ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Samsung Galaxy S7 Еdge

Томболата „Спечели Samsung Galaxy S7 Еdge със София Комерс Кредит Груп“ (наричана по-долу „Томболата“) се организира от „София
Комерс
Кредит Груп“ АД, ЕИК 175302519, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, ул. Васил Калчев, жк Дианабад, бл. 58, офис 6 („СККГ“).
Официалните правила на Томболата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Томболата на Facebook страницата на „София Комерс Кредит Груп“ АД – https://www.facebook.com/creditgroup.cc
Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата на „София Комерс Кредит Груп“ АД – https://www.facebook.com/creditgroup.cc
Територия и период на провеждане на Томболата
Томболата се организира и провежда на територията на Република България.
Томболата стартира на 18.03.2017 г. в 00:00:00 часа и приключва на 30.04.2017 г. в 24:00:00 часа.
Право на участие
Право на участие в Томболата има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години.
В Томболата могат да участват лицата по т.3.1., които са извършили валидна заявка за кредит, през страницата на „София Комерс Кредит Груп“ АД във Facebook на интернет адрес https://www.facebook.com/creditgroup.cc или на сайта на дружеството с адрес https://www.creditgroup.cc/web/micro в периода упоменат в т.2.2.
В Томболата нямат право да участват служителите на от „София Комерс Кредит Груп“ АД и членовете на техните семейства.
Механизъм на Томболата
Томболата се провежда на Facebook страницата на „София Комерс Кредит Груп“ АД – https://www.facebook.com/creditgroup.cc
За участие в Томболата всеки желаещ следва да натисне бутон („Like“ или „Харесвам“) на Facebook страницата на Организатора и да направи валидна заявка за кредит.
Заявката за кредит може да бъде направена през страницата на „София Комерс Кредит Груп“ АД във Facebook на интернет адрес https://www.facebook.com/creditgroup.cc или на сайта на дружеството на следния електронен адрес – https://www.creditgroup.cc/web/micro.
Победителят ще бъде избран чрез томбола на случаен принцип, като в томболата ще вземат участие всички лица, които са изпълнили изискванията по т.4.2 по-горе.
Награда. Теглене и получаване на наградата
На 04.05.2017 г., в присъствието на нотариус, ще бъде извършено тегленето на победителя в Томболата. Печелившият участник в Томболата ще получи награда, предварително обявена във Facebook страницата на Организатора („Награда“), като за целта същият трябва да се свърже с екипа на „София Комерс Кредит Груп“ АД, чрез лично съобщение на страницата https://www.facebook.com/creditgroup.cc Печелившият участник трябва да се яви в избран от него офис на „София Комерс Кредит Груп“ АД или в офис на кредитен посредник на дружеството, за да получи наградата си срещу представяне на документ за самоличност. Ако офисът не се намира на територията на в гр. София, е необходимо заявката за получаавне на наградата да бъде направена 2 работни дни по-рано
Наградата за спечелият участник е: Samsung Galaxy S7 Еdge.
Спечелената Награда не може да бъде заменяна или преотстъпвана на друго лице.
Отговорност
Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата и/или уебстраницата на Организатора „София Комерс Кредит Груп“ АД, невъзможност за регистриране за участие в Томболата, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Томболата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *