ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 ваучера от Orange Center

Спечелете 100 ваучера от Orange Center

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на Играта „100 за 100 („Игра“).

1. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ No 18, контакт:https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, No 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Игра та по посочения в тези правила начин.

1.4. „Период на провеждане“. Играта се провежда в периода от 20.08.2018 г. до 30.09.2018 г. Включително .Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си https://www.orangecenter.bg/100-za-100

2. Право на участие в Играта

В Играта могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързанитеагенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3.Условия за участие в Играта

За да се включи в Играта за наградите, предвидени по-долу, Участникът, трябва да:

3.1. Да закупи в магазин „Orange center“ в Периода на провеждане на Играта стока/и без ограничение във вида и стойността им , да запази касовата бележка за покупката и да се регистрира за участие с посочване на лични данни и данни от касовата бележка.

3.3. Данните за касоват а бележка се регистрират по един от следните начини:

• На място в магазина, в който е пазарувал или в друг магазин от веригата на Orange center или в Интернет страницата на адрес https://www.orangecenter.bg/100-za-100, чрез попълване в регистрационната форма на задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, магазинът, от който е пазарувал, и номера на документа на касовата бележка, както е показано на самата страница, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и Политиката за защита на личните данни и след това да натисне бутона „Регистрирай се“.

• Като даде съгласието си за участие в Играта при завършване на своята онлайн поръчка на страницата на адрес https://www.orangecenter.bg/100-za-100

3.4. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да се регистрира за участие неограничен брой пъти като посочва данни за всяка отделна покупка, за която му е издадена и е запазил касова бележка. С една касова бележка може да се участва само веднъж . З а всяка касова бележка е необходима отделна нова регистрация.

3.5. Представянето на касовата бележка е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

4. Награди

4.1. Като награди ще бъдат предоставени 100 бр. ваучерa за покупка в обектите от верига Orange center на стойност равна на 100% на сумата на регистрираната и изтеглена като печеливша касова бележа. Максималната стойност на наградата няма да превишава 2 минимални работни заплати за страната към м. август 2018 г.

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице.

Всеки участник, спечелил Награда, е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметнапечалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от организаторите служебна бележка. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

4.2. Не се допуска размяна на награди за парична сума. Преотстъпване на наградите на трети лица не се допуска.

4.3. Печелившият Участник има право да получи стоки на стойност до номинала на ваучера от всеки магазин Orange center. При покупка на стойност по-ниска от номинала на ваучера, остатъкът от сумата не се връща. Ваучерът е валиден в рамките на една календарна година от спечелването му.

4.4. Организаторът може да изиска от печелившия Участник да потвърди своята самоличност, чрез представяне на съответ ен документ при получаването на Наградата. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да използва Наградата.

4.5. За да получи наградата си, Участникът е длъжен да представи копие от касовата бележка, с която се е регистрирал.

5. Определяне на печеливш Участник

5.1. Печелившите от Играта ще бъдат изтеглени от комисия определена от Организатора на случаен принцип.

5.2. Печеливши ще се теглят всяка седмица, в продължение на 6 седмици. Всяка седмица ще бъдат теглени и обявявани печелившите измежду всички участвали в Играта до края на предходната седмица. Първите печеливши ще бъдат изтеглени на 27.08.2018 г.

5.3. В първите 5 седмици ще бъдат изтегляни по 16, а последната седмица – 20 печеливши.

5.4. Печелившите участници ще бъдат обявени от Организатора в седмицата на провеждане на тегленето чрез публикуване на името им на следната страница на Организатора в Интернет: https://www.orangecenter.bg/100-za-100

5.5. В седмицата на тегленето, Организаторът ще уведомява Участника по имейл, че е изтеглен и печели Награда. В срок от 7 дни от уведомяването за спечелената награда, печелившият Участник е длъжен да предостави на Организатора информация за обекта, от който иска да вземе Наградата си.

5.6. При невъзможност за получаване на Награда в магазин на Организатора, то тя ще бъде доставена от Организатора напълно безплатно с куриер до печелившия участник в срок от 30 работни дни след получаване на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва изричен адрес за доставка и коректен телефон за връзка. При отсъствие на печелившия участник на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, печелившият трябва да установи контакт с куриера за уговорка на повторна доставка.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *