ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 смартфона Coolpad и 10 външни батерии Big Boy


„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост „Организатор” или Теленор), съвместно с българския национален Център за безопасен интернет и Coolpad, наричани по-долу „Партньори“.

Настоящата кампания се провежда на територията на Република България.

Кампанията „Търсенето на Емо“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, цели да популяризира международния Ден за безопасен интернет, като обърне внимание на рисковете, които крие публикуването и разкриването на сензитивна лична информация в интернет и в частност – в социалните мрежи. Кампанията е предимно насочена към децата и подрастващите на възраст между 13 и 18 г., включително, които ползват социалните мрежи, и има за цел да повиши тяхното внимание при споделяне на лична информация в социалните им профили.
Участието в Кампанията не е обвързано със закупуването на стоки и/или услуги на Теленор.
Кампанията „Търсенето на Емо“ и регистрацията за наградите в нея за лица от 13 г. до 18 г. включително ще се проведе от 7.02.2017 г. до 23:59 ч. на 14.02.2017 г.
Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице, навършило 13 години, с валидна регистрация във Facebook, като право на последваща регистрация в разпределението на наградите в Кампанията имат само лицата между 13 и 18 години, включително, които към 14.02.2017 г. не са навършили 19 години.
Посредством специално създадения сайт на Кампанията, достъпен на www.findingemo.bg, участниците могат да отговорят последователно на 10 въпроса, свързани с измислен за целта на Кампанията нереален герой – Емил Добромиров. Отговорите на въпросите са заложени в съдържанието на специално създадените профили на същия герой във Facebook, Instagram и Snapchat, които са достъпни чрез линкове в сайта www.findingemo.bg.
Информацията, използвана в социалните профили на героя Емо, е недействителна и/или специално създадена за постигане на целта на Кампанията. За да започнат участието си в Кампанията, участниците трябва да влязат с техния валиден Facebook профил, натискайки бутона „Влез с Facebook“ на началната страница на сайта www.findingemo.bg
След предоставяне на отговор за всеки от 10-те въпроса, участникът в Кампанията ще бъде известяван дали съответният отговор е правилен или не. Няма ограничения в броя на опитите за предоставяне на отговор на даден въпрос, като всяко лице може да се откаже от участие в Кампанията на който и да е етап.
След като са предоставили правилен отговор за всеки от 10-те въпроса в Кампанията:
Участниците, извън дефинираната в т. V възрастова граница от 13 до 18 г. вкл., приключват участието си в Кампанията;
Участниците между 13 и 18 години вкл. могат да продължат участието си като се регистрират за разпределението на наградите в Кампанията.
Регистрацията за разпределение на наградите се извършва на сайта www.findingemo.bg след завършване на „Търсенето на Емо“ чрез правилни отговори на всички 10 въпроса от Кампанията и включва предоставяне на актуален имейл адрес и потвърждение, че лицето е между 13 и 18 години вкл. Организаторът не носи отговорност за валидността на данните, предоставени от участниците при регистрацията в разпределението на наградите в Кампанията.
В случай че участник, който не е между 13 и 18 г., се регистрира за разпределение на наградите в Кампанията, същата регис
Наградите в Кампанията са, както следва по реда на тяхното разпределение:
  • 1 (един) брой смартфон Coolpad Modena
  • 1 (един) брой смартфон Coolpad Torino S
  • 1 (един) брой смартфон Coolpad Porto S
  • 10 (десет) броя външни батерии Big Boy
Тегленето на наградите между регистриралите се в разпределението на наградите в Кампанията, които са на възраст от 13 и 18г. вкл., ще се извърши на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора. Наградите се теглят и печелившите ще бъдат информирани след приключване периода на Кампанията. При разпределението на наградите ще бъдат изтеглени, както следва:
  • за 1 (един) брой смартфон Coolpad Modena – 1 (един) печеливш и 3 (три) резерви
  • за 1 (един) брой смартфон Coolpad Torino S – 1 (един) печеливш и 3 (три) резерви
  • за 1 (един) брой смартфон Coolpad Porto S – 1 (един) печеливш и 3 (три) резерви
  • за 10 (десет) броя външни батерии Big Boy – 10 (десет) печеливши и 5 (пет) резерви
Всеки изтеглен печеливш, ще бъде уведомен от служител на Организатора с имейл, изпратен на имейл адреса, предоставен при регистрацията за разпределение на наградите в Кампанията. С това съобщение печелившият ще бъде уведомен за наградата си и за детайли относно нейното получаване. В същия имейл ще бъде приложена Декларация, която следва да се попълни от родител/ настойник на спечелилото малолетно или непълнолетно лице.
Ако в срок от 48 (четиридесет и осем) часа печелившият за съответната награда не отговори на имейла, с който е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда. В тези случаи се пристъпва към свързване с изтеглените резерви по реда на изтеглянето им за съответната награда, по отношение на които се прилагат горните правила, до изчерпване на резервите или наградите.
Служители на Теленор, Центъра за безопасен интернет и Coolpad, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, сестра, деца), могат да участват в Кампанията и да отговорят на 10-те въпроса на сайта www.findingemo.bg, но нямат право да се регистрират в разпределението на наградите в Кампанията и да получат такава.
В случай че лице между 13 – 18 г. включително вече е спечелило награда в Кампанията и е потвърдило получаването ѝ, и в случай че бъде повторно избрано за печеливш за друга награда от Кампанията, тогава Организаторът пристъпва към награждаване на изтеглената първа резерва за съответната награда.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ