ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете възглавници за плаж, 12 винени комплекта и 24 beauty комплекта от VERANO AZUR

Играта „VERANO LUCKY ” (или накратко „Играта”) се провежда в периода 21.09.2016 г. до 18.10.2016 г.(включително) След 10:00 часа на 19.10.2016 г. достъпът за участие в Играта ще бъде преустановен. Организаторът си запазва правото да промени датата на старта и/или финала на Играта, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване.

Играта се организира и провежда от „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД, ЕИК 825399928, наричано по-нататък „Организатор” или „ ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД.
Модератор на Играта във Facebook е „Невърмайнд” ООД, ЕИК 203393596.
Играта е НЕ е обвързана с покупка.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Участие в Играта могат да вземат всички физически лица – пълнолетни и дееспособни граждани на Република България (наричани по-долу „Участници” или „Участник”), които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „VERANO LUCKY“ на VERANO AZUR.
2. С факта на регистрацията си за Играта всеки Участник потвърждава и декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „VERANO LUCKY“ на VERANO AZUR.
3. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя награда на Участник, за когото има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Правила.
4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник, акционер, работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор извършва услуги за Организатора, както и лице, заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и/ или администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
V. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
1. Целта на провеждането на Играта е популяризиране на марката VERANO AZUR на „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД. В рамките на Играта някои от Участниците ще имат възможността да спечелят Големите награди (посочени по-долу), а други участници ще имат възможност да спечелят по-малки награди (наричани по-надолу „Малки награди”).
2. За да участва в Играта, всеки Участник следва да се регистрира в интернет сайта на VERANO LUCKY:https://veranoazur.com/promo, след което да си изтегли дневния късмет. Всяко лице може да се регистрира за участие в играта повече от веднъж за периода на кампанията, но само 1 път на ден.
2.1. За участие в Играта за Малките награди, Участникът следва да се регистрира поне веднъж.
2.2. За участие в Играта за Големите награди, Участникът следва да се регистрира минимум в 3 дни от целия период на кампанията.
2.3. Участник, който се е регистрирал повече от веднъж, също участва в томболата за седмичните награди.
VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ. НАГРАДИ
1. С участието си в Играта Участниците имат възможност да спечелят следните награди:
Малките награди, брандирани с логото VERANO AZUR, са общо 36 (тридесет и шест) броя, както следва:
  • – Винени комплекта VERANO AZUR (2 бутилки + 2 чаши в комплект) – 12 броя;
  • – Beauty комплекта VERANO AZUR (балсам за устни, огледалце и калъф за телефон VERANO AZUR) – 24 броя;
Големите награди са общо 3 (три) броя:
  • – Пъфове – 3 броя;
2. На 19.10.2016г. чрез томбола, измежду всички участници в играта, регистрирали се минимум 3 пъти, на томболен принцип, ще се изберат 3-ма победители, които ще спечелят по 1 бр. от големите награди.
3. Всеки вторник, след първата седмица на кампанията, в продължение на 4 седмици (28.09.2016, 05.10.2016, 12.10.2016, 19.10.2016) ще се определят малките седмични победители. Разпределението на малките награди на седмична база ще бъде: 3 бр. винени комплекта VERANO AZUR (2 бутилки + 2 чаши в комплект) + 9 бр. beauty комплекта VERANO AZUR (балсам за устни, огледалце и калъф за телефон VERANO AZUR).

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *