ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете парични награди от 300, 200 или 150 лева

Спечелете парични награди от 300, 200 или 150 лева

ПРАВИЛА за провеждане на Фотоконкурс
„ПРИРОДАТА И КИСЕЛОТО МЛЯКО – ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ“,

организиран от Български център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай, китайската компания Bright Dairy & Food Co., Ltd., Община Смолян, Кметство Момчиловци и Деми Травел ЕООД

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на Конкурса. Правилата на Конкурса са общодостъпни и са публикувани в интернет на сайта на събитието и на фейсбук страницата на събитието: http://www.momchilovtsifest.bg

2. В Конкурса могат да участват всички лица над 18 години, с изключение на служители на организаторите и представители на журито на Конкурса, както и семействата им.

3. Всички лица, желаещи да участват в Конкурса, следва да публикуват своите фотографии на сайта https://1.shortstack.com/Kkxzwd в периода 1.08. 2018 г. – 14.09. 2018 г. На 15.09. 2018 г. ще бъдат определени призьорите и победителите в Конкурса. Конкурсът се базира на умения и шансът не е от значение при определяне на призьорите и на победителя.

4. Всички представени за участие в конкурса фотографии трябва да бъдат авторски произведения, съобразени със следните изисквания:
4.1. на фотографията трябва да е изобразен обект, свързан с продукта кисело мляко, с неговото производство или начин на консумация, киселото мляко като средство за дълголетие в Родопите и Момчиловци, както и на тема „Киселото мляко – култура и традиции в България“;
4.2. допустимо е участие с фотографии, заснети с дълга експозиция;
4.3. допустимо е засилване на контраста на цветовете и изрязване на части от фотографиите. Всякакви други промени на оригиналните фотографии са забранени и водят до дисквалифицирането на фотографиите в надпреварата за награда;
4.4. фотографиите трябва да са в дигитален формат. Допускат се и сканирани изображения от негативи, диапозитиви или фотографски отпечатъци;
4.5. фотографии, изпратени на хартиен носител, няма да се приемат за участие в Конкурса. Организаторите не носят отговорност и нямат задължение за изпращане обратно на подателя на получени на хартиен носител фотографии;
4.6. фотографиите трябва да се изпратят от техния автор – участник в конкурса, т.е. автор и участник в конкурса трябва да са едно и също лице. Не се допуска публикуването на фотографии, създадени в съавторство, на фотографии, авторските права върху които не са притежание на участника, както и на фотографии, авторските права на които принадлежат на участника, но са били прехвърлени от участника на трето лице. Нарушаване от участника на разпоредбите на предходното изречение води автоматично до дисквалифицирането на фотографиите в надпреварата за получаване на награда;

5. Всеки участник може да се включи в Конкурса с не повече от 5 (пет) фотографии.

6. Организаторите си запазват правото да подложат на анализ оригиналните фотографии/ изходните материали с оглед потвърждаване на съобразността им с настоящите правила. Участник, чиито фотографии, независимо дали една или всички, не отговарят на изискванията в настоящите правила, се дисквалифицира от Конкурса.

АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ

7. С участието си в Конкурса всеки участник потвърждава, декларира и гарантира, че:
7.1. предоставените за участие фотографии са авторско произведение;
7.2. представените фотографии са създадени единствено от автора – участник в Конкурса, а не в съавторство;
7.3. предоставянето на фотографиите не нарушава каквито и да е авторски права, права върху търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на трети заинтересовани лица или организации и че никоя друга страна няма каквито и да е права, права на собственост, претенции или права на участие в Конкурса във връзка с тези фотографии;
7.4. фотографиите не съдържат неприлично, провокативно, открито сексуално ориентирано или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.

8. В случай че фотографиите съдържат обекти или елементи, които не са собственост на участника и/или които са обект на правата на трети страни, и/или в случай че на фотографиите се появяват лица, чието лично съгласие за публикуване или съгласието на родителя/настойника, ако се касае за непълнолетни лица, трябва да бъде получено, участникът се задължава сам да осигури получаването на всички разрешения и съгласия, необходими за публикуване и използване на фотографиите, както и при необходимост да представи пред Организаторите писменото разрешение и съгласие на същите лица.

9. Организаторът на Конкурса не придобива никакви права върху публикуваните от участниците фотографии и няма право да използва същите по какъвто и да е друг начин, освен по начина и в сроковете, изрично упоменати в член 10 по-долу.

10. В срок от 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на публикуването от всеки участник на фотографиите на интернет сайта http://www.momchilovtsifest.bg, Организаторът на Конкурса има правото безвъзмездно да използва фотографиите за:
10.1. многократно публикуване и възпроизвеждане в неограничен брой и неограничен тираж на хартия и/или в електронен формат за целите на Организаторите, с цел само и единствено популяризиране и рекламиране на Конкурса и/или обявяване на призьорите в Конкурса;
10.2. възпроизвеждане в тираж до 2 (две) копия от всяка фотография за организиране и провеждане на фотоизложба по време на фестивала след приключването на Конкурса. В изложбата ще бъде включена селекция от фотографии по усмотрение на Организаторите.

11. При всяко разрешено съгласно разпоредбите на предходния член ползване на фотографиите от Организатора, последният се задължава надлежно да посочва (изписва) името на автора на съответната/ите фотография/и.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОГРАФИИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЗЬОРИТЕ И ПОБЕДИТЕЛЯ

12. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всяка фотография се оценява от Комисия от експерти на Организатора („Жури”) на базата на следните критерии: творчество, с тежест на оценяване от 50% в крайната оценка, и фотографско качество, с тежест на оценяване от 50% в крайната оценка. В случай на получен равен резултат при оценяването на две или повече фотографии, подреждането на същите се извършва еднолично от Председателя на журито. Решенията на Журито са окончателни и обвързващи.

13. Непосредствено след като Журито определи крайното класиране в Конкурса, победителят в Конкурса и заелите места в призовата десетка участници ще бъдат известени чрез писмо на предоставените от същите електронни адреси. Имената на победителя и на призьорите ще бъдат публикувани в интернет на адрес: https://1.shortstack.com/Kkxzwd на 17 септември 2018 г.

14. Освен призьорите, определени от Журито, в Конкурса чрез гласуване на аудиторията на сайта https://1.shortstack.com/Kkxzwd ще бъде определен и „Победител на публиката”. „Победител на публиката” е фотографията, която до 12.00 ч.на обяд на 17.09.2018 г. включително е събрала най-много гласове, подадени чрез натискане на бутон „Гласувай” под всяка фотография в галерията на посочения сайт. За една фотография може да се гласува еднократно от един имейл адрес на гласуващ. При доказан опит за манипулация на вота в полза на конкретна фотография на конкретен участник Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да дисквалифицира същия.

НАГРАДИ

15. Участниците в Конкурса, определени според оценките на Журито и заели първите 3 (три) места, получават награди, предоставени и осигурени от Организаторите, както следва: 15.1. награда за първо място – 300 (триста) лева; 15.2. награда за второ място – 200 (двеста) лева; 15.3. награда за трето място – 150 (сто и петдесет) лева.

16. Участникът в Конкурса, обявен за „Победител на публиката”, получава награда от 50 (петдесет) лева.

17. Не се разрешава каквото и да е прехвърляне, възлагане или замяна на награди от страна на победителите и/или призьорите. В случай че конкретна награда не е в наличност, Организаторите по свое усмотрение си запазват правото да заменят първоначално предвидената награда (или съответната част от нея) с алтернативна награда, която има същата парична стойност и/или характеристики, освен ако подобно действие не се забранява от закона.

18. В случай че поради причини, за които отговарят, победителите и/или призьорите не получат наградите си на датите, в часовете и на определеното место, посочени от Организаторите в изпратените по електронната поща уведомителни писма, то победителите и/или призьорите се лишават от наградата и нито парични средства в брой, нито непарична награда се предоставят от Организатора и/или Партньора и/или трети лица вместо съответната анулирана награда. Организаторът не носи отговорност спрямо спечелил награда участник, ако последният е предоставил невалиден телефон или имейл за контакт.

19. На 17.09.2018 след журирането победителите и призьорите в Конкурса ще бъдат уведомени от Организатора чрез изпращане на писмо по електронната поща на предоставените от тях електронни адреси относно начина, мястото и времето за получаване на наградите. Победителите и призьорите ще бъдат поканени на официално събитие по награждаване по време на Фестивала в с. Момчиловци на 23.09.2018 г., където ще получат наградите си. Транспортните разходи, които евентуално биха възникнали за участниците за присъствие на награждаването и получаване на наградата, са за сметка на участниците. Наградените могат да упълномощат представител, който да получи наградата, при невъзможност да присъстват лично.

20. Първите 3 в класирането фотографии, както и класираната фотография от публиката, ще бъдат изложени по време на фестивала на обособено за целта място до фестивалната сцена. Организаторът на Конкурса с изплащането на определената парична сума за награда, придобива безвъзмездно правото да използва наградените фотографии за по нататъшно популяризиране на Фестивала и конкурса, както и за други собствени цели без допълнително заплащане на авторите на фотографиите.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ