ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесен велосипед

Спечелете чудесен велосипед
*посоченото изображение на наградата е илюстративно
ПЕРИОД НА ИГРАТА
Онлайн играта СНИМАЙ СЕ ГРИМИРАНА СЪС 183days е с период на провеждане от 12:00 часа на 01.10.2018 г. до 31.10.2018г. включително и се провежда на официалната фейсбук страница на „дм България” ЕООД.
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
„дм България” ЕООД, ЕИК 200150888, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Никола Тесла нр.5, ет. 6, наричано по-долу „Организатор”.
УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В Играта на Организатора може да участва:
  • Всяко пълнолетно лице;
  • Непълнолетни лица, навършили поне 16 години, със съгласието на свой родител или законен представител. Участниците, навършили 16, но ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или попечители за участие в тази игра при условията на настоящите правила, включително и затова личните им данни (в това число изображения) да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора „дм България” ЕООД за целите на настоящата кампания. Със самата си регистрация за участие в Играта, по реда предвиден по-долу, лицата, навършили 16 години, но ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са получили това съгласие на своите родители/попечители.
Лица под 16 години нямат право да участват в играта СНИМАЙ СЕ ГРИМИРАНА СЪС 183days!
Участието в Играта по никакъв начин не е обвързано с покупка!
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Играта се провежда само на територията на Република България.
МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
В Играта може да бъде спечелен един велосипед по избор и подбор на Организатора.
1. Всяко лице, което отговоря на условията за участие и има желание да участва в Играта СНИМАЙ СЕ ГРИМИРАНА СЪС 183days, следва да посети официалната фейсбук страница на „дм България” ЕООД на адрес https://www.facebook.com/dmBulgaria, да отвори поста на играта и след това да качи в коментар към него своя портретна снимка в анфас, фокусирана върху лицето (моля вижте приложения пример), на която участничаката е гримирана с продукти на марката 183days by TrendItUp
2.Организаторът си запазва правото да изтрие всяка снимка, изпратена от участник, която се отклонява от изискванията или противоречи на закона, морала или добрите нрави. Единствено снимките, които отговарят на изискванията и условията на СНИМАЙ СЕ ГРИМИРАНА СЪС 183days, ще бъдат допуснати за участие и съответно оставени на официалната фейсбук страница на „дм България” ЕООД.
3. Участниците в кампанията имат правото да участват в Играта само един път, с една единствена своя снимка.
4. Снимки ще се приемат само чрез качването им директно в създадения за целта пост от 12:00 часа на 01.10.2018г. до 23:59 часа на 31.10.2018г. Снимки, изпратени преди или след това, няма да бъдат допуснати до участие в Играта СНИМАЙ СЕ ГРИМИРАНА СЪС 183days.
5. Със самото си участие в Играта и качването на своя снимка участникът декларира, че снимката е на самия него, че е автор или носител на изключителните авторски права върху снимката (фотографско изображение), която качва, както и че не е отстъпвал каквото и да е било право за използването им на трети лица, различни от Организатора, което изключва или ограничава по някакъв начин ползването на снимката от Организатора за целите на тази игра и съобразно настоящите правила.
6. С изпращане на фотографско изображение за участие в Играта съгласно написаното по-горе участникът предоставя на Организатора право на използване на изображенията, включително, но без да се ограничава до: право на възпроизвеждане на изображението, разпространение сред неограничен брой лица, излъчване на изображението по безжичен път, предаване и препредаване на изображението по кабел, преработка на изображението, публично показване на изображението и др.
7. В томболата за награда велосипед ще попаднат всички участници, чиито снимки са качени, одобрени от Организатора по т. 2 по-горе и публикувани на официалната фейсбук страница на „дм България” ЕООД.
8. Победителите в Играта ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип на дата 15.11.2018г. в Централата на Организатора от петчленна комисия, съставена от Организатора. Допълнително ще бъдат изтеглени и 1 резервен участник, който ще получи наградата, в случай, че първоначално изтегленият печеливш се откаже от нея или не я потърси в упоменатия за получаване срок. Имената на печелившият и резервния участник ще бъдат упоменати с име, фамилия и имейл адрес в специален протокол, изготвен и подписан от членовете на комисията.
НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА. НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Имената на победителя, определен по реда на настоящите условия и правила, ще бъдат качени в коментар под поста на играта, в срок до 3 (три) работни дни след определянето им по реда на т. 7 и т. 8 по-горе. След обявяване на печелившия, той трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение във фейсбук в срок до 30.11.2018, за уточняване на условията и начина на получаване на наградата по реда, описан по-долу в т. 3.2.
2. Победителят в томболата ще получи предметна награда – велосипед , избран изключително по свободен избор и преценка на Организатора.
3.2. Наградата може да бъде взета от избран от наградения и съгласуван предварително с Организатора магазин от магазинната мрежа на „дм България” ЕООД в срок до 31.12.2018г. Датата за получаване се съгласува предварително с Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ