ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от Верея


Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ“ АД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://goo.gl/nWHcrZ за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://goo.gl/nWHcrZ
3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ“ АД и “УОТ ИФ” ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.
РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда в периода от 03.05.2017 г. до 05.05.2017 г., само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на Верея във Facebook: https://www.facebook.com/Vereia
2. На 03.05.2017 г. на стената ще бъде публикувана снимка с текст към нея “Ягодите или вишните са повече? Кажи ни в коментар и трима от вас ще спечелят награда от Верея”. За да се включи участник в Играта, той трябва да отговори с правилен отговор като коментар под публикацията.
3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 05.05.2017 г.), чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на общо трима участници, които печелят награда.
4. Наградният фонд за целия период на Играта включва три чаши Верея.
5. Профилите на печелившите участници ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата на Верея нa 06.05.2017 г. За да получат наградите си, те трябва да изпратят трите си имена чрез лично съобщение в страницата.
6. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 45 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
7. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *