ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 играчки на Fisher-Price за Вашето дете

Период на Играта
От 29-ти юли 2016 г. до 19-ти август 2016 г.

Описание на Играта
Целта на Играта е популяризиране на Образователни кученца на български език Фишър-Прайс. Играта е тип „томбола”, в рамките на която  Участниците (дефинирани по-долу), избрани чрез жребий, ще спечелят Наградите (дефинирани по-долу).

Организатори на Играта
Mattel Inc със съдействието на Дентсу Иджис Нетуърк България ООД

Участници в Играта
Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални Правила“).
Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице, което е български гражданин и е направило валидна регистрация според тук описаните условия в точка 9. в Периода на Играта.
За да участва в Играта, всеки Участник трябва да предостави адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и две имена.
Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.
Служители на Организатора и лица, свързани с Играта, служители на Спортал.БГ, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта.

Територия
Играта се провежда на територията на Република България.

Награда
Печелившите Участници имат право да получат Награди, по една на всеки печеливш, които включват:
-10 броя избрани играчки

Механизъм на Играта
Имената на печелившите Участници ще бъдат изтеглени на 29-ти август, 2016 г., посредством жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Имената на печелившите Участници ще бъдат оповестени на интернет страницата на Sportal.bg.
Награда ще бъде предоставена на печеливш Участник, при условие, че същият отговаря на условията на настоящите Официални правила и предостави следната информация:
(1) име, фамилия (вкл. и на латиница съгласно документите му за самоличност);
(2) личен адрес на електронна поща.
(3) телефонен номер.
Служител на Организатора ще се свърже с всеки печеливш Участник чрез посочения, при регистрацията, адрес на електронна поща или телефонен номер, за да го уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й.
Всеки печеливш Участник, в последствие, трябва да установи контакт с Организатора за получаване на Наградата в рамките на 10 (десет) работни дни от получаване на известието по електронна поща.
Всеки печеливш Участник ще получи Наградата си в рамките на 10 (десет) работни дни от датата на установен контакт с Организатора посредством електронна поща.
В случай, че печелившият Участник не установи контакт по електронна поща или обаждане с Организатора в срок до 10 работни дни съгласно т.7.4., за да получи Наградата си, Наградата се предлага на друг – произволно избран Участник, който също ще бъде оповестен чрез електронна поща.
Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш Участник е предоставил невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща или телефонен номер за контакт.
Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като печелившият Участник удостовери самоличността си.

Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградата
Наградата ще бъде изтеглена посредством компютърен софтуер и на случаен принцип при присъствието на нотариус.

Регистрация
За валидна регистрация се счита всяка такава, която съдържа изисканата задължителна информация, съгласно точка 4.3. (по-горе)
За достигане до възможност за регистрация, участниците трябва да отговорят правилно на всички зададени въпроси, след което да преминат към попълване на изисканите данни.

Прекратяване на играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата Sportal.bg, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на участниците не се дължи компенсация.

Съдебни спорове
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и Участник се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдебни органи в България.

 Публичност
С регистрацията за участието си в настоящата Игра Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея; предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за постигане целите на Играта, за маркетингови цели, както и за доставянето на спечелената Награда.
Участниците се съгласяват да получават рекламни съобщения на посочените от тях в регистрацията за тази Игра адреси..

Отговорност
Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

Организаторът не отговаря:
(i)   за каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на Наградата;
(ii)   в случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата, в рамките на определените в настоящите Официални правила срокове;
(iii) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата, или други действия, противоречащи на правилата на Играта или на действащите нормативни актове.

Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, съгласно настоящите Официални Правила, които Участникът следва да предостави за участие в Играта, се считат за невалидни.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за претенции, свързани с неспечелване на Наградата, възникнали след действителното раздаване на Наградите.

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия Период на продължителност на Играта.

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените (измененията и допълненията) влизат в сила само след оповестяване им на интернет страницата Sportal.bg.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *