ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 150 уреда Philips OneBlade, 800 футболни топки и 4000 NIVEA MEN Creme

Спечелете 150 уреда Philips OneBlade, 800 футболни топки и 4000 NIVEA MEN Creme

Новият сезон започва с нови награди от NIVEA MEN! Купи от избрани магазини на територията на страната NIVEA MEN продукти на стойност от минимум 10 лева с ДДС в периода 1 октомври – 15 ноември 2018 г. и поискай своята скреч карта на касата, от бюро „Информация“ или от промоутър на NIVEA. Можеш да спечелиш 150 уреда за подстригване/оформяне/бръснене на брада Philips OneBlade, 800 футболни топки Real Madrid или 4000 NIVEA MEN Creme 30мл! Оле!

Скреч-картата ти е печеливша? Поздравления! Ако печелиш футболна топка или NIVEA MEN крем, можеш да ги получиш на място в магазина, като представиш печелившата скреч-карта. Ако спечелиш голямата награда – уред за подстригване/оформяне/бръснене на брада Philips OneBlade, е време да ни изпратиш данните си във формуляра по-долу, за да удостовериш покупката и да получиш наградата си!

Съвет: Запази както касовата бележка, така и скреч-картата – ще имаш нужда от снимка на касовата бележка и от номера на печелившата ти скреч-карта, за да получиш наградата си.

Направи снимка на касовата бележка и я запази, заедно с печелившата скреч карта, за да потвърдиш покупката. Попълни формуляра с твоите данни, качи снимката на касовата бележка и въведи номера на печелившата скреч-карта, за да удостовериш покупката и спечелената награда, и скоро очаквай куриера на посочения адрес!

В Промоиграта участват всички продукти с марка „NIVEA MEN“..

Наградите, показани в рекламните материали Промоиграта са с илюстративна цел и илюстрациите върху тях може да се различават от реалните.

В Промоиграта могат да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към момента на покупката, които пребивават на територията на Република България по време на периода на провеждане на Промоиграта и закупят продукт/и с марка „NIVEA MEN“ на стойност минимум 10 лв. с ДДС в участващите в Промоиграта обекти през периода съгласно т. 2 от настоящите Официални правила.5.2 Служителите на Организатора и служители на обектите, в които се провежда Промоиграта, както и техните съпрузи и роднини по права или съребрена линия до четвърта степен, нямат право да участват в Промоиграта.

При еднократна покупка на продукти NIVEA MEN на стойност минимум 10 лв. с ДДС, клиентът получава скреч карта, след изтриването на която има възможност да спечели една от посочените в Раздел 4 от настоящите Официални правила награди. Получаването на спечелените награди се осъществява в съответствие със следните условия:

а) Наградите Real Madrid футболна топка и NIVEA MEN крем 30 мл. се получават на каса, на бюро Информация или от промо екип NIVEA, срещу представяне на печеливша скреч карта и отбелязване получаването на съответната награда върху касовата бележка.

б) Ако Участник в Промоиграта изтегли печеливша скреч карта с награда Philips One Blade, за да получи наградата си енеобходимо да се регистрира онлайн на https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/niveamen / https://www.nivea.bg/niveamen в периода съгласно 01.10.2018 г. до 15.11.2018 г., да попълни съответните полета с данни (три имена, ЕГН, постоянен адрес, имейл, телефон за връзка, адрес за доставка), да регистрира кода от полето в горната част на картата, и да качи снимка на касовата бележка/ фактура, удостоверяваща покупка на NIVEA MEN продукти на стойност минимум 10 лв. с ДДС и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на играта..в) Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на касовата бележка/фактура за извършената покупка на продукт/и NIVEA MEN, на стойност минимум 10 лв. с ДДС, заедно с печелившата скреч карта, следва да бъдат запазени от лицето до получаване на съответната награда.

Всеки Участник има право да участва в Промоиграта многократно като за всяка нова касова бележка/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA MEN, на стойност минимум 10 лв. с ДДС, различна от вече регистрирана касова бележка/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила, получава възможност да изтегли нова скреч карта.

Ако с една и съща касова бележка/фактура са закупени NIVEA MEN продукти на по-висока стойност от 10 лв. с ДДС, клиентът има право да изтегли само една скреч карта.

Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с представяне на нова/немаркирана касова бележка за покупка на NIVEA MEN продукти на стойност минимум 10 лв с ДДС. Един клиент може да спечели само една награда Philips One Blade.

Цената на участващите в Промоиграта продукти се определя от съответния търговски обект.

Не участват в разпределението на наградите лица, които са:
а) участвали с касова бележка/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти с марка Nivea MEN или на по-ниска от посочената стойност;
б) участвали в Промоиграта с касови бележки/фактури за закупени продукти с марка Nivea MEN на стойност минимум 10 лв. с ДДС, извън периода на Промоиграта;
в) /само за печеливши Участници на награда Philips One Blade/ направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези правила (три имена, ЕГН, постоянен адрес, e-mail, телефон за връзка, адрес за доставка, код от печеливша скреч карта и качена снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на NIVEA MEN на стойност минимум 10 лв. с ДДС), както и регистрации, с качени снимки на касова бележка/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Промоиграта.

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Промоиграта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организатора на Промоиграта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

Забранени са действия от страна на Участници в Промоиграта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Промоиграта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

За целите на издаване на служебната бележка по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ за стойността на наградата Philips One Blade печелившите Участници следва да предоставят на Организатора свои лични данни: три имена, ЕГН и постоянен адрес и писмено да изразят изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани и съхранявани от Организатора в изпълнение на задълженията му по ЗДДФЛ.

Наградите Real Madrid футболна топка и NIVEA MEN крем 30 мл. се получават при поискване на печеливш Участник на каса, на бюро „Информация“ или от промо екип NIVEA, срещу представяне на печеливша скреч карта и отбелязване получаването на съответната награда върху касовата бележка, в съответствие с изпълнение на необходимите условия, регламентирани в настоящите Официални правила.

Всеки печеливш Участник може да получи само една спечелена награда Philips One Blade.

Наградите Philips One Blade се доставят чрез куриер на адреса, посочен от печелившите, в срок до до 30.11.2018 г.

При получаването на наградата Philips One Blade печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност, и печеливша скреч карта и касова бележка/фактура, свидетелстваща за закупени продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 10 лв. с ДДС в периода на Промоиграта, спазвайки изискването на т. 6.2 от настоящите Официални правила. В случай, че Участник, спечелил награда Philips One Blade, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *