ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три смарт телевизора

Спечелете три смарт телевизора

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „ SPIRIT ТРАНСФОРМАЦИИ 2“

Организатор на Кампанията е „Оргахим” АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ 21 (по-долу за краткост Организатор). Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява предметните награди за печелившите участници в Кампанията.

С участието си в Кампанията участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия.

Общите условия са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на интернет адрес: https://transformacii2.spiritpaints.bg/

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда във фирмените магазини на Организатора и в магазините на Praktiker, Mr. Bricolage, Bauhaus и HomeMax на територията на Република България.

Кампанията се провежда в периода от 10 септември 2018 г. до 31 октомври 2018 г. включително. Всички опити за участие преди или след крайния срок се считат за невалидни.

Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в уеб страницата https://transformacii2.spiritpaints.bg/ 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служителите на Организатора и „Хъб Ахед“ ООД, както и членове на семействата на всички, посочени по-горе лица (родители, съпрузи, деца).

РАЗДЕЛ 4. НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са:

Закупили един или повече от промоционалните продукти на „Оргахим“ АД, участващи в кампанията (Раздел 5) и са регистрирали кода от касовата бележка на покупката в регистрационната форма на уеб страницатаhttps://transformacii2.spiritpaints.bg/

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право, в случай, че бъде изтеглен, да получи наградата съгласно условията на настоящите Общи условия.

С регистрирането на код от касова бележка в уеб страницата https://transformacii2.spiritpaints.bg/ всеки участник декларира, че е запознат с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в Общите условия, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, а именно от публикуването им в уеб страницата https://transformacii2.spiritpaints.bg/.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните си при регистрация. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

РАЗДЕЛ 5. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на поне един от следните продукти от категорията „Spirit бази за тониране“:

– Spirit Tint Base White Matte – 1L, 2.5L, 5L

– Spirit Tint Base White Satin – 1L, 2.5L, 5L

– Spirit Tint Base Semitransparent Matte – 1L, 2.5L, 4.8L

– Spirit Tint Base Semitransparent Satin – 1L, 2.5L, 4.8L

– Spirit Tint Base Transparent Matte – 1L, 2.5L, 4.5L

– Spirit Tint Base Transparent Satin – 1L, 2.5L, 4.5L

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите от Кампанията са общо 3 смарт телевизора SONY KD-49XF7596 4K Ultra HD LED, съответно предназначени за трима печеливши.

В края на Кампанията на случаен принцип ще бъдат избрани трима печеливши участници, измежду всички регистрирали кода от касовата бележка на покупката си и спазили условията за участие, чрез онлайн софтуер за теглене на награди, в присъствието на нотариус. Резултатите от тегленето на наградите са окончателни и не подлежат на оспорване на каквото и да е основание.

Всеки участник може да получи само една награда.

Списъкът на печелившите участници ще бъде публикуван на уеб страницата https://transformacii2.spiritpaints.bg/ до 10 дни след крайния срок на Кампанията.

След избирането на печелившите те ще бъдат уведомени писмено (с имейл), както и с телефонно обаждане на посочените от тях контакти в регистрационната форма.

За да получат наградата си, при осъществена връзка с организатора печелившите участници следва да предоставят данни за доставка – три имена, телефон за контакт и точен адрес.

Наградите се получават срещу представена касова бележка от покупката.

В случай че със спечелилият награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 10 работни дни, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на последващ печеливш.

Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ