ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1000 комплекта чаши Каменица

Спечелете 1000 комплекта чаши Каменица

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Промоционалната игра се организира от „Каменица“ АД, вписано в Търговския регистър, при Агенцията по вписванията с ЕИК 825347340, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,  4017, ул. Арх. Камен Петков № 1А, ет. 5 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.kamenitza.bg.
Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон 0888423118 (цената за обаждане е според тарифния план на абоната), всеки ден от 09:00 до 20:00 часа с изключение на националните празнични дни за 2018 година.

1.2. Промоционалната игра е с продължителност от 00:00 часа на 15.09.2018г. до 19:30:00 часа на 15.11.2018г. и се организира и провежда на територията на Република България.

1.3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

1.4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

1.5. В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. към началната дата на промоционалната игра, пребивават на територията на Република България и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружествата „Каменица” АД, „Fun Done”, „Суинг” ЕООД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифициран.

1.6. Наградите в промоционалната игра са 1000 броя комплекта чаши. Всеки комплект съдържа по 2бр. промоционални чаши за бира.

III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3.1 Участието в промоционалната игра не е обвързано с покупка.

3.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да посетят сайта www.kamenitza.bg, да отидат в съответния раздел от сайта, посветен на промоцията, да се регистрират и да напишат или изберат своята причина за Наздраве в определеното поле.

3.3.2. При правилно регистрирана причина, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в тегленията за един от 1000 бр. комплекта чаши. Всеки ден през целия период на промоцията ще се провеждат по общо 16 бр. тегления, като на всеки 30 минути между 12:00 часа и 19:30 часа ще се изтегля по една награда измежду всички участници, регистрирали успешно причина за наздраве. На 15.11 ще бъдат изтеглени допълнителни 8бр.  комплекта заедно с ежедневното теглене в 12:00 часа.

3.6. Всеки участник може да регистрира по 5 причини на ден за периода на промоцията. В случай че участник опита да регистрира повече от пет причини в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то причината му няма да бъде зачетена от системата като участващ в играта.

3.8.1. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

  • 1000 броя комплекта чаши

3.8.2. Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

  • 1000 броя комплекта чаши ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер в общо 1000  бр. тегления, както следва:
    Всеки ден в периода на промоцията между 12:00 часа и 19:30 часа.  ще се състоят общо 16 бр. ежедневни тегления през 30 мин., като на всеки 30 минути ще бъде раздаван по 1 бр.комплекта чаши. На 15.11 ще бъде проведено допълнително теглене в 12ч за още 8 комплекта. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 1 (един) код по смисъла на т. 3.3.4 от настоящите условия. С всяка последваща регистрация на нова причина, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда.

3.8.3. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

3.9. Всеки ден в периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко теглене печелившите участници ще бъдат обявявани (част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса на промоцията www.kamenitza.bg. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент.

3.10. Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS, в който ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

3.11. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

3.12. Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888423118 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.10. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

3.13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

3.14. Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител.

3.16. В случай, че през даден час, ден или седмица от периода на промоцията не бъдат спечелени определения брой награди (поради липсата на достатъчно участници), то предвидените награди за съответните тегления ще бъдат прехвърлени и добавени към следващото.

3.17. За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели само една награда. Всеки следващ опит за участие в играта няма да бъде зачетен от системата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ