ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 златни яйца от „Златната царица“

Официални правила на промоцията
  „Спечели 300 златни яйца“
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1.1. Промоцията „Спечели 300 златни яйца“ наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Златно Брезово” ЕООД, гр. Пловдив, ж.к. Тракия 239, вх. В, ет. 5, ап.14, наричано по-нататък Организатор.
2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайтa: www.goldenqueen.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0700 11606 (на цената на един градски разговор).
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.goldenqueen.bg
2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоцията започва на 3 март 2017 г. Промоцията ще продължи до 30 април 2017  г. или до изчерпване на количествата на промоционални опаковки, което от двете събития настъпи по-рано.
5. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ
5.1. Участващите опаковки са фини точени кори „Златната Царица“ 500 грама с промоционална опаковка и пакетирана вътре в опаковката скреч карта.
ДИЗАЙН НА ПРОМООПАКОВКА:
ДИЗАЙН НА ПЕЧЕЛИВША СКРЕЧ КАРТА:
ДИЗАЙН НА НЕПЕЧЕЛИВША СКРЕЧ КАРТА:

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
С участие в промоцията може да бъде спечелена следнaтa наградa:
6.1. Един брой Златно яйце , описано подробно в Приложение № 1, при един брой печеливша скреч карта.
Общо за промоцията –  300 броя награди за всички опаковки за целия период на промоцията.
7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
7.1.Във всяка промоционална опаковка с показания в точка 5 дизайн има налична скреч карта с поле на изтриване.  При наличие на следните надписи в полето за изтриване:
• „Печелиш златно яйце” – потребителят има право да получи един брой златно яйце по куриер. Потребителят следва да се обади на посочения телефон 0700 11606 и подаде своите данни на участие , както и уникалния код, който се намира под надписа „Печелиш златно яйце“. Потребителят трябва да пази скреч картата до получаване на наградата, награда ще се връчва само срещу предоставена печеливша скреч карта.
• „Направи вкусна баница и опитай пак“ – потребителят не печели нищо.
7.2 Общият брой промоопаковки, съдържащи скреч карти е 400 000 броя, като 300 броя от картите са „Печелиш  златно яйце” и 399 700 броя от картите съдържат „Направи вкусна баница и опитай пак”. Печелившите карти ще бъдат разпределени на случаен принцип във всички произведени опаковки.
7.3. Участниците, спечелили наградата „Златно яйце“ го получават с доставка по куриер срещу предоставяне на печеливша скреч карта с уникален номер, който съответства на продиктувания по телефон и потвърден като печеливш от протокол за печеливши кодове. Доставката е в срок от 45 дена от телефонното обаждане на клиента.
7.4 Стойността на предметната награда е в размер на 90,00 (деветдесет) лева.
7.5. При връчване на наградата на участниците ще се предоставя и служебна бележка за получената награда, на основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ
7.6. С участието си в промоцията, участниците са информирани, че: за получената от тях награда са задължени да декларират получения доход под формата на предметна награда пред съответната/компетентна (съгласно адрес по лична карта на получателя на наградата) Териториална Дирекция на Национална агенция по приходите (ТД на НАП) като подадат годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на следващата година и да заплатят в същия срок и по сметка на съответната/компетентна ТД на НАП данък в размер на 10% изчислен на база стойността на предметната награда отразена в предоставената им служебна бележка при получаване на наградата. Предоставената на спечелилите участници служебна бележка, следва да бъде приложена към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.
7.7. За печелившите участници ще бъдат налице допълнителни разходи за тяхна сметка във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а именно: дължим към бюджета данък в размер на 10% от стойността на предметната награда, както и евентуални разходи по подготовка и подаване на годишна данъчна декларация.
8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.
8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.
8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.
9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
9.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на „Златно Брезово“ ЕООД, Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.
10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ
10.1. Замяната на награда срещу пари, както и преотстъпването ѝ на друго лице е забранено.
11. ОТМЯНА
11.1. Организаторът има право едностранно да отмени Промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на Промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.
12. СПОРОВЕ
12.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.
13. ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
С участието в промоцията / играта, всеки участник декларира, че се съгласява представените от него данни да се обработват по реда, предвиден в Закона за защита на личните данни, във връзка с промоция и получаването на наградата, както и имената му, местожителството му и негова снимка да бъдат използвани при обявяване на спечелите и промотиране на играта – промоцията.
Приложение № 1: Златно яйце
1. „Златното яйце“ представлява златен плакет с приложения дизайн, изработен от злато проба 585, с тегло от 1,5 g.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *