ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете външна изолация на стойност 15 000 лв.

Спечелете външна изолация на стойност 15 000 лв.

Не си играйте с избора на топлоизолация! Играйте с Multipor и може да спечелите външна изолация на стойност 15 000 лв.!

Направете снимка или 3D визуализация на Вашата къща, качете я на страницата на играта и съберете най-много харесвания!

Къщата с най-много гласове ще спечели цялостна топлоиозолационна система Multipor за 15 000 лв.!

Желаещите да участват в Играта следва да качат (upload) на фейсбук страницата на „Ксела България‘‘ снимка на своята вече съществуваща жилищна сграда или 3D визуализация/архитектурна фасада на своята жилищна сграда, която е в процес на строителство или най – малко с одобрен архитектурен проект. За целите на Играта жилищна сграда означава такава съгласно дефиницията по Закона за устройството на територията. При качване (upload) участниците следва също така да предоставят своя електронна поща за контакт. Снимката/визуализацията следва да бъде във файлов формат ‘’jpg’’ или ‘’png’’и размер на файла до 5 МВ. Всеки участник може да качи само по една снимка.

Снимката не следва да съдържат образи на хора и други лични данни на лица. Жилищната сграда, чрез която участник има право да участва в Играта, следва да е разположена на територията на Република България и да отговаря на следните условия:
– да се състои от най-много три жилища, съгласно дефиницията по Закона за устройството на територията – РЗП до 350 m²;
– за съществуващи сгради – да не е изпълнена топлоизоалционна система;
– за сгради в проект да е предвидено изпълнение на външна топлоизолационна система.

За съществуващи сгради участниците имат право да качват само реално заснети снимки на истинския обект без дигитална или друга обработка, съответно реални 3D визуализация/архитектурна фасада за истински обекти в процес на строителство, които са част от одобрения архитектурен проект. Участниците нямат право да качват изкуствено създадено или изкуствено модифицирано изображение на съществуващата сграда, чрез използването на специализиран софтуер или други методи. „Ксела България‘‘ едностранно преценява дали дадена снимка (или 3D визуализация/архитектурна фасада) е реална или не, включително има право да изпрати свои представители на място, на адреса на обекта за проверка дали сниманата жилищна сграда съществува, както и да провери архитектурните книжа на жилищната сграда в процес на строителство.

Печелившите от Играта се определят на база гласуване от посетителите на фейсбук страницата на „Ксела България’’, както е посочено по-долу в Условията.

Наградите от Играта са:

Една голяма награда – външна топлоизолационна система с минерални плочи Multipor (системата включва: минерални топлоизолационни плочи Multipor, аксесоари, крайно покритие и разтвор за лепене и измазване), в количество необходимо за външно изолиране на жилищната сграда на спечелилия, чрез която е спечелена наградата. Във всички случаи наградата е ограничена от гледна точка на количество материали, като максималното количество, което може да бъде спечелено е на стойност до 15 000 лв. с ДДС включително (съгласно ценовата листа на „Ксела България‘‘ 2018 – https://www.ytong.bg/bg/docs/Price_list_2018_BG.pdf). „Ксела България‘‘ не носи отговорност, ако максимално допустимото за спечелване количество материал не е достатъчно за изпълнение на външната изолация на жилищната сграда на спечелилия.

Допълнителни награди – общо 20 броя, изразяващи се в 15% отстъпка (от ценовата листа на „Ксела България‘‘ 2018 – https://www.ytong.bg/bg/docs/Price_list_2018_BG.pdf) при закупуване на минерални плочи Multipor, произведени от „Ксела България‘‘  . Отстъпката е валидна от момента на обявяване на наградените до 30.06.2019 г. Ако отстъпката не бъде изолзвана до 30.06.2019 г., същата се губи – наградата не се предоставя на друг участник и „Ксела България‘‘ не дължи предоставянето й. Отстъпката се получава на място, при закупуване на съответните продукти от съответния търговец и не се отнася за закупуване на: аксесоари, крайни покрития и разтвор за лепене и измазване – „Ксела България‘‘ допълнително ще се свърже със спечелилия участник за разяснения къде и как точно може да бъде получена отстъпката.

Участниците, които ще спечелят награда от Играта ще бъдат избрани от посетителите на фейсбук страницата на „Ксела България‘‘ чрез гласуване за всяка от качените снимки, съответно 3D визуализации/архитектурни фасади на жилищните сгради на участниците. Гласуването се извършва посредством натискане на бутона „Like” (“Харесване”) за конкретна снимка.

Голямата награда от Играта съгласно т. 13.1 от Условията се предоставя на участника, който е събрал най-много харесвания за своята снимка, съответно 3D визуализация/архитектурна фасада към 24:00 ч. на последния ден на Играта. В случай че към посочения час има двама или повече участника с еднакъв брой най-много гласове, за определянето на печеливш, „Ксела България‘‘ ще извърши теглене, измежду тези участници с еднакъв брой най-много гласове, в присъствието на нотариус, като от тях се изтеглят един или повече (в зависимост от броя участници с еднакъв брой гласове) като 1-ва, 2-ра и т.н. резерва за спечелване на наградата.

Допълнителните награди от Играта съгласно т. 13.2 от Условията се предоставят на 20-те участника, събрали най-много харесвания за своята снимка към 24:00 ч. на последния ден на Играта, след спечелилия голямата награда. В случай че към посочения час последното 20-то място, даващо право на допълнителна награда се заема от двама или повече участника с еднакъв брой харесвания, то всички тези участници с еднакъв брой харесвания печелят допълнителна награда.

Обявяването на победителите ще стане, чрез фейсбук страницата на „Ксела България‘‘ и на интернет адрес http://www.ytong.bg, в срок до 7 (седем) работни дни от края на Играта – по технически причини срокът може да бъде по-дълъг. „Ксела България‘‘ ще се свърже с победителите на предоставената електронна поща за връзка. „Ксела България‘‘ не носи отговорност за грешни, неверни и/или неточни координати, предоставени от участниците. Всеки от победителите следва в срок до 5 (пет) дни да потвърди по електронна поща на „Ксела България‘‘, че желае да получи съответната награда.

Голямата награда ще бъде доставена до спечелилата жилищна сграда за сметка „Ксела България‘‘, като спечелилият следва да заяви доставката на наградата в срок до 15.04.2019 г. и да осигури получаването й в срок до 30.04.2019г. Спечелилият участник следва да постави спечелената външна топлоизолационна система върху жилищната си сграда в срок до 30.06.2019 г.

Във връзка с участието си в Играта участниците изрично се съгласяват за следните условия, в случай на спечелване на голямата награда от Играта:

1. Поставянето на изолацията се извършва от самия спечелил или наети от него лица, като „Ксела България‘‘ не поема никакви ангажименти в тази връзка (в т.ч. не осигурява инструменти, материали, извън наградата и други подобни). „Ксела България‘‘ осигурява само присъствието на обучен демонстратор за период от 4 /четири/ дена (до 2 часа на ден най-много) по време на работата по поставянето – конкретните дати и часове за присъствие на демонстратора се съгласуват допълнително.

2. Наградата може да бъде използвана само за жилищната сграда, чрез чиято снимка е била спечелена. В случай на използване на наградата за друг обект, „Ксела България‘‘не дължи осигуряване на демонстратора по предходната подточка 1.

3. След приключване на поставянето на изолацията в жилищната сграда на спечелилия участник, последният следва да предостави възможност „Ксела България‘‘ да направи снимки на къщата, каквито намери за добре. Спечелилият участник дава съгласието си така направените снимки да бъдат използвани от „Ксела България‘‘ за рекламни цели, в т.ч. да бъдат  публикувани на интернет страници, списания, каталози, брошури, реклами от всякакъв формат и други подобни.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *