ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 4 чифта маркови слънчеви очила


Промоцията „Играй с Norvegia vodka“, наричана по-долу за краткост „Промоцията”.

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наричани по-долу накратко „Официалните правила”. 

За целия период на Промоцията всички заинтересувани лица могат да задават въпроси относно Промоцията на sales@platinumbrands.bg . 

Промоцията е валидна за цялата територия на Република България за промоционалния период, посочен в Част 4 по-долу. 

Промоцията стартира в 00:00 часа на 16 ноември 2016г. и продължава до 23:59 часа на 15 януари 2017г. 

Право на участие има всяко физическо лице, което се е регистрирало с актуални данни – имена, електронна поща за участие в Промоцията и към момента на регистрация е навършило 18 (осемнадесет) годишна възраст. 

В настоящата Промоция не могат да участваит лица, които към момента на регистрацията са под 18 (осемнадесет) години; или са служители на Организатора, както и техни родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи. 

а да участват в Промоцията, лицата следва да регистрират актуални данни – имена и електронна поща на сайта на Промоцията – www.gameforframe.bg 

Участието в Промоцията не е обвързано с покупка, а само с извършване на свободна регистрация. Един имейл може да бъде регистриран само еднократно 

Няма ограничение в броя на валидните имейли, които могат да бъдат регистрирани от едно лице за целите на участието.

Регистрация за участие извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна. 

Забранени са действия от страна на участници в Промоцията, с които се цели вероятността за спечелване на наградата да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при тегленето на наградата, Организаторът на Промоцията си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда. 


В случай че по време на Промоцията или след нейния край бъде установено, че печеливш участник не отговаря на условията на настоящите Официални правила, наградата ще бъде връчена на резервен печеливш. 

Организаторът не поема отговорност за неправилно/неточно/непълно въведени данни. 

На 16-ти декември и 16 януари чрез томбола ще бъдат определени по двама печеливши месечно от валидно регистрираните в Промоцията. Заедно с печелившите ще бъдат определени последователно по още двама резервни печеливши участници. 


Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Промоцията, е слънчеви очила 

Наградите, които ще бъдат спечелени от Промоцията са само четири и ще бъдат връчени на четирима печеливши, определени при условията на Част 6. 

След като печелившият участник бъде определен, Организаторът се свързва с него на електронна поща, посочени при регистрацията на този участник. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *