ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 награди по 250 лв., слушалки, раници, тениски и още награди от Libresse


 1. Организатор на промоционалната кампания „Следвай мечтите си с Libresse“ (наричана по-нататък „Промоционална кампания” или „Кампанията”) е дружеството „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Любата“ 4-6, ет. 4, ап. 12, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131468795, с ДДС номер BG131468795 (наричано по-нататък „Организатор”).
 2. Спонсор на Кампанията е дружеството SCA Hygiene Products, със седалище и адрес на управление в Румъния, гр. Букурещ, ул. Полона 68-72, Полона Бизнес център, ет. 4, регистрирано в Търговския регистър на Румъния под номер J40/2520/1997 и с ДДС номер: RO 9423101 (наричано по-нататък „Спонсор”).
 3. Участниците в Кампанията са длъжни да се съобразят с Официалните правила на Кампанията (наричани по-долу „Официални правила“ или „Правила“). Правилата ще бъдат публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет www.sledvaimechtitesi.bg.
 4. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането им в сила.
РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА
 1. Кампанията се организира и провежда в периода 01 май 2017 г. – 30 юни 2017 г. включително (наричан по-нататък „Период на Кампанията“).
  • Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила.
  • Организаторът си запазва правото да променя периода на Кампанията, след като го е обявил публично, както е посочено в раздел 1 по-горе.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:
  • навършило е 18 години;
  • закупило е участващите в Кампанията продукти;
  • регистрирало е уникален код в уебсайта на Кампанията или с SMS на кратък номер 1674 по начина, описан в настоящите Правила;
  • има възможност лично да получи наградата на територията на Република България, при условията на Кампанията;
  • предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;
  • не е лице, свързано с Организатора или Спонсора.
 2. Свързани с Организатора или Спонсора лица са лицата, които са съдружници или акционери в дружествата на Организатора или Спонсора, или които работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения с Организатора или Спонсора, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, или са в пряка родствена връзка със служителите на Организатора или Спонсора.
  • Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
 3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години.
РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
 1. За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следното:
  1. Да закупи поне един от следните продукти с марка Libresse, участващи в Кампанията:
   • Дамски превръзки LIBRESSE Maxi Normal 10 бр.
   • Дамски превръзки LIBRESSE Maxi Long 9 бр.
   • Дамски превръзки LIBRESSE Maxi Goodnight 10 бр.
   • Дамски превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 10 бр.
   • Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Goodnight 10 бр.
   • Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Normal 10 бр.
   • Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Long 8 бр.
   • Ежедневни превръзки LIBRESSE Normal 32 бр.
   • Ежедневни превръзки LIBRESSE Normal Deo 32 бр.
   • Ежедневни превръзки LIBRESSE Multistyle 30 бр.
   • Ежедневни превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 20 бр.
   • Ежедневни превръзки LIBRESSE So Slim Deo 32 бр.
   • Ежедневни превръзки LIBRESSE So Slim 32 бр.
   • Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Normal Duo 20 бр.
   • Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Long Duo 16 бр.
   • Дамски превръзки LIBRESSE Natural Care Normal Duo 20 бр.
   • Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Normal 40 бр.
   • Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Goodnight DUO 20 бр.
   • Дамски превръзки LIBRESSE Maxi Goodnight DUO 20 бр.
   • Ежедневни превръзки LIBRESSE So Slim 64 бр.
   • Ежедневни превръзки LIBRESSE Normal 58 бр.
   • Ежедневни превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 40 бр.
   • Ежедневни превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 58 бр.
  2. Да се регистрира за участие в уебсайта на Кампанията www.sledvaimechtitesi.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; адрес; населено място; пощенски код; имейл; телефон и др.
  3. Да регистрира своите уникални промоционални кодове в профила си в уебсайта или с SMS на кратък номер 1674, като е необходимо да използва същия телефонен номер, който е попълнил в регистрационната форма.
  4. Да запази всеки един стикер с уникален промоционален код, получен при покупка на продукт, участващ в кампанията, заедно с касовата бележка от съответната покупка.
  5. Срещу регистрацията на всеки уникален код участникът получава определен брой точки в създадения от него профил в уебсайта на Кампанията. Броят на точките се определя от вида на закупения от участника продукт, както следва:
   • При покупка на стандартен пакет превръзки за цикъл или ежедневни превръзки и валидна регистрация на уникален промоционален код от продукта заедно с касова бележка, удостоверяваща покупката, участникът получава 5 точки в профила си в уебсайта на Кампанията.
Стандартни опаковки, които носят „5 точки“
5
превръзки за цикъл
1
дамски превръзки LIBRESSE Maxi Normal 10 бр.
2
дамски превръзки LIBRESSE Maxi Long 9 бр.
3
дамски превръзки LIBRESSE Maxi Goodnight 10 бр.
4
дамски превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 10 бр.
5
дамски превръзки LIBRESSE Ultra Goodnight 10 бр.
6
дамски превръзки LIBRESSE Ultra Normal 10 бр.
7
дамски превръзки LIBRESSE Ultra Long 8 бр.
ежедневни превръзки
8
ежедневни превръзки LIBRESSE Normal 32 бр.
9
ежедневни превръзки LIBRESSE Normal Deo 32 бр.
10
ежедневни превръзки LIBRESSE Multistyle 30 бр.
11
ежедневни превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 20 бр.
12
ежедневни превръзки LIBRESSE So Slim Deo 32 бр.
13
ежедневни превръзки LIBRESSE So Slim 32 бр.
   • При покупка на двоен пакет превръзки за цикъл или голям пакет ежедневни превръзки и валидна регистрация на уникален промоционален код от продукта заедно с касова бележка, удостоверяваща покупката, участникът получава 10 точки в профила си в уебсайта на Кампанията.
Двойни/Мега опаковки, които носят „10 точки“
превръзки за цикъл
14
дамски превръзки LIBRESSE Ultra Normal Duo 20 бр.
15
дамски превръзки LIBRESSE Ultra Long Duo 16 бр.
16
дамски превръзки LIBRESSE Natural Care Normal Duo 20 бр.
17
дамски превръзки LIBRESSE Ultra Normal 40 бр.
18
дамски превръзки LIBRESSE Ultra Goodnight DUO 20 бр.
19
дамски превръзки LIBRESSE Maxi Goodnight DUO 20 бр.
ежедневни превръзки
20
ежедневни превръзки LIBRESSE So Slim 64 бр.
21
ежедневни превръзки LIBRESSE Normal 58 бр.
22
ежедневни превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 40 бр.
23
ежедневни превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 58 бр.
  1. При натрупването на определен брой точки в профила си, всеки участник може да премине в следващо ниво от Кампанията, за да участва в разпределението на наградите, посочени в Раздел 5 на настоящите Правила.
  2. Всеки участник в Кампанията има право да обменя натрупаните точки в профила си срещу гарантирани награди при условията, посочени в Раздел 5 на настоящите Правила.
 1. С включването си в Кампанията всеки участник дава съгласието си личните му данни, предоставени по време на регистрацията в Кампанията, да бъдат събирани, обработени и въведени в база данни, която може да бъде използвана впоследствие с рекламна цел от Организатора.
 2. Организаторът и Спонсорът не носят отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за осъществяване на връзка с участник (в случай че същият спечели награда) или до загуба от страна на участник на право за включване в томболата за награди в Кампанията.
 3. Попълването на формата за регистрация в уебсайта на Кампанията може да се извърши само в периода 1 май 2017 г., 00:00:00 ч. – 30 юни 2017 г., 23:59:59 ч.
РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ
 1. За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 2610 (две хиляди шестстотин и десет) броя гарантирани награди, както следва:
  1. Гарантирани награди за ниво 1 от Кампанията (при събрани поне 10 точки в профила на участника и до изчерпване на количествата) – общо 1100 бр., от които:
   • Чанта за пазар – общо 300 бр. за целия период на Кампанията;
   • Малък портфейл – общо 400 бр. за целия период на Кампанията;
   • Маска за сън – общо 400 бр. за целия период на Кампанията.
  2. Гарантирани награди за ниво 2 от Кампанията (при събрани поне 20 точки в профила на участника и до изчерпване на количествата) – общо 800 бр., от които:
   • Бележник – общо 400 бр. за целия период на Кампанията;
   • Несесер – общо 200 бр. за целия период на Кампанията;
   • Термо чаша – общо 200 бр. за целия период на Кампанията.
  3. Гарантирани награди за ниво 3 от Кампанията (при събрани поне 30 точки в профила на участника и до изчерпване на количествата) – общо 700 бр., от които:
   • Тениска – общо 400 бр. за целия период на Кампанията;
   • Раница – общо 100 бр. за целия период на Кампанията;
   • Слушалки – общо 200 бр. за целия период на Кампанията.
  4. Големи парични награди, определени на томболен принцип измежду всички участници в кампанията, които имат натрупани поне 10 точки – общо 10 бр. награди на стойност 250 (двеста и петдесет) лева всяка. Паричните награди ще се изплащат по банков път на посочена от печелившите участници банкова сметка.
 2. Тегленето на печелившите ще се проведе на 04 юли 2017 г. в присъствието на нотариус. След като бъдат валидирани, имената им ще бъдат обявени на уебсайта на Кампанията www.sledvaimechtitesi.bg.
РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ
 1. Гарантираните награди ще бъдат изпратени на първите 2600 участници, които отговарят на условията за спечелване на съответната награда – т.е. разполагат в профила си в уебсайта на Кампанията с достатъчен брой точки за поне една от наградите в Кампанията и заявят желанието си да обменят съответния брой точки срещу съответната награда и изпратят снимка/сканирано копие на уникален код и касова бележка за покупка. Точките в профила на участник в Кампанията се получават само при регистрация на валидни уникални промоционални кодове.
 2. Големите парични награди ще бъдат изтеглени на томболен принцип след края на кампанията, чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус, на 04. юли 2017 г. Томболата за големите награди включва всички участници, които отговарят на условията, описани в чл. 5.1.4. на настоящите Официални правила.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *