ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 ваучера по 100 лева и 20 стилни хавлии Milde


Организатор на Кампанията е „ФИКОСОТА” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 48 (наричано по-долу за краткост „Организатор“).

СРОК И ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
Кампанията се провежда в периода от 27.10.2016г. до 27.11.2016г., включително. В рамките на този период, участниците могат да участват за спечелването на 3 ваучера на стойност 100 лв. и 20 хавлии, брандирани с търговската марка на Организатора „Milde“.
Организаторът прави провеждането на Кампанията достояние на широката общественост чрез интернет страницата на Кампанията, на адрес: www.mildeworld.com/bg/favourite.trends, както и чрез Facebook страницата на „Milde“.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
Участник в Кампанията може да е всяко пълнолетно физическо лице, което в периода от 27.10.2016г до 27.11.2016г се е регистрирало за участие на www.mildeworld.com/bg/favourite.trends и е приело настоящите Правила.
В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора или Изпълнителя, както и членове на техните семействата (родители, деца или съпрузи). Юридически лица нямат право да участват в Кампанията.
КАМПАНИЯТА
В периода на провеждане на Кампанията физическите лица, които желаят да участват в нея, могат да направят това на следния интернет адрес www.mildeworld.com/bg/favourite.trends .
В Кампанията може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което е изпълнило условията на настоящите Правила, публикувани на интернет страница на Кампанията и е предоставило своето име, фамилия и имейл адрес в регистрационната форма, достъпна на интернет страницата на Кампанията.
Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.
Участието в Кампанията се осъществява чрез софтуерната разработка: Лендинг страница. С регистрацията си за участие в Кампанията лицата се съгласяват с Правилата на Кампанията.
Кампанията не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин от/с Facebook. Участниците в Кампанията са уведомени за факта, че изискваната от тях информация в хода на участие в Кампанията се предоставя на Организатора, а не на Facebook.

Механизъм на участие: за да участва в Кампанията всеки участник трябва да отговори на серия от 8 въпроса под формата на тест, с четири възможни отговора. Няма верни и грешни отговори. Участникът отговаря на база своята лична преценка, като в зависимост от отговорите, които е дал, получава определен „типаж“. След като види своя „типаж“ участникът трябва да се регистрира, за да участва за възможността да спечели награда. Ако преди или след регистрация участникът сподели във Facebook своя „типаж“, същият удвоява шанса си за спечелването на награда. Предходното изречение се прилага еднократно.

Всеки участник има право да спечели само една от изброените награди.
Измежду всички регистрирали се участници, двадесет и трима ще бъдат изтеглени като победители за по 1 (един) брой награда – ваучер на стойност 100 лева или хавлия „Milde“.
Победителите, с техните име, фамилия и част от имейл, ще бъде обявени в срок от 7 работни дни от края на Кампанията на Facebook страницата на Milde и на интернет страницата www.mildeworld.com/bg/favourite.trends . Всеки печеливш в рамките на 10 дни от обявяването, че е победител, трябва да се свърже с Организатора на Facebook страницата на Milde посредством лично съобщение. Ако в този срок той не се свърже с Организатора, това означава, че автоматично се отказва от наградата и претенциите си към нея.
Всяка награда ще бъде предоставена на победителя в рамките на срок от 1 месец от момента, в който победителят се свърже с Организатора.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *