ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете лек автомобил Toyota Yaris, 12 велосипеда HomeMax и 12 таблета HUAWEI

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

1. Промоционалната кампания “ЕЛА, ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ.” („Промоцията“) се организира и провежда в магазини HomeMax в цялата страна. (наричани по-долу „Организатор“). 
2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия на Промоцията.
3. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период и продължителност на Промоцията на интернет страницата: www.home-max.bg.
4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата: www.home-max.bg.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. Всяко физическо лице с навършени 18 (осемнадесет) години има възможност да участва в Промоцията.
2. Не се допускат до участие служителите на магазини HomeMax, членове на семействата им, както и свързаните с тях лица.

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, за което са налице условията, посочени в раздел II, наричано по-долу Участник. Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници. За да участва трябва да са налице следните условия и те са:
1. Да посети който и да е магазин HomeMax в страната и да се регистрира на поставените за тази цел таблети като посочи три имена, телефон и имейл за контакт в направената контактна форма.
2. Информация за адресите на магазините можете да намерите на www.home-max.bg
3. С подаването на трите си имена, телефон и имейл за контакт в направената за целта контактна форма, участникът дава съгласие да получава рекламни съобщения от ХоумМакс. Участникът декларира, че не е регистрирал имейла си в КЗП.
4. Участниците могат да направят своята регистрация само в магазините на ХоумМакс. Допускат се до участие само валидно попълнени данни. Данни, които са неточни, неверни, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и съдържат печатни, типографски и други грешки, включително, но без ограничение, не се допускат до участие и/или като основание за получаване на печалба.
5. Всеки Участник има право на неограничен брой участия за периода на промоцията от 01.04. – -30.04.2017 г. В тегленето на томболата участват само уникални лични данни.
6. Наградите са Toyota Yaris – 1 брой, 12 броя велосипеда HomeMax, 12 броя таблета HUAWEI MEDIAPAD T1 7.0.
7. УЧАСТИЕТО В ТОМБОЛАТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА
Територията на Република България
V. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията започва на 01.04.2017 г от 8:00ч сутринта и ще се провежда до 20:00 часа на 30.04.2017г.

VI. ПЕЧАЛБАТА
1. Печалбата е 1 бр. лек автомобил Toyota Yaris, 12 броя велосипеда HomeMax, 12 броя таблета HUAWEI MEDIAPAD T1 7.0.
2. Печалбата ще бъде предоставена на изтегленият участник по реда на настоящите Общи условия и в съответствие с гражданското законодателство в Република България.

VII. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧАЛБАТА
1. Тегленето на печалбата ще се извърши в присъствието на нотариус.
2. Печалбата ще бъде изтеглена на 03.05.2017г. 
3. На датата ще бъдат изтеглени общо 33 човека. Един печеливш за автомобила и 2 броя резерви, 12 броя печеливши за велосипедите и 3 резерви, 12 броя печеливши за таблетите и 3 резерви. Право да получи колата има Участникът, който е изтеглен пръв в присъствието на нотариус, като Участникът следва да се идентифицира с лични данни при поискване от служител на магазини HomeMax. 
4. Служител на магазини HomeMax ще се свърже със спечелилите Участници чрез телефон и/или електронна поща, като ще поиска лицето да се идентифицира допълнително с цел получаване на Печалбата. Последната ще бъде предадена само при идентичност на данните, подадени от спечелилия Участник чрез регистрацията в магазина за участие и данните, представени пред служител на магазини HomeMax за проверка.
5. Право да получи печалбата лек автомобил има Първият изтеглен, който е Печелившият, а останалите 24 ще спечелят 12 велосипеда и 12 таблета. 
6. При невъзможност за установяване на контакт в рамките на 5 календарни дни с първият изтеглен- Печелившият и/или при попълнени некоректно или неверни данни, както и нежелание за получаване на Печалбата, се предоставя на следващия изтеглен резервен Участник по реда на изтеглянето. 
7. В случай, че нито един от изтеглените не бъде открит в рамките на 5 календарни дни или всеки от тях откаже да получи печалбата си, тогава се реализира ново теглене при описаните вече условия.
8. Организаторът си запазва правото, при несъответствие на данните на изтеглените печеливши Участници с тези от регистрацията в системата и/или при попълнени неверни данни за контакт, да предостави Печалбата на друг Участник, изтеглен в присъствието на нотариус. 
9. Името на спечелилия от томболата ще бъде публикувано на сайта www.home-max.bg и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/Homemax.bg?fref=ts , а самият печеливш ще бъде уведомен по телефона или чрез електронна поща от служител на магазини HomeMax. Спечелилият Участник се съгласява да участва в маркетинг кампании на Организатора във връзка с настоящата Промоция, включително с цел реклама на магазини HomeMax. 
10. Спечелилият Участник се задължава да използва Печалбата – лек автомобил марка Toyota Yaris без да премахва рекламните елементи на HomeMax по автомобила за срок от 6 (шест) месеца след неговото преминаване в собственост на спечелилия Участник.
11. Спечелилият Участник няма право да продава или отдава под наем или по друг начин спечеленият автомобил за срок от 6 (шест) месеца.
12. Печалбата ще бъде предоставени на изтегления Участник от Организатора на адрес София, ул. Владимир Вазов 83 в магазин HomeMax

VIII. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
Оповестяването на спечелилият ще се извърши:
1. По телефон и/или електронна поща от служител на магазини HomeMax
2. На сайта www.home-max.bg
3. Във Фейсбук страницата на адрес https://www.facebook.com/Homemax.bg?fref=ts
4. В офиса на компанията

IX. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА
1. Спечелилият, може да получи Печалбата си след сключване на договор за дарение с нотариална заверка на подписите за прехвърляне на собствеността върху Печалбата, който ще съдържа тежест за спечелилия да управлява автомобила с поставените му рекламни надписи за 6 (шест) месеца. 
2. Разходите по прехвърлянето на наградите, включително нотариална такса и местен данък, ще бъдат заплатени от спечелилият Участник.
3. Организаторът няма да поема такси и премии, свързани със застраховки, в случай че такива са необходими и/или изисквани от спечелилия Участник. 
4. Получаването на Печалбата трябва да се осъществи до 12.05.2017г. В случай, че до тази дата не бъде сключен договора за дарение на спечеленият автомобил, велосипед или таблет по причина на спечелилия Участник, правото да бъде получена колата, велосипеда или таблета се погасява. 
5. Печалбата се получава лично от печелившото лице или от негов представител с нотариално заверено изрично пълномощно.
6. Магазини HomeMax не поемат пътните и квартирните разходи, свързани с получаване на наградите.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *