите изключителни права да заменя, което и да е от iPhone 7 32GB и iPad Air 2 Cellular 32GB устройствата, описани тук, с друг модел с подобна стойност, характеристики и цветове, в случай че някое от тях вече не се предлага от доставчика по каквато и да е причина. 

ЧАСТ 8. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ 
8.1. Тегленето на наградите ще се проведе на 05.06.2017 година в 18:00 ч., в офиса на Организатора на бул. България 69, Infinity Tower, ет. 9, София от Комитет, състоящ се от трима прeдставители, назначен от Огранизатора. Тегленето ще бъде проведено между всички регистрирани кодове от автоматичен софтуер, използващ случаен принцип на селекция. Пет печеливши и пет резервни печеливши Участници ще бъдат изтеглени, за всяка награда. 
8.2. Всеки от резервните печеливши Участници, определени по реда на т. 8.1., може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че последните не могат да бъдат открити и/ или да получат наградата в съответствие с настоящите Общи условия. 

ЧАСТ 9. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

9.1. Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени от Организатора на официалния уебсайт www. avon.bg до 12.06.2017 г. /в рамките на пет работни дни след датата на теглене на наградите. Печелившите Участници могат да се свържат с Организатора относно определените печеливши и награди на посочените данни за контакт. 
9.2. В срок до пет работни дни след обявяване на печелившите Участници, Организаторът ще се свърже с тях на предоставените от Участника данни за контакт.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *