ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 тротинетки и 100 плюшени играчки от Бочко

Играта се организира и провежда от „ЛАВЕНА АД“, наречено по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР „, с подизпълнители „ДДБ София“ ООД, наричан за краткост Агенцията и „Ол ченълс комюникейшън” ЕООД, наричан за краткост „АДМИНИСТРАТОР “.

Играта  се организира и провежда на територията на Република България в интернет на адрес www.bochko.bg/tvoetobebe

Активен период на Играта от 00:00ч. на  16.01.2017 г. до 24:00ч. на 16.02.2017 г. включително.

Организаторът на Играта има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес www.bochko.bg/tvoetobebe

В играта имат право да вземат участие всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
В Играта нямат право да участват служителите на ЛАВЕНА АД и всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1, той има право да анулира неговото участие и да предостави наградата на друг участник.

За участие в играта е необходимо:
Участникът да се регистрира на интернет адрес: www.bochko.bg/tvoetobebe
Участникът трябва да качи собствено видео на своето дете на горепосочения интернет адрес и да създаде собствен рекламен клип за марката Бочко, собственост на Организатора, по предварително разработен  образец, в който участникът може да напише свои послания на екрани в началото и в края на клипа.
Участникът няма право да използва видеа, качени от други участници в играта, както и такива, заснети от други хора.
Видеото трябва да отговаря на следните технически параметри: Максимален размер 256 МB;

Видеото не трябва да съдържа неподходящо съдържание, като под неподходящо съдържание ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа:
§     Обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Организатора, на Агенцията и Администратора  и/или техни работници/служители;
§     Съдържание, което може да представлява някакъв вид конфиденциална информация  и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да се осъществи , без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с ноу-хау ), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.;
§     Съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора  на Играта, като фокусира вниманието върху същите  (в това число, но не само, тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства, конкурентни продукти и др.);
§     Съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;
Материалите следва да съдържат лични данни само и единствено на самия участник, като в случай че освен неговите лични данни материалите съдържат и личните данни на друго лице, различно от самия участник, участникът декларира и гарантира, че е получил предварителното разрешение на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на съответно приложимия закон) да използва неговите лични данни в материала за целите на настоящата кампания;

В случай че изпратен материал представлява произведение на изкуството и/или по какъвто и да е начин съдържа в себе си други обекти на интелектуална собственост (например, но не само, такива които са били фотографирани и т.н.), участникът декларира и гарантира, че притежава и/или е уредил всички необходими права и/или правомощия за това (доколкото това се изисква по силата на съответно приложимия закон), да използва материалът за целите на участието в настоящата кампания;
Качването на материалите и тяхното използване за предвидените тук цели не бива да нарушава правата и законовите интереси на трети лица.
В случай че някой от материалите породи основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, Организаторът на Играта ще има право веднага да премахне и отстрани всички такива материали.

В рамките на Играта  ще бъдат раздадени общо 110 награди:
10 броя големи награди – Тротинетка 2в1.
100 броя малки награди – Плюшена играчка „Таралеж“.

Не се допуска размяна на наградите срещу паричната им равностойност.
Наградите на изображенията от материалите за представяне на кампанията, са информативни.

Всички участници, качили клип и спазили правилата на играта, участват в теглене на награди на томболен принцип.
Един участник може да спечели най-много една награда, без значение броя на клиповете, които е качил.

Томболата се тегли на 20.01.2017г. в присъствието на нотариус.
Печелившите се обявяват на страницата www.bochko.bg/tvoetobebe на 21.02.2017г.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *