ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всяка седмица 20 играчки Thinkle Stars

Промоцията се провежда в периода от 01.12.2016г. до 15.01.2017г.

Промоцията „Бъди звезда в света на PUFIES“ /Промоцията/ се организира и провежда от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, бул. “Мадара” № 48, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

Промоцията „Бъди звезда в света на PUFIES“ стартира на 01.12.2016г. и продължава до 15.01.2017г.

В тази Промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи за „Фикосота” ООД, „Ноу Уей“ ЕООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

За участие в Промоцията не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с търговска марка “Pufies” или друг продукт на Организатора.

За да участва в Промоцията, участникът трябва да направи снимка на своето дете пред инсталацията на Pufies, в някой от магазините, участващи в Промоцията. Участващите в Промоцията магазини, както и времевият график, в който инсталациите ще са налични в тях, са налични на Facebook страницата на Pufies – www.FB.com/Pufies.bg, като Организаторът запазва правото си да нанася промени в тях, които ще бъдат своевременно отразявани на горепосочената Facebook страница. Участникът трябва да качи направената снимка на Facebook страницата на Pufies – www.FB.com/Pufies.bg, под поста, с който е обявена Промоцията. Всеки потребител има право да участва в Промоцията само с една снимка.

Печелившите на наградите по т. 7.1. ще бъдат определени от жури, състоящо се от представители на Организатора и Изпълнителя. Всяка седмица ще бъдат избирани по 20 бр. /двадесет/ печеливши измежду всички участници, качили поне една снимка по начина, описан в т. 5.1. от настоящите правила. Избраните за печеливши получават, на произволен принцип, една от наградите по т. 7.1. Първото теглене на награди ще се осъществи на 06.12.2016г. измежду всички, качили поне една снимка до 5.12.2016г. Всички следващи периоди са с продължителност по една календарна седмица (понеделник-неделя), а печелившите ще се избират всеки следващ понеделник. Качилите снимка, но неизбрани за печеливши участници за съответната седмица, няма да участват за следващите периоди и няма да участват при следващо теглене на награди.

Печелившите по предходната точка, се обявяват в срок до 5 /пет/ работни дни от избирането им, на Facebook страницата на Pufies – www.FB.com/Pufies.bg. В рамките на 5 /пет работни/ дни, печелившите ще бъдат уведомени от Изпълнителя чрез пост на Facebook страницата на Pufies за спечелването на наградата, като печелившите следва да изпратят лично съобщение на горепосочената страница, като предоставят следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желаят да получат наградата си.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ