ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пътуване до Лондон и всяка седмица подаръчен комплект от 24Kitchen


„Кулинарни магьосници” (наричано по-нататък „Играта“) се организира и провежда от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД

Играта започва в 10:00 часа на 20 юли 2016 г. и приключва в 23:59 часа на 28 август 2016 г.  След съответната дата и час всички регистрации в приложението на Играта на Страницата няма да бъдат налични. 

Играта се провежда на територията на България.


Кой може да участва в Играта


Всяко лице с регистриран Фейсбук профил, който е приел настоящите Общи условия, регистрирал се е за участие и отговаря на условията, посочени по-долу, може да участва в Играта. Всеки участник може да се регистрира само веднъж чрез попълване на формата за регистрация в приложението на Играта. Участниците трябва да са на 18 или повече години, за да могат да участват. Родител или настойник може да участва от името на малолетно лице. Участието в Играта не изисква покупка на продукт.  


Всички служители, клонове, дъщерни дружества, партньори на Организатора и Агенцията, оказваща съдействие в разработването на Играта, както и техните семейства (деца и съпрузи/съпруги) могат да участват в Играта, но НЯМАТ ПРАВО да участват в разпределянето на наградите.


Регистрация и защита на личните данни


Всеки участник в Играта се счита за категорично приел тези Общи условия. Организаторът ясно определя необходимостта и доброволния характер на личните данни, които се изискват от приложението на Играта, и последствията, ако даден участник откаже да ги предостави. Личните данни се събират за целите на провеждането на Играта и изплащането на наградите на победителите, както и за статистически цели, и се съхраняват от Агенцията в продължение на 30 дни след края на Играта. Агенцията може да използва лица за обработката на данни за провеждането на Играта, включително доставчика на сървъра. С регистрацията си за участие в Играта и приемането на настоящите Общи условия участникът позволява на Организатора и Агенцията достъп до всичките му лични данни, които са на разположение чрез Фейсбук профила му и се съгласява личните му данни (две имена и имейл адрес) да бъдат обработвани съгласно правилата по-долу. 
През целия период на Играта всеки участник може по всяко време да поиска информация относно личните му данни, които се събират от Организатора на Играта, чрез изпращане на имейл на следния имейл адрес на Организатора: pr.bg@fox.com.


Регистрацията за Играта изисква: 
1.    Разрешаване на достъп на приложението на Играта до Фейсбук профила на участника и следните данни, съдържащи се там– име, имейл адрес и профилна снимка;    
2.    Попълване на форма за регистрация със собственото и фамилното име на участника и имейл адреса му, както и изрично съгласие относно настоящите Общи условия; 
Всеки участник, който не е попълнил формата за регистрация, налична в приложението на Играта, и не е приел настоящите Общи условия, не отговаря на условията за участие в Играта и разпределянето на наградите.


Организаторът си запазва правото да откаже регистрация на даден участник и/или раздаване на награди на даден участник, който е представил неверни или непълни данни при регистрацията си.

Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение за лични данни, предоставени в процеса на регистрация в Играта от трети лица, с или без разрешението на субекта на личните данни. Всеки участник, който установи, че личните му данни се използват или има вероятност да бъдат използвани от трето лице за регистрацията в Играта, трябва да уведоми Организатора. В случай че участник подава лични данни на
друго лице, той трябва да декларира, че е получил предварителното му писмено съгласие за това и поема пълна отговорност за посочените лични данни.
С попълването на формата за регистрация, налична в приложението на Играта, и приемането на настоящите Общи условия, участникът се съгласява личните му данни, които е предоставил, да бъдат обработвани от
Организатора (в качеството му на администратор на лични данни), трети лица, действащи съгласно инструкциите на Организатора или от името на Организатора, включително Агенцията и партньорите на
Организатора, само до степента, необходима за целите на участието на участника в Играта, както и за маркетинг целите на Играта. Организаторът гарантира, че няма да разкрива лични данни на трети страни (с изключение на случаите по-горе), освен за целите на Играта или когато това се изисква от закона. Всеки участник има право да оттегли съгласието си за разкриване на личните му данни или участието си в Играта по всяко време през периода на Играта.
Организаторът се задължава да не разкрива лични данни и друга информация относно участниците, както и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски или правителствени организации, физически лица и др., освен ако:

1.    не е предвидено друго в настоящите Общи условия или участникът изрично се е съгласил при регистрацията в Играта или на по-късен етап; 
2.    това е необходимо за изпълнението на задължение на Организатора, наложено от закона; 
3.    данните се изискват от правителствен орган, съдебна институция или държавен служител, упълномощен от приложимото законодателство, в сила относно изискването и събирането на такива данни съгласно законно установените процедури и принципи; 
4.    разкриването на лични данни от страна на Организатора се изисква за защита на правата, интересите или репутацията на Организатора, трети страни, свързани с Организатора, или други участници в Играта; 
5.    информацията се предоставя на служители или подизпълнители на Организатора за изпълнение на дейности, описани в настоящите Общи условия; 
6.    в други случаи, предвидени в рамките на приложимото законодателство. 
Всеки участник има право на достъп до личните си данни, които се обработват, и има право да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира данните, чието обработване не отговаря на съответните законови изисквания, като подаде писмена молба до Организатора, адресирана до седалището му, лично или чрез законен представител с нотариално заверено пълномощно.

С попълване на формата за регистрация и приемането на настоящите Общи условия, участниците се съгласяват собственото и фамилното им име, както и профилната им снимка във Фейсбук, да бъдат публикувани на
Страницата, в случай че спечелят награда.
Механизъм на участие в Играта

За да участва в Играта, потребителят трябва да:


– влезе в приложението на Играта на следната Страницаwww.facebook.com/24kitchenbg


– позволи на приложението на Играта да получи достъп до профилната му снимка във Фейсбук;


– натисне бутона „Играй” в приложението на Играта;


– отговори на всичките 4 (четири) седмични въпроса с посочени отговори и да има поне 1 (един) верен отговор. За по-голяма яснота – даден участник трябва да даде поне 1 (един) верен отговор, за да участва за седмична награда;


– попълни формата за регистрация и потвърди верността на личните си данни – собствено и фамилно име и имейл адрес;


– потвърди, че приема Общите условия на Играта;


– предостави отговорите си за участие в Играта чрез натискане на бутона „Запази” в приложението на Играта;


– всеки участник, който е изпълнил всички условия по-горе и е отговорил на всички 24 (двадесет и четири) въпроса с посочени отговори за периода на Играта и е дал поне 1 (един) верен отговор на всички 4 (четири) седмични въпроса, участва за двете големи награди в Играта.  


Всяко лице, което е натиснало бутона „Играй” на Играта, отговорило е на всички 4 (четири) въпроса от съответната седмица от периода на Играта и е дало поне 1 (един) верен отговор, няма право да участва в Играта, ако не е попълнило формата за регистрация и не е приело настоящите Общи условия.


Всеки участник, който е отговорил на всички 4 (четири) въпроса от съответната седмица на Играта, дал е поне 1 (един) верен отговор, попълнил е формата за регистрация, приел е настоящите Общи условия и е изпратил отговорите си за участие в Играта, няма да може да изпрати отговорите си отново за същата седмица от Играта. 
Телевизионният блок “Вълшебно лято”, излъчван по канала 24Kitchen всяка събота и неделя в периода от 23.07.2016 до 28.08.2016 г., включва следните програми:  
–    Хестън в търсене на съвършенството; 
–    Романтика с Хестън;  
–    Чудеса с Хестън. 
През всяка седмица от периода на Играта приложението ще съдържа линк към кратка статия от интернет страницата на Канала, където се съдържат загатвания за верните отговори на 4 (четирите) въпроса за съответната седмица от Играта, където всеки участник може да влезе преди да натисне бутона „Играй”. 

Период на Играта


Продължителността на Играта е 6 (шест) седмици, започвайки на 20.07.2016 и приключвайки на 28.08. 2016 г., както следва:
•    Седмица 1 (20.07. – 24.07.) 
•    Седмица 2 (25.07 – 31.07)
•    Седмица 3 (01.08 – 07.08)
•    Седмица 4 (08.08. – 14.08.)
•    Седмица 5 (15.08. – 21.08.)
•    Седмица 6 (22.08. – 28.08.)


Подбор на победителите


Всяка седмица всички участници в Играта ще бъдат класирани въз основа на времето, изтекло от влизането им в Играта чрез бутона „Играй” на приложението на Играта до изпращането на всички 4 (четири) отговора на седмичните въпроси чрез бутона „Запази” на приложението, както и според броя верни отговори, дадени за една седмица. За по-голяма яснота, ако двама участника имат еднакъв брой верни отговори за седмица, този, който е отговорил правилно на въпросите за по-кратко време, се класира по-високо. Ако участник не успее да даде поне един верен отговор за седмица, той няма да може да участва за седмичните награди. 
Всяка седмица тримата участници, дали най-голям брой верни отговори за най-кратко време, изчислено от влизането в Играта с бутона „Играй” до изпращането на всички 4 (четири) отговора на седмичните въпроси чрез бутона „Запази” на приложението на Играта, ще спечелят седмична награда.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *