ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Samsung G930F Galaxy S7 и 1 000 селфи стика

Организатор: „ХЕНДИ-ТЕЛ“ ЕООД с ЕИК 130547955, с адрес на управление : гр. София, п.к. 1799, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 2, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54 („Хенди“)със съдействието на „Мобилтел” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. ”Кукуш” № 1 (“Мобилтел”). Организаторите самостоятелно определят условията за участие в Кампанията.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА:
 2.1. Участниците в кампанията „Плати сметката си към Мтел в магазин на Хенди и спечели награди“ („Кампанията“) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила („Официални правила” и/или „Правила“).
 2.2. Официалните правила са публикувани на интернет страницата на Организатора https://www.handy.bg .
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА:
 3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България, в търговските обекти на Организатора. Списъкът на търговските обекти е публикуван на интернет страницата на организатора www.handy.bg.
НАГРАДИ.
  4.1. Наградите, които ще бъдат раздадени на спечелилите в Кампанията са:
    4.1.1. 1000 броя селфи стикове;
    4.1.2. 1 брой мобилен апарат марка/модел: Samsung G930F Galaxy S7;
ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
 5.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко юридическо лице със седалище в Република България или дееспособно физическо лице (което има навършени 18 години), с постоянен адрес в Република България, което към началната дата на Кампанията:
  • е абонат по действащ договор за електронни съобщителни услуги с „Мобилтел“ ЕАД (“Договор за Услуги”), сключен не по-късно от 3 (три) месеца преди началната дата на Кампанията, независимо от абонаментния (тарифния) план, който в рамките на Периода на участие по Раздел VI заплати в който и да е от посочените търговски обекти на „Хенди“ сума, дължима по фактура, издадена за услуги, ползвани по Договор за Услуги;
  • не е прекратило или подало предизвестие за прекратяване на своя Договор за Услуги до края на Периода за участие;
  • SIM картата на участника, с която същият участва в Кампанията е активна.
 5.2. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка и няма ограничение в стойността на заплатената месечна сметка по издадена от „Мобилтел“ ЕАД фактура.
 5.3. В Кампанията нямат право да участват служители на „Хенди – Тел“ ЕООД и на „Мобилтел“ ЕАД, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Мобилтел“ ЕАД или в „Хенди – Тел“ ЕООД, в качеството им на предприятие-ползвател на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.
 ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА.
 6.1. Периодът на участие в Кампанията – от 00:00 ч. на 01 юли 2016 г. и до 23:59 ч. на 31 август 2016 г.
МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА.
 7.1. Участието в Кампанията се реализира в Периода на участие по предходната точка.
 7.2. Всеки, който:
   7.2.1. отговаря на условията, посочени в раздел V,
   7.2.2. плати в търговски обект на „Хенди“ месечната си сметка по издадена му от „Мобилтел“ ЕАД фактура във връзка със сключен на негово име Договор за услуги; и
   7.2.3. запази до тегленето на наградите по Раздел IVкасовия бон за платената сума по предходната точка с цел да го представи при получаване на спечелена награда,
с получаване на касов бон за платената фактура става автоматично участник в Кампанията и се включва в теглене на Наградите по реда на Раздел VIII.
 7.3. Всеки участник има право да участва неограничен брой пъти в Кампанията, в случай че заплати повече от един брой месечни сметки на свое име в Периода по Раздел VI.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ