ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Huawei P9 Lite

Периодът за участие в Кампанията за получаване на технологични новини от блога на Мтел (наричана за краткост „Кампанията”) е от 12:30 на 25.02.2017 г. до 23:59 ч. на 10.03.2017 г.

Кампанията се провежда на официалната интернет страницата на Мтел блога на Организатора: http://blog.mtel.bg/ и съгласно настоящите Правила. 

Организатор на Кампанията е „МОБИЛТЕЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул.”Кукуш” № 1, наричано по-долу за краткост “Мобилтел” или „Организаторът”.

В Кампанията нямат право да участват лица на възраст под 14 (четиринадесет) години. 

Участието в Кампанията се реализира в Периода, посочен в т. 1.1. от тези Правила при следните условия: 
Всеки, който желае да участва, следва да посети интернет страницата на кампанията – http://blog.mtel.bg/ и да заяви своя безплатен абонамент за Рубриката, която е посветена на мобилния конгрес в Барселона, при активирането на който участникът ще получава ежедневно новини от мобилния конгрес в Барселона. 
При активацията на абонамента в т. 4.1.1., всеки който желае да се включи следва да заяви участието си в Кампанията като попълни наличната форма за участие. Участникът следва да попълни своето име, фамилия, валиден имейл адрес и телефон. 

След надлежното попълване на формата за участие на посочения от Участника имейл адрес, същият ще получи линк, при достъпването на който ще валидира своята регистрация. С оглед избягване на всякакво съмнение: В случай че участникът не потвърди своята регистрация, чрез активирането на получения по имейл линк, то същият няма да бъде включен и губи правото си да участва в кампанията. 
С валидирането на своята регистрация Участникът се включва в кампанията. 
Всеки участник има право да попълни само една форма за участие и има право да се включи в Кампанията само веднъж. 
Всеки, който се включи в Кампанията, има право и може да спечели наградата по т. 5 по- долу. 
Участието в Кампанията не е обвързано с покупка. 

Награда – смартфон Huawei P9 Lite

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ