ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 пасатора Bosch и 20 мини пасатора Philips от Своге

Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.svogeshokoladi.bg

Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.svogeshokoladi.bg

Период на промоцията /играта/: 14.04.2017 – 04.05.2017 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

Продукти, участващи в промоцията – Своге екстра какао 90 г, Своге екстра какао 65% 90 г, Своге екстра какао с лешници 90 г, Своге екстра какао с двоен крем с вкус на вишна 90 г, Своге с лешници 90 г, Своге млечен 90 г, Своге с лешников крем 90 г, Своге с лешници и стафиди 90 г

 • Право на участие:
  • Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България с възраст над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Тип Топ Куриер АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • 8. Стъпка 1: Влезте на www.svogeshokoladi.bg и се регистрирайте, като въведете име, фамилия, валиден имейл и валиден телефонен номер.
  • Стъпка 2: Направете десерт, използвайки шоколад Своге като една от съставките.
  • Стъпка 3: Снимайте го заедно с опаковката на използвания за приготовянето му шоколад и качете снимката и на www.svogeshokoladi.bg.
  • Стъпка 4: Изчакайте снимката да мине одобрение от администратор в рамките на 24 часа от нейното качване с цел елиминиране на участия с обидно и нецензурно съдържание. Ако предложението бъде одобрено, то участвате в седмичната томбола за награди. Само одобрените снимки ще бъдат публикувини на www.svogeshokoladi.bg
  • За да участва във всички томболи, всяка седмица от периода на активността потребителят трябва да качва различна снимка на различен създаден от него десерт с шоколад Своге.
 • Награди:
  • Седмични награди
   • ВСЯКА СЕДМИЦА ПО 10 БРОЯ НАГРАДИ – ПО 5 БРОЯ МИНИ ПАСАТОР PHILIPS HR2872/00 И ПО 5 БРОЯ ПАСАТОР BOSCH MSM64110 (ОБЩО 30 БРОЯ ЗА ПЕРИОДА НА ПРОМОЦИЯТА).
   • Тегленето на наградите ще се извършва до 24 часа след края на всяка седмица от периода на активността сред всички участващи за съответната седмица чрез специално разработен за целта софтуер в присъствието на 3-членна комисия. Разпределението на вида награди е на случаен принцип, като спечелил участник няма право на замяна с другата предвидена награда.
   • Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Потребителят трябва да въведевалиденреален и действащ мобилен телефонен номер.
   • Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в отговор на което в 10-дневен срок могат да заявят своята награда, като предоставят адрес за получаване на наградата, както и ще бъдат публикувани на сайта в рамките на 48 ч. след края на всеки период от Промоцията. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока, посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
   • Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия, както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
   • Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата и/или не е сторил това в 10-дневния срок за потвърждение.
   • Един участник може да участва максимум с 1 качена снимка на денонощие. 
    Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден. 
    Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на Промоцията.
   • Не се приемат за валидни участия, които:
    • Са с некоректно, обидно, нецензурно, позорно, осмиващо, сексуално, непочтено, злепоставящо или друго неподходящо съдържание или лъжлива информация, или рекламиращи други продукти и услуги под всякаква форма, религиозна, политическа, сексуална или друга пропаганда, дискриминационни призиви, както и всяка друга информация, която противоречи на закона и добрите нрави и етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС).
    • Включват съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания.
    • В случай че материалът съдържа лични данни на трето лице, различно от потребителя и/или обекти на интелектуална собственост (включително, но не и ограничително – търговски марки на трети лица), последният е получил предварителното съгласие на това лице/а да използва неговите лични данни и/или обекти на интелектуална собственост в материала за целите на настоящата игра, включително, но не и ограничително в случаите, когато третото лице е посочено като „таг“ в коментара на участника.
    • Участникът декларира, че материалът му по никакъв начин не нарушава правата и интересите на трети лица. В случай че коментарът показва или по друг начин изобразява лица под 12-годишна възраст, участникът дава изричното си съгласие материалите да бъдат публикувани.
   • Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Организаторът не носи отговорност, ако участник е предоставил невалиден, нереален и/или некореспондиращ телефонен номер. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени в този срок награди ще бъдат използвани за бъдещи активации на марката.
  • Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.
  • В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
  • ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *