ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 комплекти продукти Fino + форми за великденски сладки

Промоцията се организира под името “1000 великденски усмивки с Fino”. Промоцията се организира на територията на Република България. Срок на промоцията: 03.04.2017г. – 18.04.2017г. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.

Кампанията се провежда на Facebook страницата на Fino Bulgaria и се организира от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, с Възложител “Сарантис България” ЕООД, ЕИК 831542220

В промоцията може да участва всяко физическо лицe. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Промоцията обхваща периода: 03.04.2017г. – 18.04.2017г., като този период включва 2 различни предизвикателства всяка седмица:
Седмица 1 – 03.04.2017г. – 09.04.2017г.
Седмица 2 – 10.04.2017г. – 17.04.2017г.
 1. В края на всяка една на промоцията ще бъдат определени печелившите участници за цялата промоция. В края на промоцията ще бъдат изтеглени 20 комплекта, които включват FINO Хартия за печене 20 листа, FINO Алуминиево фолио 10 м, FINO плик за печене 5бр., FINO торби за смет 35 л, FINO гъба 1 бр., Форми за великоденски сладки . Печелившите участници ще бъдат изтеглени и обявени на 18.04.2017г. на Facebook страницата на Fino Bulgaria
 1. В промоцията има право да участва физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник.
 2. За участие в кампанията участникът трябва да изпълни следните условия:

  1) Да направи снимка или видео, което да отговаря на условията, зададени за седмичното предизвикателство.

  2) Да качи снимката или видеото в коментар под публикация, който обявява седмичното предизвикателство .

  Всеки участник може да качва само по една снимка за всеки отделен етап. Всеки участник може да участва само през един профил.

 3. С качването на снимковите и видео материали под поста на Facebook страницата на Fino Bulgaria, участникът гарантира, че е неин/техен автор, като дава съгласието си каченaта/качените от него снимка/снимки или видео да бъде използвана/и от Организатора за целите на кампанията и за други рекламни активности по негово усмотрение.
 1. Наградите, налични за участниците в промоцията, са:

  20 бр. Комплекти продукти Fino + форми за великденски сладки.

 1. В края на кампанията ще бъдат изтегляни чрез жребий 20 /двадесе/ печеливши участници, които ще спечелят по един комплект продукти Fino + форми за великденски сладки. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в офиса на Организатора в гр. София, пл. “Македония” 1.
 • Обявяване на резултатите
Имената на печелившите участници, изтеглени съгласно Раздел VII, ще бъдат обявявани във Facebook страницата на Fino Bulgaria, както следва.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *