ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Промоция Вземи книгата „Малки рецепти от големи готвачи“ от Lidl

Промоция Вземи книгата „Малки рецепти от големи готвачи“ от Lidl

І.     Общи положения
1.    Настоящите Общи условия („Условията„) уреждат реда и начина за участие в промоцията „Малки рецепти от големи готвачи“ („Промоцията„).

2.    Организатор на Промоцията и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Промоцията, е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, идентификационен № като администратор на лични данни 286250, контакт: lidl.bg/kontakt („Лидл България“ или „Организатора„).
3.    Промоцията се провежда в периода от 7:00 часа на 24.09.2018 г. до 22.00 ч. 14.10.2018 г. включително („Период на провеждане”) или до по-ранното изчерпване на количествата от книгата „Малки рецепти от големи готвачи“, напечатани преди датата на начало на играта.
4.    Промоцията се организира и провежда на български език само за територията на Република България.
5.    Условията са достъпни през целия Период на провеждане на Промоцията на gotvi.lidl.bg, както и при поискване във всеки един магазин на Лидл България.
ІІ.    Право на участие
6.    Право да участват в Промоцията имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 18 години.

7.    Участие в Промоцията е възможно само при спазване на настоящите Условия. С изпълнението на което и да е действие във връзка с участие в Промоцията, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Условия, разбира ги и се съгласява с тях.
III. Условия за участие
8.    Участието в Промоцията е обвързано с покупка. Книгата „Малки рецепти от големи готвачи“ може да бъде получена единствено в магазините на Лидл България и само при спазване на всички условия за участие. Общите условия за участие в промоцията могат да бъдат намерени на www.gotvi.lidl.bg или предоставени при поискване в магазините на Лидл България.
9.    В периода от 24.09.2018 г. до 14.10.2018 г. всеки потребител на Лидл България, отговарящ на изискванията на чл. 6, може да събира точки във всеки магазин Лидл на територията на България.
10.    При покупка в магазините Лидл, която е на стойност минимум 25 лева или повече в една касова бележка, потребителят („Участник“) може да получи по 1 стикер (отговарящ на 1 точка) за всеки 25 лева от стойността на своята касова бележка. Стикерите могат да бъдат получавани единствено на каса в магазина, в който потребителят реализира своята покупка. При покупка на стойност 50 лв. се предоставят 2 стикера и т.н.
11.    Стикерите с точки не са предназначени за самостоятелна продажба и не е възможно за тях да се доплати при недостатъчна стойност на покупката.
12.    На касата на магазина потребителят получава безплатно и карта, в която може да залепва получени стикери („Картата“).
13.    При събрани 5 стикера (точки) в Картата, Участникът може да предаде Картата на касата на който и да е магазин на Лидл в страната и да получи срещу нея книгата „Малки рецепти от големи готвачи“. За попълнена се смята карта със залепени 5 стикера, отговарящи на 5 точки. Представянето на две или повече карти с общ сбор на стикерите равен на 5 точки не отговаря на условията за получаване на книга.
14.    Всеки Участник може да участва в Промоцията неограничен брой пъти в рамките на Периода на провеждане на Промоцията, но не с една и съща карта. Когато Участникът предаде попълнена с 5 стикера карта, същата карта се подпечатва от служител на Лидл България и не може да бъде използвана за повторно взимане на книга.
15.    Промоцията продължава до настъпването на едно от следните две събития: изтичане на срока по чл. 3 или изчерпване на количествата от книгата „Малки рецепти от големи готвачи“, напечатани преди датата на начало на играта. Организаторът си запазва правото да продължи срока на играта, като разгласи удължаването по подходящ начин, или по изключение да предостави на участници единични бройки от книгата след края на срока по чл. 3. При допълнителни въпроси във връзка с промоцията можете да се свържете с нас www.lild.bg/kontakt
IV. Ограничаване на отговорността. Други.
16.    Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.   Ако прекратяването на Промоцията е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.
17.    Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
18.    Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет, пощенска кутия или свързване с телефонен оператор по каквито и да било причини.
19.    Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод на участието му в настоящата Промоция, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.
20.    Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на книгата поради обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора.
21.    Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
22.    Организаторът си запазва правото да изменя Условията през Периода на провеждане Промоцията при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно. Изменените Условия и ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *