ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери на обща стойност 80 000 лв. и още хиляди награди от Chio Chips

Тази игра се организира от „Интерснак България“ ЕООД с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6
Период на Играта: от 01.04.2017 до 30.06.2017
Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора. 
Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособнни физически лица, закупили продукти Чио Чипс, с промоционална лента указваща промоцията.
Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват  тези правила и  техните разпоредби.

МЕХАНИЗЪМ: За да участва в играта, потребителят трябва да закупи пакет Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията и може да спечели: талон за Чио чипс 20 г, талон за Чио пуканки 80 г или ваучер за покупка на стойност от 2,5,10, 20 или 50 лева. Продуктите, участващи в промоцията са: Всички продукти Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията. Общият брой на всички промоционални опаковки Чио чипс, участващи в промоционалната игра е 1 800 000. Из всички тези опаковки с промоционална лента поединично и на случаен принцип са разпределени общо 376 867 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка от Чио чипс 20 г, 188 433 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка Чио пуканки 80 г. и  34 700 броя ваучери за покупки на стойност от 2,5,10, 20 или 50 лева. Не всички опаковки на продукти, участващи в промоцията са печеливши.  Общият брой на печелившите опаковки Чио чипс е 600 000 броя от общо 1 800 000 броя опаковки, участващи в промоционалната игра. Следователно, една трета от участващите в промоцията опаковки Чио чипс са печеливши и всеки трети има реалния шанс да спечели някоя от тях. Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията е на случаен принцип и организаторът не гарантира поредност и подредба на печеливши и непечеливши опаковки. Всички  талони, намиращи се в опаковките Чио чипс, комуникиращи промоциятаса печеливши. За да може да получи своите Чио чипс 20 г или Чио пуканки 80г, участникът трябва да запази печелившия талон и да го предаде в един от магазините- наградни центрове в цялата страна. Всеки един от участващите магазини – наградни центрове ще бъде означен с промоционален плакат, указващ, че потребителят може да получи своя безплатен Чио чипс 20г или Чио пуканки 80г в него. Пълният списък на магазините- наградни центрове и техните адреси ще бъде публикуван на http://chio.bg за целия период на Играта. Един спечелен талон дава право на 1 брой безплатен Чио чипс 20г или 1 брой Чио пуканки от 80 г. Не се допуска замяна на спечелените  талони или на получените в тяхна замяна награди Чио чипс 20г или Чио пуканки 80 г за други продукти, ваучери или за паричната им равностойност.  Всеки от ваучерите за покупка, намиращи се в някои от опаковките на продуктите, участващи в промоцията, е поставен в защитена опаковка. Единичните номинални стойности на ваучерите са 2, 5, 10, 20 и 50 лева. Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки или услуги в мрежа от над 8 000 обекта из цялата страна. Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна) срещу което приносителят им срещу предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупка на стоки или услуги на стойност по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто. Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи пари срещу тях . Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Пълният списък с обектите, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна),  можете да намерите на следния линк: Виж списък с наградните центрове тук. Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.
Награди
Награден фонд: 
–  Чио чипс 20 г – 376 867 броя 
– Чио пуканки 80 г – 188 433 броя  
– 34 700 ваучера за покупки на обща стойност 80 000 лв.
100 ваучера за покупки на стойност 50 лв. всеки
150 ваучера за покупки на стойност 20 лв. всеки
200 ваучера за покупки на стойност 10 лв. всеки
500 ваучера за покупки на стойност 5 лв. всеки
33750 ваучера за покупки на стойност 2 лв. всеки 
Горните награди са разпределени из всички опаковки Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията и всеки потребител закупил който и да е от тези продукти има шанс да спечели някоя от горепосочените награди, намиращи се в част от опаковките с продукти участващи в промоцията. 
Други
Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила  на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк
http://chio.bg . за целия период на промоцията.

Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта , като промените влизат в сила само след оповестяването им на: http://chio.bg

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично  в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата игра.
Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки в над 8 000 обекта из цялата страна. Пълен списък с обектите можете да намерите на следния линк: http://www.edenred.bg/bg/търговски-обект/намери-търговски-обект/. Ваучерите за покупка са ценни книжа, които се използват като разплащателно средство, посредством което техните ползватели могат да получат стоки и услуги срещу тяхната номинална стойност, само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Единичните номинални стойности на талоните са 2, 5, 10, 20 и 50 лева. Срещу ваучерите не се получава ресто. Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство. При евентуално възникване на проблем с ползването на ваучерите в конкретен обект от посочената по-горе мрежа от обекти, моля, свържете се с Идънред България на следния телефон 02/ 974 02 20. При възникване на проблем с ползването на талоните в магазините – наградните центрове посочени по-горе моля свържете се с организатора ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД на тел. 02/ 948 69 69.
Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.

За контакти с организатора на Играта: 02/ 948 69 69


3 comments

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, кодът трябва да се регистрира в сайта на играта. Той се намира в края на публикацията в линка за участие. Поздрави успех!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние събираме игрите с награди на едно място. С коментар „участвам“ не участвате никъде. За да участвате в която и да е игра, трябва да изпълните условията, които е поставил всеки организотр. В края на всяка публикация има и линк за участие. Можете да участвате от там.
   Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *