ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 СПА уикенда и 100 ваучера по 40 лв.

Промоционалната кампания „Есенна промоция”, наричана по-долу за краткост „Промоцията” или „Промоционалната кампания”, се организира и провежда от „ДАНОН СЕРДИКА” АД, акционерно дружество, част от GROUPE DANONE, Франция, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831617210, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Охридско езеро” № 3, наричано по-долу за краткост „Данон”,

”Билла България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул. „България” № 55, представлявано от управителите Ваня Динкова Динева-Странджева и Бойко Митков Сачански;

Промоционалната кампания се провежда в периода от 01.11.2016 г. до 30.11.2016 г. (включително), във всички филиали на Билла България на територията на Република България, посочени в Приложение № 2 към тези Правила и наричани по-долу за краткост „участващи филиали на Билла България“.

В промоционалната кампания участват всички продукти с марка „Активиа“, описани в Приложение № 1 към тези правила, наричани по-долу за краткост „промоционални продукти Активиа“, закупени в единична опаковка в срока на провеждане на Промоцията от участващите филиали на Билла България.

Условия за участие 
Участник в промоционалната кампания „Есенна промоция“ може да бъде всяко физическо лице, което към датата на участие е навършило 18 години. 
Право на участие в Промоционалната кампания нямат лица, които се намират в трудови правоотношения с организаторите на Промоцията, както и техни съпрузи, братя, сестри, родители. 
Участието в Промоцията е свързано с едновременното закупуване на поне 3 /три/ броя промоционални продукта Активиа, описани в Приложение № 1 наведнъж от някой от филиалите на Билла България, посочени в Приложение № 2, в срока на провеждане на промоционалната кампанияи изпълнение на следните условия: 

попълване на талон за участие в Промоцията, който потребителят може да получи при урната за подаване на талоните за участие, разположена в съответния участващ в промоционалната кампания търговски обект на Билла България, от който са закупени Промоционалните продукти; Забележка: За всеки едновременно закупени 3 броя промоционални продукта Активиа потребителят има право да попълни един талон за участие в Промоцията; Пример: При едновременна покупка на 3 /три/ броя промоционални продукта „Активиа“, потребителят има право да попълни 1 /един/ талон за участие в Промоцията. При едновременна покупка на 7 /седем/ броя промоционални продукта „Активиа“ потребителят има право да попълни 2 /два/ талона за участие в Промоцията. 

В талона за участие потребителят попълва: 
 своите имена, телефонен номер, имейл и адрес за контакт върху гърба на талона за участие в Промоцията; 
 полето, в което потвърждава, че ще пази касовата си бележка, във връзка с която е попълнил талон за участие, в случай, че бъде изтеглен като печеливш и че има навършени 18 години; 
 полето с номера на касовата бележка и датата на касовата бележка; 
 полето, в което потвърждава, че се е запознал и приема Правилата за участие в Промоцията, публикувани на интернет страницата: www.activia.bg; 

Подаде попълнения съгласно Правилата талон за участие в предназначената за това урна в участващия филиал на Билла България, от който са закупени Промоционалните продукти „Активиа“;Всеки клиент на филиалите на Билла България, описани в Приложение № 2, може да участва неограничен брой пъти в Промоцията, като всяко следващо участие е свързано с едновременното закупуване на поне 3 /три/ броя Промоционални продукта „Активиа“и попълване, и подаване на талон за участие, при спазването на тези Правила. 

Награди и изтегляне на спечелилите участници 
В рамките на промоционалната кампания „Есенна промоция“ могат да бъдат спечелени следните награди: 
 5 /пет/ ваучера, срещу които спечелилият участник може да получи награда „спа уикенд за двама в България” при условията, посочени в т. 6 от тези Правила; 
 100 /сто/ ваучера за пазаруване „Billa подаръчен електронен ваучер“, всеки от които е на стойност от 40лв., които спечелилите участници могат да ползват при условията, посочени в т. 6 от тези Правила. 

От всички участници в Промоцията, независимо в кой от участващите в Промоцията филиали на Билла България са подали талон за участие, на случаен принцип, чрез томбола, ще бъдат изтеглени 105 участници, които печелят награда. Награда може да бъде спечелена само от участници, които при спазване на тези Правила са подали талон за участие в Промоционалната кампания във филиал на Билла България, описан в Приложение № 2. 

Имената на печелившите участници ще бъдат изтеглени на 12.12.2016 г. от 15:00 ч. в офиса на „Данон Сердика“ АД, на адрес: гр. София, ул. „Охридско езеро” № 3, в качеството му на организатор и отговорен за Промоцията, след което ще бъдат обявени на интернет страницата на Активиа: www.activia.bg. Тегленето на наградите ще бъде извършено пред комисия в състав, определен от „Данон Сердика“ АД, във връзка с което ще бъде изготвен протокол, който се съхранява при организатора. 5.4 Един участник може да спечели една награда.  

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *