ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 40 двойни билета за филма „Джони Инглиш 2“

Спечелете 40 двойни билета за филма „Джони Инглиш 2“
  1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Играта ще се проведе в рамките на поддържаната от „Нова Броудкастинг Груп” АД интернет страница www.kino.nova.bg/film.

А. Период на Играта 08.09. – 21.09.2018 г.

Б. Организатор на Играта – „Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629.

В. Награди за Участниците – осигуряват се от „Форум Филм България” ЕООД, ЕИК 200522737

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

Наградите са само и единствено 40 бр. двойни билета за филма „Джони Инглиш избухва отново“.

 

Г. Платформа, в която се реализира Играта – Интернет страница www.kino.nova.bg/film.

Д. Участник – участие в Играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила за участие в игра (по-долу „Правила”) за участие.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Правила уреждат отношенията между Организатора от една страна и Участниците в Играта от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2. Навсякъде в Правилата дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта” е играта, която се провежда в рамките на интернет страница www.kino.nova.bg/film и за срок от 08.09. – 21.09.2018 г. включително.

2. „Участник” (респ. „Участници”) може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно, което чрез своята регистрация в интернет страницата отбелязва отговор в анкета, поместена на www.kino.nova.bg/film. Обявените данни от страна на Участниците имат изцяло декларативен характер, като Организаторът не носи отговорност при невярно предоставена информация от страна на Участниците.

3. Организатор” или „Организатор на Играта” е „Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629.

Чл. 3. (1) Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора на Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта.

(2) При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът на Играта има право да спре участието до опровергаването им от страна на УчастникаОрганизаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 4. (1) Регистрацията на интернет страницата www.kino.nova.bg/film, отбелязването на съгласие с настоящите Общи Условия и отбелязването на отговор в анкетата означават, че лицето се е запознало с настоящите Общи Условия и правила на Играта, които са неразделна част от нея, и са съгласни с тях.

(2) С извършването на горепосочените действия – регистрация на интернет страницата www.kino.nova.bg/film, приемане на Общите Условия и отбелязване на отговор в анкетата, Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с Играта за периода на провеждане на същата, чрез съобщения, изпратени до неговия и-мейл, с който се е регистрирал да участва в Играта.

(3) Всеки Участник има право и възможност да използва една и съща регистрация в рамките на дадена сесия на Играта и да дава по един отговор на всеки въпрос чрез своята регистрация.

Чл. 5. (1) Организаторът определя Правилата едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите Правила.

(2)Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата www.kino.nova.bg/film. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта от момента на обявяването им.

Чл. 6 . (1) Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, предоставени от негова страна, необходими за регистрация в интернет страница www.kino.nova.bg/film, която е използвал за участие в Играта.

(2) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от трето лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

(3) Обявяването на печелившите Участниците се извършва чрез публикуване на спечелилите участници на интернет страницата, като ще бъдат използвани инициали от имената с цел анонимизиране на същите.

Чл. 7 . (1) Участието в Играта е безплатно.

(2) Участието в Играта се осъществява с регистрация на интернет страницата www.kino.nova.bg/film, изрично приемане на настоящите Общи Условия и отбелязването на отговор в анкета, състояща се от 3 (три) въпроса, с по един възможен отговор от 3 (три) зададени, на интернет страницата www.kino.nova.bg/film. Изпълнението на гореописаните условия за участие в Играта означава, че конкретният Участник е приел безусловно настоящите Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта.

Чл. 8 . (1) Печелившите в Играта се определят чрез жребий измежду всички Участници дали по един верен отговор на всички 3 (три) въпроса за периода на Играта.

(2) Жребият се провежда от Организатора, на случаен принцип, чрез независима онлайн платформа, в рамките на 7 дни след края на играта.

(3) Наградите се осигуряват от „Форум Филм България” ЕООД, ЕИК 200522737. Наградите /40 двойни кинобилета за филма „Джони Инглиш избухва отново“/ ще бъдат обявени на сайта на играта: www.kino.nova.bg/film – в рамките на 7 дни след края на играта.

Чл. 9 . (1) Спечелената награда /1 бр. двоен билет за филма „Джони Инглиш избухва отново“/ от печелившия Участниксе предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

1. Участникът се е регистрирал на интернет страницата www.kino.nova.bg/film и изрично е приел настоящите Общи Условия;

2. Участникът е дал верен отговор и на трита въпроса, публикувани в анкетата на www.kino.nova.bg/film;

3. Участник, избран чрез жребий, е изразил желание да получи наградата.

4. Участникът е посочил кино салон от веригите Cinema City или Кино Арена, в който да реализира получената награда – билет за кинопрожекция.

() Наградите са само и единствено 40 двойни билета за филма „Джони Инглиш избухва отново“. Кино билетите могат да бъдат ползвани в периода 28.09.2018 г. до 18.10.2018 г. в кината от веригите Синема Сити и Кино Арена, предварително посочени във формата за регистрация.

(3 ) Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, имейл адрес и адрес за кореспонденция.

(4 ) Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

(5 ) Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

(6 ) Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

(7 ) Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

(8 ) Със спечелилия Участник следва да се уточнят детайлите за получаването на конкретната награда от представител на „Форум Филм България”. В случай че спечелилият Участник не отговаря на съобщенията, изпратени му до e-mail адреса, посочен в регистрацията, и в рамките на 3 (три) дни от обявяването на печелившите не осъществи контакт с представител на „Форум Филм България”, за печеливш се обявява следващ Участник, изтеглен с жребий.

Чл. 10 . (1) Наградата се предава от „Форум Филм България” по куриер и/или по и-мейл на посочения от спечелилия Участник адрес и имейл адрес. Билетите могат да се ползват от 28.09.2018 г. до 18.10.2018 г.. Билетите са валидни до 18 октомври, включително и могат да се ползват в киносалоните на Синема Сити и кино Арена в страната, според програмата на кината в ден и час, избран от победителя.

(5) Участници, които не са потърсили наградите си в посочените по-горе срокове, губят правата си върху тях.

(6) Наградите не могат да бъдат заменяни срещу левовата им равностойност.

(7) Организаторите не носят отговорност, ако в избрания ден и час от победителя филмът „Джони Инглиш избухва отново“ не се излъчва в посоченото от него кино.

Чл. 11 . Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване, от страна на Участник няма действие спрямо Организатора.

Чл. 12 . Наградените Участници носят лична отговорност за деклариране на спечелените от тях награди и съответно заплащане на данък, в случай че такъв е дължим съгласно българското законодателство.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ