ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 400 кърпи и 170 топки M&M

Организатор на промоцията е Марс Инкорпорейтед България ЕООД. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.promomars.bg Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.promomars.bg
I. Период на Промоцията /играта/: 3 април – 9 април, 2017 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, в обектите на търговска верига Кауфланд.
II. Продукти, участващи в промоцията – M&M шоколад 90 гр и M&M фъстък 90 гр.
III. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.promomars.bg за периода на Промоцията.
Право на участие:
IV. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на Марс Инкорпорейтед България ЕООД и Тера Комюникейшънс АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
V. За да получат награда от промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и покажат на куриера, който доставя наградите, касовият бон, с който участникът се е регистрирал за участие в промоцията, както и да удостоверят самоличността си.
VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
VII. Участвайки в тази промоция, т.е. чрез изпращането на SMS или регистрирането чрез електронна поща в уебсайта www.promomars.bg , участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
Механизъм на промоцията /играта/:
Стъпка 1: Закупете 2 броя опаковки M&MS 90 гр., от който и да е вид от верига магазини Кауфланд.
Стъпка 2: Регистрирайте кода от касовия бон и часа от касовия бон на www.promomars.bg или с SMS на номер 19353, като пред кода поставите символ „К“/ на латиница /.
ПРИМЕР: K928383930 13:15
* Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Мтел и VIVACOM и 0.29 лв. с включен ДДС за абонати на Telenor
VIII. Стъпка 3: След като направи регистрацията си успешно, всеки участник получава потвърдителен смс. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, за да получи потвърждение, че успешно се е регистрирал в играта.
Награди:
400 хавлиени кърпи с бранд M&Ms и 170 топки с бранд M&Ms
Тегленето на награди ще се извърши на 10.04.2017 г. по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база регистрации в промоцията. За целта ще бъде съставен констативен протокол, подписан от тричленна комисия.
IX. С един смс или уеб регистрация може да бъде регистриран само един код от касова бележка. За един код може да бъде изпратен само един SMS или уеб регистрация. При регистрирането на всеки нов касов бон, потребителят получава статус, колко шанса е натрупал за тегленето на награди.

* Всеки печеливш трябва да получи SMS за спечелената награда с номер на Call Center
Печелившият потвърждава до 3 дни наградата си на тел. – 02 419 12 20 / 0898 150 520

X. Печелившите участници регистрирали кодoвете си със SMS или имейл ще бъдат известени чрез обратен SMS и ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който в 3-дневен срок трябва да позвънят, за да потвърдят наградата си, както и да заявят адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
XI. Един участник може да направи неограничен брой регистрации на денонощие, стига те да отговарят на условията на стъпките в точка XIII . Всеки регистриран номер на касов бон се натрупва в активите на участника и той участва в тегленето на наградите с брой шанса равен на броя на касовите бонoве, които е регистрирал.
Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.
Раздаване на наградите:
XII. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите, за да уточни датата и часът за доставка с тях. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж в деня и часа, уговорен съгласно предходното изречение. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра между куриера и получателят на наградата. Единият протокол се предоставя на спечелилия участник.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *