ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 40 комплекта с вкусни Ная гофрети

Периодът за участие в играта „Игрите на Ная“ (наричана за краткост „Играта”) е от 10:00 часа на 15.11.2016 г. до 10:00 ч. на 29.11.2016 г.

Играта се провежда във Facebook страницата на Организатора:
https://www.facebook.com/Prestige96bg/, чрез регистрация в социалната мрежа „Facebook“ и съгласно настоящите Правила.

Организатор на Играта е „Престиж-96” АД със седалище и адрес на управление: България, гр. Велико Търново 5000, ж.к. „Чолаковци“, ул. „Дълга Лъка“ № 6, наричано по-долу за краткост „Престиж-96” или „Организаторът”.

Участници:

Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 14 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
се регистрира или съответно има валидна регистрация на https://www.facebook.com/ (съгласно правилата на страницата);
Посети Facebook страницата на Организатора, достъпна на следния адрес – https://www.facebook.com/Prestige96bg/, където е активирано специално приложение, в което ще се провежда Играта;
 се запознае и приеме настоящите Правила на посочения в специалното приложение на Facebook страницата на Организатора;
отвори всички еднакви двойки карти според механиката на играта тип memory game;
попълни своите данни в регистрационна форма за участие;
В Играта нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Престиж-96, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства;
В Играта нямат право да взимат участие лица на възраст под 14 (четиринадесет) години.

Механизъм на участие:

Участието в Играта се реализира в Периода, посочен в т. 1.1. от тези Правила и се разделя на три седмици;
Механизъм на играта:
Всеки, който желае да вземе участие и отговаря на условията за това следва да посети Facebook страницата на Организатора (достъпна на следния адрес – https://www.facebook.com/Prestige96bg/) и чрез клик върху таб-меню „Игрите на Ная” да достъпи специално изработеното приложение за Играта;
Участникът следва да се запознае и приеме настоящите Правила, достъпни на посочения в приложението на Играта, линк, отмятайки чрез тик в полето (чек бокс) под необходимата за попълване регистрационна форма; Регистрацията изисква имена, телефонен номер и електронен имейл адрес за контакт, които ще се използват само за връзка с Участника, ако той спечели награда от Играта;
На Участника се предоставят 12 обърнати с лице надолу карти, които представляват 6 двойки. Има възможност да се отварят по две, а ако те са еднакви, то остават обърнати с лице нагоре до отварянето и на останалите карти. Ако са различни, двете отворени карти се връщат в първоначалното си състояние;
Целта на Играта е отварянето на всички 12 карти (6 двойки) за минимално време;
Играта има брояч на секунди, който отчита времето за успешно отваряне на всички карти;
Играта генерира класиране на базата на времената постигнати от различните участници. Класирането се нулира в началото на всяка игрова седмица.
Всеки Участник има възможност да направи неограничен брой опити за постигане на минимално време или просто да се забавлява.
Всеки, който се включи в Играта, има право и може да спечели наградата по т. 5 по-долу.
Участието в Играта не е обвързано с покупка.

Награди:

           
Описание на наградата Общ брой награди от съответния вид за целия Период на Играта
5.1. 1 награда – комплект от 2 кутии Ная гофрети
40 кутии – по 20 кутии за всяка игрова седмица


Определяне на победителите:

– Всеки, който отговаря на условията на настоящите Правила има възможност да спечели наградата по т. 5.1. по-горе.
– За да спечели награда, Участникът трябва да постигне резултат от успешно отваряне на всички карти в секунди, който да попадне сред първите 25 най-бързи постижения за съответната седмица.
– Ако не може да се определи еднозначно кои са двадесет и петте участника, които печелят награда за дадена седмица, то победителите се определят с жребий посредством онлайн платформа за генериране на случайни номера: https://www.random.org/integer-sets/. Пример за подобен случай е, когато има повече от 25 участници, постигнали най-добро време за съответния период.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *