ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Samsung A520F Galaxy A5

„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост „Организатор” или Теленор).

Настоящата кампания се провежда на територията на Република България според часовата зона за Източна Европа (EET).

Фотокампанията #mygalaxy2017, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, цели да популяризира моделите Samsung A520F Galaxy A5 (2017) и Samsung A320F Galaxy A3 (2017).
Участието в Кампанията не е обвързано със закупуването на стоки и/ или услуги от Теленор България или Samsung Electonics Румъния, клон България.
Фотокампанията #mygalaxy2017 ще се проведе в периода от 21.02.2017 г. до 23.03.2017 г., като Кампанията ще включва следните етапи:
· Етап 1: от 21.02.2017 г. до 23:59 ч. на 12.03.2017 г. – публикуване на лични авторски снимки с хаштаг #mygalaxy2017 от Instagram профилите на участниците в Кампанията. Всички публикувани след тази дата снимки няма да участват в по-нататъшното класиране на финалисти и гласуване.
· Етап 2: от 13.03.2017 г. до 15.03.2017 г. – избор на 10 (десет) финалисти от всички публикувани Instagram снимки с хаштаг #mygalaxy2017, които отговарят на настоящите правила и условия. Изборът ще се осъществи от жури, съставено от представители на Теленор България и Samsung Electonics Румъния, клон България.
· Етап 3: от 16.03.2017 г. до 17:00 ч. на 22.03.2017 г. – провеждане на гласуване за публикуваните 10 (десет) финално избрани снимки на официалната Instagram страница на Теленор – telenorbg чрез натискана на бутона за харесване (like) към съответната снимка. В гласуването могат да участват всички регистрирани в Instagram потребители.
· Етап 4: 23.03.2017 г. обявяване на двамата победители във Фотокампанията.
Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.
Етап 1
За да участва в Кампанията, всяко лице, което съответства на условията по т.V, следва да публикува лична авторска снимка на специален момент, качена с хаштаг #mygalaxy2017 от своя публичен Instagram профил в периода от 21.02.2017 г. до 23:59 ч. на 12.03.2017 г.
Публикуваната снимка с хаштаг #mygalaxy2017 следва да отразява специален и незабравим момент за нейния автор, автентично възпроизведен или обработен допълнително кадър. Изображението следва да отговаря на добрите нрави, да не е от еротичен и/или порнографски характер или да внушава насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляващо или оневиняващо жестокост, насилие, или такова, кое е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикувана снимка, която противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва в по-нататъшно класиране.
Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на снимките, както и в случаи че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка в Instagram.
В случай че снимката е портретна и изобразява лице, различно от автора, последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Кампанията на изображенията на лица, чието съгласие не е било надлежно предоставено, в т.ч. публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.
Всеки участник в настоящата Кампания носи отговорност при публикуване на снимка с хаштаг #mygalaxy2017 за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от изобразеното лице при портретна фотография, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно.
Хаштагът, придружаващ публикуваната снимка, следва да бъде изписан слято по следния начин #mygalaxy2017
С публикуването на снимката участникът в Кампанията декларира и гарантира, че същата е лична авторска и се съгласява тя да бъде използвана за целите на настоящата фотокампания, в това число да бъде копирана и публикувана на официалния Instagram/ Facebook профил на Теленор България (telenorbg), в случаи че нейният автор бъде избран като финалист или победител в Кампанията.
Всеки участник, чиито снимки са достигнали до финал, може да получи само една награда във Фотокампанията, независимо колко снимки с хаштаг #mygalaxy2017 е публикувал за периода на кампанията и независимо, че няколко негови авторски снимки са класирани и впоследствие са събрали най-много харесвания. Пристъпва се към награждаване на следващия участник събрал най-много харесвания.
Етап 2
След приключване на Етап 1, жури, съставено от представители на Теленор и Samsung Electonics Румъния, клон България, ще избере 10 финалисти от всички снимки, публикувани хаштаг #mygalaxy2017 в периода на Етап 1, чието съдържание отговаря на настоящите правила.
Етап 3
10 (десетте) финално избрани снимки от Етап 2 ще бъдат публикувани на официалната Instagram страница на Теленор – telenorbg – заедно с Instagram името на съответния ѝ автор. В периода от 16.03.2017 г. до 17:00 ч. на 22.03.2017 г. всеки Instagram потребител, ще има възможност да гласува за една от 10-те снимки-финалисти във Фотокампанията, качени на https://www.instagram.com/telenorbg/, посредством натискана на бутона за харесване (like) към съответната снимка.
Етап 4
Авторът на една от 10-те снимки, събрала най-много харесвания към 17:00 ч. на 22.03.2017 г., ще бъде обявен за победител на първо място, а този, събрал най-много харесвания след първия победител, съответно избран като победител на второ място. В случай че на първо място са класирани двама финалисти, които имат равни на брой харесвания на публикуваните от тях снимки, съответно се избира чрез жребий, кой от тях да получи награда за победител на първо място и съответно награда за победител на второ място.
В случай че участник е избран за финалист с няколко снимки, които е публикувал в периода на кампанията и впоследствие тези снимки са събрали най-много харесвания, той/ тя може да получи само една награда в зависимост от мястото на неговото класиране. Пристъпва се към награждаване на следващия участник събрал най-много харесвания.
Останалите 8 финалисти се считат резерви и се определят съответно на трето, четвърто, пето, шесто, седмо и осмо място според броя харесвания, който са събрали до 17:00 ч. на 22.03.2017 г.
Победителите на първо и второ място ще бъдат обявени на 23.03.2017 г. с пост в официалните профили на Теленор в Instagram и Facebook.
Наградите в Кампанията са, както следва по реда на тяхното разпределение:
· Награда за победител на първо място: 1 (един) брой Samsung A520F Galaxy A5 (2017)
· Награда за победител на второ място: 1 (един) брой Samsung A320F Galaxy A3 (2017).
Класираните на първо и второ място чрез публично гласуване победители, съгласно описаните в Етап 4, раздел VI, правила, ще бъдат уведомени от служител на Организатора с лично съобщение към Instagram профила, с който победителят е участвал в Кампанията. С това съобщение печелившият ще бъде уведомен за наградата си и за детайли относно нейното получаване.
Ако в срок от 48 (четиридесет и осем) часа печелившият за съответната награда не отговори на личното съобщение, с което е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда. В тези случаи се пристъпва към свързване с първия резервен финалист от останалите 8 финалисти, събрал най-много гласувания след спечелилия второ място победител, по отношение на който се прилагат горните правила, до изчерпване на резервите или наградите.
Печеливш / резерва губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *