ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 прахосмукачки-роботи iRobot Roomba 696

Спечелете 10 прахосмукачки-роботи iRobot Roomba 696

Спечели повече време за любимите хора

В периода 23 август – 19 септември 2018г. всяка касова бележка със закупени NIVEA продукти от магазини dm за минимум 10 лв. с ДДС може да ти донесе шанса да спечелиш 1 от 10 прахосмукачки-роботи iRobot Roomba 696!

Как да участваш?

Закупи любимите си NIVEA продукти от търговската мрежа на дрогерии dm за минимум 10 лв. с ДДС и ще получиш талон за участие на касата в магазина. Попълни данните в талона и заедно с издадения от касиера дубликат на касовия бон ги постави в обозначеното за това място. Можеш да участваш повече от един път, съгласно условията на промо играта.

Как да разбереш дали печелиш?

На 8 октомври 2018г. ще се състои томболата, чрез която ще определим 10 печеливши на 1 от 10 прахосмукачки-роботи iRobot Roomba 696, а протоколът ще бъде обявен на тази страница на 12 октомври 2018г. Организаторът ще се свържи с победителите по телефона до края на месец октомври 2018г.,така че изписвай правилно и четливо данните за връзка върху талона! 😊

Желаещите да участват в Промо играта, следва да закупят в търговски обект на „дм България” ЕООД продукт или продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 10,00 лв. с ДДС и да пуснат талона за участие с попълнени три имена на участника, телефон за връзка, с прикрепен към него дубликат на получения фискален бон, (последният се издава от касиера) за закупения/ните продукт/и, в промоционалните кутии на NIVEA в магазините на „дм България“ ЕООД. Другият екземпляр на получения фискален бон за извършената покупка следва да бъде запазен от лицето до напускане на търговския обект, като той се маркира с произволен символ от касиера в съответния магазин на „дм България“ ЕООД.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно (като извърши покупка на продукт или продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 10,00 лв. с ДДС, и пусне попълнен талон за участие, с прикрепен към него дубликат на фискалния бон за извършената покупка в промоционалните кутии на NIVEA) и при изпълнение на настоящите Условия. Изпълнението на тези стъпки представлява регистрация за участие в Промо играта на лицето, чиито имена са посочени върху талона. Всяка регистрация, направена по реда на тези Правила, се счита за лично направена.

Ако с един фискален бон са закупени продукти NIVEA на стойност, надвишаваща 10,00 лв., клиентът има право да получи по един талон за участие за всеки 10,00 лв. закупени продукти NIVEA, но не повече от 3 талона. В този случай на касите на „дм България“ ЕООД се издават дубликати на фискалния бон в брой, отговарящ на броя получени талони за участие, така че участникът да прикрепи дубликат от фискалния бон към всеки един от талоните за участие.

Всеки участник може да спечели само една Награда.

Цената на участващите в Промоцията продукти се определя от съответния търговски обект.

Не участват в разпределението на Наградите лица, които са:
• участвали в Промо играта с фискален бон от закупени продукти NIVEA на стойност по-малка от 10,00 лв.;
• участвали с фискален бон за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти NIVEA;
• участвали в Промо играта с фискални бонове за закупени продукти NIVEA, преди началото и след края на Промо играта;
• пуснали в промоционалните кутии талони, в които липсват пълните данни на Участника, съгласно тези правила (три имена и телефон за връзка), както и талон/и без прикрепен дубликат на фискален бон, с фискален бон от търговски обекти, различни от тези на „дм България“ ЕООД, с повредени фискални бонове (изгорени, скъсани, смачкани, надраскани, унищожени частично фискални бонове) или пък маркирани фискални бонове съгласно предвиденото в т.6.1.

Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от Промо играта, както и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Промо играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие Награда.

Забранени са действия от страна на Участници в Промо играта, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на Наградите, Организаторът на Промо играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда.

За резултатите от тегленето на печелившите Участници се съставя протокол, който ще бъде наличен на 12.10.2018 г. на интернет адрес: https://nivea.bg/promo. Всички печеливши Участници ще бъдат информирани от Организатора за спечелването на наградата до 18.00 часа на 31.10.2018 г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер. В случай че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш Участник на посочения от него телефонен номер, този Участник се замества от изтеглените резервни печеливши Участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши.

Всички печеливши Участници, желаещи да получат своята награда, следва да предоставят адрес за доставка на наградата, като във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00 лв. (тридесет лева) – Организаторът предоставя на всеки от печелившите Участници, желаещи да получат своята награда, служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда. За целите на издаване на служебната бележка по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ, печелившите Участници следва да предоставят на Организатора допълнително свои лични данни: ЕГН и постоянен адрес и писмено да изразят изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани и съхранявани от Организатора, в изпълнение на задълженията му по ЗДДФЛ. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия Участник по ЗДДФЛ.

Наградите се доставят чрез куриер на адреса, посочен от печелившите, в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора.

При получаването на Наградата, печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност. В случай че Участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

Наградата, показана в рекламните материали на Промо играта е илюстративна и илюстрациите върху тях могат да се различават от реалната.

Марката, моделът и цветът на наградите не са по избор на клиента, спечелил Наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *