ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете над 2200 награди от Tedi – куфари, спални комплекти, раници, часовници и несесери

На територията на България промоцията се осъществява от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.

В промоцията може да участва всяко физическо лицe. Лица на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лица на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. В играта не могат да участват: служители или съдружници на Организатора, собственици и служители на търговски обекти, които търгуват с промоционалните продукти, лицата, заети в тегленето на наградите, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства. Под „членове на техните семейства” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Промоцията включва следните продукти с промоционална опаковка и с производствен промоционален код, отпечатан върху стикер, наричан по-долу кодът:
  1. Тedi нектари – 300 ml

  2. Tedi нектари – 900 ml

  3. Tedi бисквити – 100/90 г

  4. Tedi нектари – 200ml

  5. Tedi Waterrr – напитки– 500 ml 

  6. Tedi Play- напитки – 400 ml, наричани по-долу Продуктите.

Продажбите на продуктите, свързани с промоцията, започват на 1.02.2017г. и продължават до 15.06.2017г. Промоционалните продукти могат да бъдат налични и продавани извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в промоцията. 3. Кодът, поставен върху опаковката на продукта, е скрит върху стикер зад етикета или върху стикер на опаковката. Разкриването му е възможно само след закупуване на продукта.

1. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:
а/ да закупи в периода 1.02.2017г. – 15.06.2017г. необходимия брой промоционални продукти в зависимост от наградата, за която е решил да участва; 

б/ да създаде свой потребителски профил на уеб сайта www.tedi.bg – съставяйки своя лична парола съдържаща цифри, малки и големи букви на латиница. От този момент потребителят дава начало на своето участие като за всяко следващо достъпване до своя профил ще е необходимо да използва e-mail адреса и паролата си. Играта се провежда на www.tedi.bg в периода от 00:00:00 часа на 1.03.2017г. до 23:59:59 часа на 15.06.2017г., след като потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия (вевеждат се на кирилица), и-мейл адрес (въвежда се на латиница), мобилен телефонен номер, уникален код (който ще получи като SMS) и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 01.03.2017г. до 23:59:59 часа на 15.06.2017г. на следния сайт: www.tedi.bg, като въведе кода от промоционалния стикер. Кодът се състои от букви и цифри, изписани с главни символи на латиница. Код, който е неправилно въведен, се счита за невалиден. 
в/ Организаторът предоставя възможност на участниците да създадат свой профил и да регистрират кодове и през приложението на играта в FB страницата на марката с адрес: www.facebook.com/bgtedi/

2. Със завършване на регистрацията физическото лице или законният представител – родител/настойник дава съгласието си за обработване на собствените си и на представлявания лични данни. 

3. Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД. С регистрацията на интернет сайта www.tedi.bg участникът се съгласява личните му данни да бъдат използвани за маркетингови цели – изпращане по електронна поща на бюлетини и покани за участия в състезания и томболи. 

4. Участникът трябва да направи своята регистрация за участие в промоцията еднократно. При регистрацията участникът въвежда своя и-меил, който става неговото потребителско име за достъп и парола. В случай на закупуване на следващ промоционален продукт участникът регистрира кода на закупения продукт, като влиза на сайта www.tedi.bg или през FB приложението на играта на адрес www.facebook.com/bgtedi/ , използвайки потребителското си име и паролата си. 

5. Допустимо е използването само на кирилица за регистрация на потребителски профил.

6. Всеки участник трябва да запази до края на промоцията стикера/етикета с промоционалния код, вписан върху него и регистриран от участника на сайта www.tedi.bg или от FB приложението на играта на адрес www.facebook.com/bgtedi. При предоставяне на награда на участник организаторът има право да изиска стикерите/етикетите на всички продукти с кодове, вписани от участника на сайта www.tedi.bg или от FB приложението на играта на адрес www.facebook.com/bgtedi. В тези случаи предоставянето на оригиналните кодове се счита за съществено условие за получаване на някоя от наградите във връзка с промоцията. 

7. За получаване на гарантирани награди от играта „Супер промоция“ участникът трябва да регистрира минимум определения в раздел V брой кодове в рамките на определения период.Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове, като регистрацията на всеки код се свързва със закупуването на промоционален продукт (носещ символите на играта „Супер промоция) от участника. Кодът се регистрира еднократно на www.tedi.bg или www.facebook.com/bgtedi през профила на участника и след натрупване на определен брой, може да бъде разменен за една от посочените награди в раздел 

Гарантираните награди се предоставят за следния брой регистрирани кодове: а/ Несесер Tedi– 10 кода;

б/ Ръчен часовник Tedi – 12 кода;
в/ Ученическа раница Tedi – 20 кода;
г/ Спален комплект Tedi – 35 кода;
д/ Куфар Tedi – 50 кода

Гарантирани награди:
  а/ Първа гарантирана награда – 300 Несесери Tedi;

  б/ Втора гарантирана награда – 800 Ръчни часовници Tedi;
  в/ Трета гарантирана награда – 400 Раници Tedi;
  г/ Четвърта гарантирана награда – 500 Спални комплекти Tedi;
  д/ Пета гарантирана награда – 200 Куфари Tedi 

Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.

Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на промоцията, е по една гарантирана награда от вид.

Превръщане на кодове в гарантирани награди
1. В случай че е събрал необходимия брой кодове за определен вид награда и при положение че същата е в наличност, Участникът ще получи известие в профила си, което го информира за това, като, ако желае, може да замени събраните кодове за съответната награда. Организаторът не носи отговорност за количественото изчерпване на наградите, всички видове награда и техните количества биха могъл да се изчерпят във всеки един момент през периода на играта. Справка за оставащи количества и спечелени награди ще е налична през целия период на сайта на промоцията.

2. Всеки участник може да замени регистрираните от него кодове за избраната от него гарантирана награда по всяко време в периода от 1.03.2017г. (начало на регистриране на кодовете на сайта на промоцията) до 15.06.2017г., при условие че е събрал необходимия брой кодове, посочен за съответната гарантирана награда, и гарантираната награда не е изчерпана. На сайта www.tedi.bg e постоянно достъпна информация в реално време за броя спечелени и броя останали налични към момента гарантирани награди от всеки вид. 
3. Участник, който иска да замени кодовете си за гарантирана награда, отбелязва съответната гарантирана награда на сайта www.tedi.bg.
4. Участникът може да избере гарантирана награда/и за всички или за част от събраните кодове.
5. Кодовете, заменени за гарантирани награди, се приспадат от общия брой на кодовете, събрани от участника.
6. В случай че избраната гарантирана награда е изчерпана, кодовете могат да бъдат използвани за друга награда, която е в наличност.
7. Всеки участник има право само на една гарантирана награда от съответния вид.

1 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *