ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 9 екшън камери GoPro Hero, ваучери за Technopolis и още много награди от Toffifee

Спечелете 9 екшън камери GoPro Hero, ваучери за Technopolis и още много награди от Toffifee

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания“ Национална потребителска промоция 2018 Тофифи – Сподели забавлението” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „Тодор Каблешков“ №24 („Организатор“)по възложение от Storck.., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Унгария, с идентификационен номер 01-09-686738, със седалище и адрес на управление: 1138 Budapest, Váci út 117-119. A/1 („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес toffifee.bg през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта toffifee.bg .

Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 17 септември 2018 г. и ще продължи до 16 декември 2018 г.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години.

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

Всички лица, закупили промоционална опаковка Toffifee 125г. и регистрирали кода от вътрешната страна на опаковката в рамките на Промоцията, могат да участват в тегления за (1) дневни, (2) седмични и (3) месечни награди. Преди първата регистрация на код Участникът следва да създаде свой потребителски профил на промоционалния сайт www.toffifee.bg по указания на сайта начин с име, фамилия, телефон и емейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

Избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

1. Дневни награди:

Всеки, закупил промоционална кутия и регистрирал кода от вътрешната страна на опаковката на www.toffifee.bg, по време на промоционалния период, участва в тегленията за спечелването на една от дневните награди.

2. Седмични награди:

Всеки, закупил промоционална кутия и регистрирал кода от вътрешната страна на опаковката на www.toffifee.bg, по време на промоционалния период, участва в тегленията за спечелването на една от седмичните награди. Всеки участник, спечелил седмична награда има право да избере между подаръчна карта Технополис на стойност 50лв. или 4 билета за кина Синема Сити.

3. Месечни награди

Всеки, закупил 3 промоционални кутии и регистрирал кода от вътрешната страна на опаковките наwww.toffifee.bg в рамките на един от промоционалните месеци, участва в тегленията за месечната награда.

Всяка регистрация на 3 (три) валидни кода в рамките на един промоционален месец дава право на 1 (едно) участие в тегленето за месечната награда за същия този месец. Всеки може да участва в месечните тегления неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в дадената седмица съответния брой кодове, кратни на 3 (например 6 регистрирани кода за 2 участия, 9 регистрирани кода – 3 участия и т.н.). В случай че в рамките на един промоционален месец от Участник, регистрирал се с един и същ имейл адрес, има валидни регистрации, чиито брой не е кратен на 3, броят участия в съответното седмично теглене се определя, като броят регистрации се раздели на 3 с приближение до по-малкото цяло число в резултата (т.е. ако регистрациите са 5 – 5:3=1,66(6) – участието е 1; ако са 7 – 7:3=2,33(3) – участията са 2; при 8 – 8:3=2,66(6) – участията са 2 и т.н.).

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице („Участник“). За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник,да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нов код трябва да се използва един и същ имейл адрес.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава новини и информация от Възложителя.

Регистрацията на код на www.toffifee.bg става в потребителския профил на участника, създаден при регистрация на посочения промоционален сайт и посредством въвеждането на уникален код от вътрешната страна на опаковката.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата www.toffifee. възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Регистрациите,направени в даден ден, седмица или месец, участват в тегленията на награди само за съответния ден/седмица/месец и не могат да участват в тегленията за награди за други/следващи дни/седмици/месеци. Кодовете, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие в някое от тегленията.

Раздел 6. Описание на наградите

Дневни награди:

За всеки ден през периода на Промоцията [общо 91 (деветдесет и един) дни] се теглятпо 11 (единадесет) рамки за снимки, измежду всички Участници, регистрирали поне един валиден код през съответния ден.

Седмични награди:

За всяка седмица през периода на Промоцията [общо 13(тринадесет) седмици] се теглят по 12 (дванадесет) подаръчни карти Технополис на стойност 50лв. или 4 билета за кина Синема Сити, измежду всички Участници, регистрирали поне един валиден код през съответната седмица

Месечни награди:

За всеки месец от периода на Промоцията [общо 3 (три) месеца] се теглят по 3 GoPro камери, измежду всички Участници, регистрирали поне три валидни кода (или повече групи от по 3 кода) през съответния месец.

Дневните, седмичните и месечните награди не могат да бъдат заменяни с паричен еквивалент.

В случай че някоя от наградите не е възможно да бъде предоставена поради липса на наличности, Организаторът има право да я замени с друга награда на същата или по-висока стойност. Всяка замяна ще бъде извършвана по усмотрение на Организатора. В случай че печеливш Участник не приеме замяната, той/тя губи правото си да получи награда.

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки вторник, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 25септември2018 г.) до 18декември2018 г. включително, ще се теглят наградите за всеки ден от предходната седмица, седмичните награди за съответната седмица. През третата седмица на месеца, считано от втория месец (октомври), ще се теглят трите месечни награди за печелившите от предходния месец. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши и поне по две резерви от регистрациите за всеки ден за дневните награди, по три резерви за седмичните награди от всяка седмица и по една резерва за всяка месечна награда.

Промоционалните седмици и датите за тегленията на дневни и седмични награди са както следва:

 • 17 септември – 23 септември (теглене на 25 септември 2018 г.);
 • 24 септември – 30 септември (теглене на 02 октомври 2018 г.);
 • 1 октомври – 7 октомври (теглене на 09 октомври 2018 г.);
 • 8 октомври – 14 октомври (теглене на 16 октомври 2018 г.);
 • 15 октомври – 21 октомври (теглене на 23 октомври 2018 г.);
 • 22 октомври – 28 октомври (теглене на 30 октомври 2018 г.);
 • 29 октомври– 04ноември (теглене на 06 ноември 2018 г.);
 • 5 ноември– 11 ноември (теглене на 13 ноември 2018 г.);
 • 12 ноември – 18 ноември (теглене на 20 ноември 2018 г.);
 • 19 ноември – 25 ноември (теглене на 27 ноември 2018 г.);
 • 26 ноември – 2 декември (теглене на 04 декември 2018 г.);
 • 3 декември – 9 декември (теглене на 11 декември 2018 г.);
 • 10 декември – 16 декември (теглене на 18 декември 2018 г.).

Промоционалните седмици и датите за тегленията на месечните награди са както следва:

 • 17 септември – 14 октомври (теглене на 16 октомври 2018 г.);
 • 15 октомври – 11 ноември (теглене на 13 ноември 2018 г.);
 • 12 ноември – 16 декември (теглене на 18 декември 2018 г.).

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда –информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

Всички дневни,седмични и месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по имейл до 10 дни след изпращането му, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш – физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл info@toffifee.bg или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 02/8082084 (в работни дни между 10ч. и 18ч.) Горещата линия ще бъде активна до 31 декември2018 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *