ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете винен тур, 5 кашона с вино и 20 бутилки вино от Ловико Сухиндол

Период на Играта
00:01 часа на 13-ти декември 2016 г. до 23:59 часа на 8-ми януари 2017 г.

Описание на Играта
Целта на Играта е популяризиране на винарна „Ловико Сухиндол“. Играта е тип „томбола”, в рамките на която 1 от Участниците (дефинирани по-долу), избран чрез жребий, ще спечели Награда (дефинирани по-долу).

 Организатор на Играта
Търговско представителство “Ловико Лозари”ЕАД, с Булстат BG131068107,  със седалище по регистрация: гр.  Сухиндол, ул. Росица 156, наричано по-долу “Организатор”.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални Правила“).

Играта се провежда на територията на Република България.

Печелившите Участници имат право да получат Награда, която включва:
–             1 винен тур във винарна Ловико Сухиндол – обиколка на винарната, посещение на лозовите масиви и музей на виното, дегустация във избата и винена вечеря;
–             5 награди:1 кашон от серия вина Sundial;
–             10 награди: 2 бутилки вино на винарна Ловико Сухиндол.

Механизъм на Играта
Имената на печелившите Участници ще бъдат изтеглени на 9-ти януари, 2017 г., посредством жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Имената на печелившите Участници ще бъдат оповестени на интернет страницата на Woman.bg.
Наградата ще бъде предоставена на печелившият Участник, при условие, че същият отговаря на условията на настоящите Официални правила и:  предостави следната информация:
(i) име, презиме, фамилия (вкл. и на латиница съгласно документите му за самоличност);
(ii)   дата на раждане;
(ii)   постоянен адрес на територията на Република България.
Служител на Организатора ще се свърже с печелившият Участник чрез посочения, при регистрацията, адрес на електронна поща, за да го уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й.
Печелившят Участник, в последствие, трябва да установят контакт с Организатора за получаване на Наградата в рамките на 5 (пет) работни дни от публикуване на обявата по точка 7.1 по-горе.

Печелившият Участник ще получат Наградата си в рамките на 45 (четиресет и пет) работни дни от публикуване на името му на интернет страницата на Woman.bg, освен ако не е уговорено друго между Участник и Организатор.
В случай, че печелившият Участник не установи контакт, за да получи Наградата си, Наградата се предлага на друг – произволно избран Участник, който също ще бъде оповестен на интернет страницата Woman.bg.
Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печелившият участник е предоставил невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща за контакт.
Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като печелившият Участник удостовери самоличността си.
Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградата
Всички награди ще бъдат изтеглени посредством компютърен софтуеър и на случаен принцип.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *