ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ергономична раница и 10 комплекта „Бочко“

Спечелете ергономична раница и 10 комплекта „Бочко“

1.2. Същност на играта – Кампанията „Бочко Истории от първия ден“ или тук наричаната Игра, се осъществява единствено в интернет на адрес http://bochko.bg/otparviaden/, състояща се в регистриране на физическо лице по описания по – долу начин с цел спечелване на награда. Наградите представляват: 1 бр. Eргономична раница Boba 4G Peak, 3 бр. Canpol Меки образователни кубчета (6 елемента), 3 бр. Beluga Комплект дървени кубчета със сортер (100 елемента), 30 бр. Комлект Бочко „От първия ден“.

1.3. Участниците се информират за Кампанията с текстовете на страницата на Бочко, Facebook страницата https://www.facebook.com/bochko.bg/ и публикуваните настоящи Правила за участие. Всеки, който желае да участва може да се регистрира, ако отговаря на условията и предостави информирано, доброволно и изрично съгласие за съответна информация, описана по-долу.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

2.1. Периодът на участие в Кампанията е разделен на три етапа, категоризирани по конкретен начин, както следва:

I Етап – 00:00 часа на 21.09.2018 г. до 23:59 часа на 05.10.2018 г. – категория „Подсичане“

II Етап – 00:00 часа на 06.10.2018 г. до 23:59 часа на 20.10.2018 г. – категория „Kъпане“

III Етап – 00:00 часа на 21.10.2018 г. до 23:59 часа на 04.11.2018 г. – категория „Мазане“

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

3.2. В Кампанията нямат право да участват:

3.2.1. малолетни и непълнолетните лица, лица, поставени под пълно или ограничено запрещение;

3.2.2. служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (съпруг/-а, родител/-и, брат/ сестра, деца).

ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Участникът ще се запознае кратка история (текст), от която ще бъдат изведени 5 въпроса. Участникът следва да отговори на 5-те въпроса, за да се регистрира и да участва за спечелване на награда. Независимо дали е отговорил правилно или не – и в двата случая има възможността да участва за награда. След отговарянето на въпросите всеки Участник следва да се регистрира в интернет на адрес http://bochko.bg/otparviaden чрез използване на бутон с надпис РЕГИСТРАЦИЯ, като попълни съответни данни и даде изрично съгласие за тяхното събиране, съхраняване и обработване за посочените в Част 10. по-долу цели, както и да даде съгласието си да се включи в Играта. Данните, които следва да се предоставят за регистриране и участие са: две имена, електронен адрес. За всеки от трите етапа, описани по-горе, ще има различна кратка история (текст), от която отново ще бъдат извадени 5 въпроса, на които следва да отговори Участникът с цел да се регистрира и да участва за спечелването на награда. Участниците, спечелили награда, е необходимо да предоставят следните допълнителни данни: телефон за контакт, адрес за доставка.

4.2. Във всеки един от описаните по-горе етапи, Участникът има право да се регистрира само по веднъж, за да участва в играта за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Играта, Организаторът има правото да го отстрани от участие.

4.3. Регистрацията за участие и самото участие в Играта, както и спечелването и получаването на награди от Играта, не е обвързано с покупка на продуктите на Организатора от Участниците и/или печелившите.

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. В Кампанията ще бъдат раздадени общо 37 награди, както следва:

5.1.1. Етап I: 1 брoй Ергономична раница Boba 4G Peak и 10 броя Комплект Бочко “От първия ден“ за Участниците, регистрирали се в периода от 21.09.2018 г. до 05.10.2018 г. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описния в т.2.1 период. До една седмица след спечелването на наградата, Печелившите участници ще получат наградата при условията на Част 7.

5.1.2. Етап II: 3 броя Canpol Меки образователни кубчета (6 елемента) и 10 броя Комплект Бочко “От първия ден“ за Участниците, регистрирали се в периода от 06.10.2018 г. до 20.10.2018 г. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описния в т.2.1 период. До една седмица след спечелването на наградата, Печелившите участници ще получат наградата при условията на Част 7.

5.1.3. Етап III: 3 броя брой Beluga Комплект дървени кубчета със сортер (100 елемента), 10 броя Комплект Бочко “От първия ден“ за Участниците, регистрирали се в периода от 21.10.2018 г. до 04.11.2018 г. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описния в т.2.1 период. До една седмица след спечелването на наградата, Печелившите участници ще получат наградата при условията на Част 7.

5.2. Печелившите участници нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

5.3. Пълният списък с печелившите по т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3. ще бъде обявяван и достъпен на уеб-страницата на кампанията bochko.bg/otparviaden в секцията Печеливши.

ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите по т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3 ще бъдат изтеглени на случаен принцип между участниците, отговарящи на изискванията за участие в кампанията и попълнили регистрационна форма. Механизмът на теглене се програмира в софтуер, който разпределя наградите за периода на кампанията, и на принципа на случайните числа „тегли“ печеливши от целия период на кампанията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ