ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 90 подаръчни карти заредени с по 150 лева от Bingo

Промоция- промоционална  кампания на “Bingo” , организирана с рекламна цел за популяризиране на перилни препарати с марката «Bingo“

Оргавизатор, “Хайат България Кемикъл ЕООД”, ЕИК: 115215489, със седалище и адрес на управление:, гр. Варна, Западна промишлена зона.

 „Номер на касова бележка” е номерът в левият ъгъл.

СРОК И ТЕРИТОРИЯЛЕН ОБХВАТ  НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията ще се проведе в периода от 00:00:00 часа на
15.10.2016г. до 23:59:59 часа на 12.01.2017г.
Промоцията е валидна за цялата територия на Република България за промоционалния период, описан в чл. 2.1.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ , участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.
Общите условия  са публично оповестени през целия период на промоцията на интернет-страницаhttp://www.bingopromo.bg

Участник в промоцията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В настоящата промоция не могат да бъдат участници служители на “Хайат България Кемикъл ЕООД”, служители на  лицата, които участват в организацията на кампанията, както и свързани с тях лица, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи и роднини по права и по сребърна линия.

В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 01.10.2016г. включително, наградата може да бъдe получена само от законния  представител на същия.
В случай, че печелившият е непълнолетен, т.е. не е навършил 18 години до 01.10.2016г. включително, наградата може да бъде получена от печелившия, със съгласието на родителя или попечителя си.

Право на участие има всеки потребител, който отговаря на условията на настоящия раздел и е закупил прах за пране Bingo 2 килограма или Течен перилен препарат Bingo от 1.2 литра, участващи в настоящата Промоция. Всеки участник има право на следващо участие когато е направил повторна покупка, при ограниченията, предвидени в т.7.4.

В Промоцията участват:
Прах за пране Bingo Automat, всички видове от 2 кг.
Течен перилен препарат Bingo, всички видове 1,2 л.
В периода на Промоцията всеки участник трябва да закупи някой от продуктите на Bingo по т. 6., да изпрати номера на касовата бележка, намиращ се от лявата страна на фискалния бон, така както е определен в т. 1.3 от настоящите Правила на кратък номер 1802, или да го регистрира на указаното място в интернет страницата http://www.bingopromo.bg, за да участва в томболата за дневна награда. За регистрация на номера на касовата бележка в интернет страницата http://www.bingopromo.bg, участникът трябва да попълни свой GSM номер и номера на касовата бележка. В случай, че участникът бъде избран за печеливш, то той е длъжен да запази опаковката на продукта и касовата бележка и  да спази условията, предвидени в т.11.2. от настоящите Правила.

Цената на един SMS на номер 1802 е 0,144 лв. с ДДС за абонати на M-tel, Telenor и 0,15 лв., с ДДС за абонати на Vivacom. Регистрацията на номера на касовата бележка за участие наhttp://www.bingopromo.bg е безплатна.
С един SMS и  една уеб-регистрация може да бъде регистриран само номерът на една касова бележка За една касова бележка може да бъде изпратен само един SMS или да бъде направена само една уеб-регистрация. Всяка следваща регистрация на вече регистрирана касова бележка за участие ще се счита за невалидна.

Един участник има право да спечели до три награди за периода на Промоцията. В случай че един участник спечели повече от 3 награди, той губи правото си да получи наградата, надхвърляща поставеното ограничение. Тази награда се разпределя при условията на т. 7.8 от настоящите Правила.
Участниците в Промоцията имат право да изпращат номер на касова бележка, при следните ограничения: от един GSM номер и от един и-мейл адрес, с който е направена регистрация наhttp://www.bingopromo.bg, могат да бъдат регистрирани максимум 20 номера на касови бележки за целия период на Промоцията.

Номерата на касови бележки за участие, изпратени преди или след края на Промоцията няма да бъдат регистрирани. Участникът ще получи информационно съобщение, че Промоцията е приключила, съответно не е започнала.

Забранени са действия от страна на участници в Промоцията, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Промоцията си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.
Проверката относно валидността на опаковките на продуктите и касовата бележка за участие и съответствието им с тези Правила ще бъде извършена от куриера, доставящ наградата,  при условията на т. 11.2. В случай на спор относно валидността на някои от опаковките и касовите бележки за участие, решението на  Организатора е окончателно. Организаторът не поема отговорност за:
-повредени опаковки или за опаковки с несъответстващо на общите условия съдържание;
-изгубени опаковки и/или други нередности, допуснати по вина на участника
-нечетими или повредени касови бележки или касови бележки, чийто номер за участие не съответства на спечелилия номер;
-номер на касова бележка, който не отговаря на настоящите общи условия.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Предлаганите награди по време на промоцията са Гифт Карти / Visa – Bingo, на стойност 150 лева всяка.
Веднаж на всеки 30 дни от началото  на Промоцията  ще се теглят по 30 печеливши участника в присъствие на нотариус .

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *