ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете бутилка (1.5 л) вино Babich Marlborough Sauvignon Blanc Black Label

Организатор на промоцията е Бибендум ООД с ЕИК 2130277812, с търговски адрес: София, бул. Ботевградско шосе 247. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://www.facebook.com/Babich10Stories/
Период на играта: 25.7.2016 – 8.08.2016 г. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на Бибендум ООД, Трипълпро България ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
ЗА ПЕРИОДА НА ИГРАТА Е ПРЕДВИДЕНА НАГРАДА – Бутилка (1.5 л) вино Babich Marlborough Sauvignon Blanc Black Label. Facebook механизъм на играта:
За да участват в играта, участниците трябва да качат снимка в коментар под поста публикуван na 25.07.2016 г., в която показват ситуация/визуална история, свързана с пиене на вино.
Всички снимки, качени по време на периода на играта, отговарящи на условията по т. VII, IX и X, ще бъдат включени в избора на победител. Печелившата снимка ще бъде избрана от представители на „Бибендум“ ООД.
Не се приемат за валидно участие снимки, които са: 1. с некоректно, обидно, нецензурно, позорно, осмиващо, сексуално, непочтено, злепоставящо или друго неподходящо съдържание, или лъжлива информация или рекламиращи други продукти и услуги под всякаква форма, религиозна, политическа, сексуална или друга пропаганда, дискриминационни призиви, както и всяка друга информация, която противоречи на закона и добрите нрави и етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС), както и регулациите, които Facebook вкарват в сила относно рамките на съдържание, което се допуска в социалната мрежа. 2. включва съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания.
Качвайки снимката като коментар, участникът декларира следното: 1. че е автор на изпратения материал; 2. че снимката му може да бъде разглеждана от други потребители във Facebook или споделян във Facebook от други потребители, за което на участника не се дължи възнаграждение; 3. в случай, че материалът съдържа лични данни на трето лице, различно от потребителя и/или обекти на интелектуална собственост, последният е получил предварителното съгласие на това лице/а да използва неговите лични данни и/или обекти на интелектуална собственост в материала за целите на настоящата промоция; 4. материалът по никакъв начин не нарушава правата и интересите на трети лица. в случай че материалът показва или по друг начин изобразява лица под 12-годишна възраст, участникът дава изричното си съгласие материалите да бъдат публикувани.
Обявяването на печелившите участници ще бъде предмет на отделен пост, който ще се публикува на страницата на 10 години Бабич България във Facebook до 48ч. след края на играта.
Печелившите участници ще бъдат известени с публикация на стената на страницата на 10 години Бабич България във Facebook, на което печелившите трябва да потвърдят наградата си като напишат лично съобщение на 10 години Бабич България във Facebook със следните данни: имена, адрес и телефон за контакт (валиден и действащ). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 10-дневен срок след получаване на известието, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в други активации на марката.
За целия период на играта, един участник (едно физическо лице) може да спечели максимум една награда.
Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят коментари/участия „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързрването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.
Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер до печелившия в срок от 14 работни дни след обявяването и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилия. Организаторът не носи отговорност ако участник е предоставил невалиден, нереален и/или некореспондиращ телефонен номер. Наградата се доставя на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсена награда в този срок, ще бъде използвана за бъдещи активации на марката.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ