ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 куфара Snickers

Спечелете 30 куфара Snickers

Официални правила за играта:

Организатор на играта е Марс Инкорпорейтед България ЕООД, с ЕИК: 831142767 и адрес на управление: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, бл. Б, ет. 10 (наричан по-долу “Организатор”). Организацията на играта се осъществява с помощта на доставчика на телекомуникационни услуги Тера Комюникейшънс АД, с ЕИК: 131384920 и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни Връх“ №103 („Доставчик“). Участниците в играта са длъжни да спазват условията на изложените по-долу Официални правила на играта (наричани по-долу “Официални правила” или „Правилата“). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.promomars.bg.Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на www.promomars.bg  и в обектите на търговска верига Билла.

 1.     Период на играта: 01.09.2018г. – 30.09.2018г., включително. Всяко участие съгласно механизма на играта след изтичане на този период няма да бъде валидно.
 2.     Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с правилата по-горе, в случай че се установят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или настъпят форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
 3.     Играта се организира и провежда на територията на Република България, в обектите на търговска верига Билла. Търговска верига Билла няма отношение и участие в играта.
 4.     Продукти, участващи в играта – Snickers  75 гр., Twix  75 гр. и Mars 70 гр. или комбинация между тях по избор.

Право на участие:

 

 1.   В играта имат право да участват чрез регистриране съгласно Правилата всички дееспособни физически лица с местоживеене в България, навършили 18 години към момента на участие в играта („Участници“). В играта нямат право да участват служителите на организатора Марс Инкорпорейтед България ЕООД и на доставчика на телекомуникационни услуги Тера Комюникейшънс АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 2.     Всеки участник чрез регистрирането на системния/фискалния бон приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила.

             Механизъм на играта:

Стъпка 1:  Купи 2 бр.

Snickers  75 гр.,

Twix  75 гр.,

Mars 70 гр.

или комбинация между тях  по избор

Стъпка 2: Регистрирай се на www.promomars.bg , подсекция „BILLA“,  или чрез sms на кратък номер 19353, като изпишеш буква “S” на латиница, номера и часа на системния/фискалния бон.

ПРИМЕР: S928383930 13:15 (без интервал между буквата на латиница и номера на системния/фискалния бон)

Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Telenor, Mtel и  Vivacom

Стъпка 3: След като направи регистрацията си успешно, всеки Участник получава потвърдителен SMS. При регистрация чрез сайта потребителят трябва да въведе две имена, и-мейл и валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, за да получи потвърждение, че успешно се е регистрирал в играта. Допустимо е използването САМО  на кирилица за регистрация на имена и адрес. Организаторът не носи отговорност за грешно въведен мобилен телефонен номер, грешно изписване на имена или изписването им в несъответствие с настоящите Правила.

Награди:

 1. Всеки участник в настоящата игра има право да участва за спечелването на един от:

30бр. куфар Snickers с размери В54см., Ш37см., Д20см.

 1. Тегленето на наградите ще се извърши на 02.10.2018г. по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм, който на случаен принцип ще разпредели наградите. За целта ще бъде съставен констативен протокол, подписан от тричленна комисия в състав – представители на доставчика на телекомуникационните услуги Тера Комюникейшънс АД.
 2. Печелившите участници, регистрирали кодoвете си със SMS или уеб регистрация на интернет адрес www.promomars.bg. , ще бъдат известени чрез обратен SMS от кратък номер 19353.
 3. Печелившите участници ще получат обаждане от представител на Тера Комюникейшънс АД в 3-дневен срок, за да потвърдят наградата си, както и да заявят адрес за получаването й.
 4. Тера Комюникейшънс АД има задължение да потърси участниците до 2 пъти. В случай, че те не могат да бъдат намерени, не им се предоставя награда. При неотговаряне и на 2-те обаждания, Участникът губи правото си да получи наградата на по-късен етап.
 5. С един SMS или уеб регистрация може да бъде регистриран само един код от системен/фискален бон. Един участник може да направи неограничен брой регистрации на денонощие. Всеки регистриран номер на системен/фискален бон се натрупва в активите на Участника и той участва в тегленето на наградите със съответния брой регистрации на системни/касови бонове като по този начин увеличава шанса си за успех. Един Участник не може да спечели повече от една награда. Един и същ e-mail адрес не може да участва с различни телефонни номера. Един и същ телефонен номер не може да участва с различни е-mail адреси.
 6. Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации „автоматично“, вместо частниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, включително, но не само, следните действия: а) участие на Участник с един и същ имейл адрес, но  с различни телефонни номера, както и участие на Участник е участвал с един и същ телефонен номер, но е посочвал различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.  Независимо от това, Организаторът съставя протокол, с който констатира какво налага дисквалификацията и при поискване от дисквалифицирания Участник, Организаторът му представя копие от протокола.
 7. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът ще издаде  служебна бележка на всички участници, които са спечелили куфар Snickers с размери В54см., Ш37см., Д20см.  В съответната служебна бележка ще бъде посочена пазарната стойност на получената награда. Служебните бележки ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка заедно с наградите. С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагането на наградата се считат за приключени. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на годината, следващата годината на придобиването му. За да издадат служебна бележка, Организаторът или подизпълнителят на Кампанията следва да получат от печелившия участник следните данни: трите имена по лична карта, адрес по лична карта и ЕГН. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел “Обработване на лични данни“.

Раздаване на наградите:

 1.     Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще се свърже с печелившите участници, за да уточни датата и часa за доставка с тях. Наградите се доставят на посочените от печелившите адресисамо веднъж в деня и часа, уговорен съгласно предходното изречение. При отсъствие на печелившите участници в предварително уговорения час, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи рекламни кампании на Организатора. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра между куриера и получателя на наградата. Единият протокол се предоставя на спечелилия участник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ