ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 4 400 играчки, 900 детски смартфона и още награди от Pampers

Промоционалната кампания на Pampers в магазини за традиционна търговия в България, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, адрес бул. „Източна тангента” 161. 

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени със средствата, упоменати в чл. 3, на: www.orbico.bg (http://www.orbico.bg/novini) 

Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоцията на следния уебсайт: www.orbico.bg (http://www.orbico.bg/novini) и в участващите магазини. 

Място на провеждане, логистика и продължителност на кампанията Кампанията се провежда във всички магазини за традиционна търговия в България, изброени в Анекс 1 на настоящите правила, които участват в „Кампанията”. 

Продължителност на Кампанията „Кампанията” стартира на 10-ти октомври 2016 г. и продължава до 31-ви декември 2016 г. В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на „Кампанията”, това ще бъде оповестено публично на уебсайта: www.orbico.bg (http://www.orbico.bg/novini). Чл. 4. 
2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите магазини в периода 10. 10. – 31. 12. 2016 г. 

След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава. 

Механизъм на „Кампанията” и условия за участие За да спечели награда от „Кампанията”, всеки участник трябва да отговаря на следните условия: – купете в периода, определен в чл. 3, участващи продукти Pampers, описани в чл. 4 на настоящите правила, от който и да е от магазините, изброени в Анекс 1. – При закупуване в периода на промоцията на някой от участващите продукти на Pampers от описаните в Анекс 1 магазини, ще получите съответния брой печати на касата на същия магазин (броят на печатите е според описания по- горе регламент) в специалния паспорт на Pampers, който можете да вземете от магазина. – изрежете баркодовете на съответните закупени продукти и ги сложете в джобчето на специалния паспорт на Pampers. – Когато приключите с покупките и съберете съответния брой печати за тях в паспорта на Pampers, го занесете на касата в който и да е от участващите магазини заедно с баркодовете на закупените продукти за участващите продукти Pampers от участващите магазини в периода на промоцията и ще получите един от следните подаръци: o При събрани 30 печата печелите играчка пеперуда или лъвче (според наличността – без право на замяна) o 

При събрани 60 печата печелите детски смартфон o Подаръците за 30 и 60 печата (лъвчета или пеперуди и детски смартфони) могат да бъдат получени в рамките на 10 дни в същия магазин, в който участникът е оставил попълнения си паспорт. o Всички валидни участници, събрали необходимия брой печати (30 или 60 печата), ще получат право да бъдат включени в томбола за спечелване на голямата награда: детски център – пиано. o Тегленето на томболата за големите наградите ще бъде извършено в присъствието на нотариус на 16-ти януари. 2017 г. o 

Победителите ще бъдат уведомени по телефона, а списъкът с печелившите за голямата награда ще бъде обявен на www.orbico.bg (http://www.orbico.bg/novini. Големите награди ще бъдат изпратени на печелившите по куриер за сметка на „Орбико България” на посочен от печелившите адрес в срок от 1 месец след валидирането им Организаторът „Орбико България” ЕООД не носи отговорност за попълнени паспорти, които са били предадени от участник в промоцията на някой от участващите магазини, но по някаква причина не са достигнали до Организатора. Ако участникът е направил копие на попълнения си паспорт, в случай на загуба той/ тя може да занесе това копие в магазина, в който го е предал, и да изиска копието му да бъде признато и да бъде включен в промоцията за награда в съответствие със събрания брой точки. Един участник може да спечели до 3 награди в периода на Кампанията. Ако един и същ участник играе повече от 3 пъти, следващите му/ й награди ще бъдат отнети в полза на следващия участник в играта. 

Награди Наградите са: 

При 30 печата: 
 900 бр. играчка лъвче 
 3500 бр. играчка пеперуда 

При 60 печата: 
 900 бр. играчка детски смартфон 

Голяма награда – тегли се чрез томбола: – 10 бр. бебешки занимателен център 4-в-1 с пиано 

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Тази промоция се организира, провежда и финансира от „Орбико България” ЕООД. Производителите, вносителите и доставчиците на наградите не спонсорират промоцията. 


Право на участие В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 10-ти октомври 2016 година, и пребивава на територията на България, което: – е закупило в периода на Кампанията, определен в чл. 3, участващи продукти, описани в чл. 4. – е представило на каса в някой от участващите магазини коректно подпечатан паспорт на Pampers, заедно с изрязаните баркодове на съответстващите на броя печати продукти на Pampers в периода на промоцията В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия). Чл. 8. Данъци и такси Организаторът на „Кампанията” не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на „Кампанията”.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *