ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 колекционерски албума Stikeez и Стикита по избор


1. Настоящите Правила за участие („Правилата„) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Скрити Стикита“ („Играта„).      

2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта (идентификационен № 286250), е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора„).
3. Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 10.04.2017 г. до 23:59 часа на  16.04.2017 г. („Период на провеждане”).
4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   

ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци„). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби.  

ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта всеки Участник трябва да:

7.1. разгледа нашата брошура от периода 10.04.2017 – 16.04.2017 г. в нейната хартиена версия, достъпна в магазините на Lidl, или в нейната онлайн версия, достъпна на lidl.bg/broshura и да открие колко фигурки Стики са скрити в страниците на брошурата;
7.2. да отиде на lidl.bg/stikeezgame, където да посочи верния отговор от дадените възможности, както и да избере 3 Стикита, които иска да получи, ако е отговорил правилно и бъде изтеглен за победител. Участникът трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер (не е задължителен), да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.
8. Всеки Участник може да се регистрира само веднъж при спазване на изискванията на т.7.
9. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.

IV. Награда


10. С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:

10.1. един от 100 колекционерски албума Stikeez заедно с 3-те избрани Стикита при регистрацията.
11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

V. Определяне на печеливши Участници


12. Определянето на печелившите Участници ще бъде на 19.04.2017 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в Периода на провеждане на Играта.

Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.
13. Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: lidl.bg/stikeezgame или на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 12, а за голямата награда – на 19.04.2017 г.. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.
14. Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 13, да изпрати имейл на igra@lidl.bg с потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен адрес за получаване.
15. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата и съответен адрес, на който да бъде изпратена наградата, в рамките на срока, посочен в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.
16. Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.14 на посочения от Участника адрес. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

VI. Ограничаване на отговорността


17. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността участниците да се свържат с интернет сървъра, освен ако те не са предизвикани от умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не може да бъде подвеждан под отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на тока или техническа неизправност на компютъра, използван от участника.

18. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.   Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.
19. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   
20. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
21. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта. Разходите по доставка на награди се поемат от Организатора.  Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.   
22. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.   
23. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод на участието му в Играта, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за голямата награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител.   
24. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.
25. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.   
26. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.   

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *