ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 42 таблета, телевизора и смартфона

Играта „Какво има в кутията?” (по-долу също „Кампанията“ или „Играта”) е организирана от „Мобилтел ЕАД“,със седалище в гр. София, ул. Кукуш 1 с ЕИК 131468980, представлявано от Александър Димитров, наричано по-долу за краткост „Ние”, “Организатор” или „Мтел”.

Периодът на участие в Играта е от 12.00 часа на 06.12.2016 година до 23.59 часа на 23.01.2017 година.

Кампанията се провежда на интернет страницата на Организатора: www.povechezaedno.bg

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години; непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда;

Игра с награди: всеки Участник, който се регистрира и е дал съгласието си да се включи в Кампанията „Какво има в кутията?“, автоматично участва в електронно теглене за награди.

За да участва в играта, Участникът е небходимо да избере една от трите кутии на началната страница, за да види за каква награда може да участва. За да участва в електронното теглене на печелившите за тази награда, Участникът трябва да се регистрира. Участникът може да се регистрира за Кампанията и съвместно със свой познат (наричан по-долу „Допълнителен участник“), за да може двамата да участват в електронното теглене на печелившите за съответната награда. По време на регистрацията Участникът оставя своите имена, имейл адрес и телефон, както и имената на Допълнителният участник. Данните са необходими, за да може Организаторът да се свърже с тях след края на Играта, ако са спечелили.

Участникът има право да играе многократно, но може само веднъж седмично да се регистрира с един имейл адрес, за да участва в електронното теглене на печелившите за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Играта, Организаторът има правото да го отстрани от участие.

Регистрацията за участие и самото участие в Играта, както и спечелването и получаването на награди от Играта, не е обвързано с и няма за цел да увеличи покупките на продуктите на Организатора от Участниците/ печелившите.

Наградите в електронно теглене на печелившите са общо 42 бр. (14бр.Telefunken TV 32”, 14бр. Huawei Mediapad T2, 14бр. Lenovo K6).

Видът на наградите в кутиите на началната страница на www.povechezaedno.bg се разпределят на случаен ротационен принцип и не са обвързани с конкретна кутия.

 Участникът ще вижда за коя от трите вида награди играе, чрез съобщение, което се изписва след избора на кутия.

Тегленето на наградите ще се извършва чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, определена от Организатора, и съставена от упълномощени представители на Организатора, която удостоверява резултатите от него, което ще бъде извършвано всеки вторник от седмицата в продължение на 7 седмици. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *