ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 уреда за готвене на ориз и 10 комплекта с продукти Крина

Играта “Мястото на ориза е в пакета” се организира от „СуиКо” ЕООД в срок 14.12. – 27.12.2016г.

В играта може да участва всяко физическо лицe. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/ настойника си. Наградите от кампанията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора, нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на кампанията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица.

Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

За участие в играта участникът трябва да изпълни следните условия:
1) Да разполага с активен профил в приложението Facebook;
2) Да сподели снимка на най-неконвенционалния, странен и креативен начин за затваряне на пакет ориз, боб или леща Krina Natural Choice в коментар под публикувания на официалната Facebook страница на Krina пост с условията на играта;
3) Снимката трябва да е направена с пакет ориз, боб или леща Krina Natural Choice;
4) Всеки участник може да качва само по една снимка;
5) Всеки участник може да участва само през един профил;
С качването на снимката участникът гарантира, че е неин автор, като дава съгласието си каченaта от него снимка да бъде използвана от Организатора за целите на кампанията по негово усмотрение.
Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни, съгласно правилата на ЗЗЛД.
Наградите, налични за участниците в кампанията, са 3 уреда за готвене на ориз и 10 комплекта с продукти Крина. Всеки комплект съдържа 1 пакет ориз, 1 пакет боб и 1 пакет леща.
Наградите се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната законодателство.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *