ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете вкусни награди от Горна баня и БББ

„Игра“- „Конкурс за детска рисунка с цел ползване за рекламни материали за „БК – ГОРНА БАНЯ“ ООД, която се провежда от Организатора на територията на Република България

Тема на рисунката – „Плодовете са здраве“ 1.1.2. Картината трябва да бъде върху лист с размери 35/50 см, и в долния ляв ъгъл трябва да бъдат изписани Име и Фамилия на детето и неговата възраст.

„Участник“ – Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, до 14 години, чиито родител/настойник е с постоянен адрес в Република България и притежава само един валиден профил във Facebook.

„Продължителност на играта“– от 14.11.2016 г. до 18.11.2016 г.- до 12,00 ч. като Организаторът си запазва правото да удължи срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.

Награда: предметна награда и отпечатване на детската рисунка за рекламни материали на „БК – ГОРНА БАНЯ“ ООД.

Родителят декларира, че с публикуването на снимка на рисунка, изработена от детето му, е съгласен тя (рисунката) да се ползва с рекламна цел за отпечатване върху рекламни материали на „БК – Горна Баня“ ООД.

2.1.За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:
2.1.1.да прочете настоящите общи условия и след като се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях и се съгласява с тях, да приеме приложението на Играта;
2.1.2.да отговоря на условията на играта;

2.2.В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като публикува снимка на рисунка на стената в страницата https://www.facebook.com/bbbjuices/?fref=ts, в периода,в който е описано в условията на Играта.

2.3.Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора в търговската мрежа. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта, всяко лице, което не отговаря на описаните общи условия. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.

2.4 Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта

2.5 Родителят декларира, че с публикуването на снимка на рисунка, изработена от детето му, е съгласен тя (рисунката) да се ползва с рекламна цел за отпечатване върху рекламни материали на „БК – Горна Баня“ ООД.

Победителите от конкурса ще бъде изтеглен на 18.11.2016 до 18,00 ч.

Определянето на печелившите се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител. Тегленето на жребия и определяне на печелившите става на 18.11.2016 г. след 12.00 ч.

Имената на печелившите в играта ще бъдат обявени в страницата на Играта на 18.11.2016 г. до 18.00 ч.

До дата 22.11.2016 г. се изисква оригинала на снимката да бъде предоставен на „БК – Горна Баня“ ООД, на адрес: гр. София, п.к. 1373, ул. Месечинка №8, тел. за контакт 02/9557393.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *