ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете тоалетна вода Imari Elixir

Томболата “Спечели любим аромат” е организирана от „Ейвън Козметикс България” ЕООД, със седалище гр. София, бул. „България” № 69 ет. 9, с ЕИК 121902485, представлявано от управителя Елизавета Коробченко, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „Ейвън”.

Периодът на участие в Томболата е от 05.01.2017 година до 23.59 часа на 11.01.2017 година.

Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години; непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда;

Tомбола с награди
За да бъде включен в томболата, участникът трябва да отговори на въпросите, публикувани на https://www.avon.bg/imari.
Такава е всяка една, извършена от редовен участник, който е попълнил коректно въпросника, публикуван на https://www.avon.bg/imari.

Наградата в томболата е 1 бр. тоалетна вода Imari Elixir.
– всеки участник може да спечели само 1 награда
– спечелилият участник ще бъде определен на томболен принцип.

Тегленето на наградите в томболата ще се извърши в на 11.01.2017 година в 10.00 часа чрез жребий, като от всички участници, попълнили коректно формата за участие, на случаен принцип ще бъде определен 1 печеливш участник и двама резервни участника.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *