ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфони, топкана UEFA Шампионска лига и мини джаги

Спечелете смартфони, топкана UEFA Шампионска лига и мини джаги

1. Период и начин за участие:
1.1. Периодът за участие в Кампанията „Шампионска лига по MAX Sport“ (наричана за краткост „Кампанията”) е от 09:00:00 часa на 09.10.2018 г. до 23:59:00 часа на 11.11.2018 г.
1.2. Кампанията се провежда на уеб страницата на Организатора: http://www.maxsportgame.com/ и съгласно настоящите Правила.

2. Организатор:

2.1. 2.1. Организатор на Кампанията е „Юнайтед Партнърс“ ЕООД със седалище и адрес на управление: София 1000, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 120, ЕИК 121316789 (наричан за краткост ОРГАНИЗАТОР) в полза на клиента си „А1 България“ ЕАД (наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ) „А1 България“ ЕАД.

3. Участници:
3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице навършило 18 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
3.1.1. посети интернет страницата на провеждане на Кампанията, посочена в т. 1.2. от настоящите Правила, отговори на всички въпроси от анкетата на Организатора, попълни регистрационната форма и приеме настоящите Правила.
3.1.2. Участник в Кампанията може да бъде всеки, който се съгласи да участва в нея, като потвърди съгласието си на http://www.maxsportgame.com
3.1.3. За да участва в тегленето на награда, Участникът трябва да се регистрира, като попълни регистрационната форма. По време на регистрацията Участникът оставя своите две имена (лично име и фамилия), имейл адрес и телефон, за да може да участва в теглене за съответната награда. Данните са необходими, за да може Организаторът да се свърже с победителите след края на Кампанията, ако са спечелили.
3.1.4. Участникът има право да се регистрира в Кампанията неограничен брой пъти, но само с първата регистрация може да участва в тегленето за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Кампанията, Организаторът има правото да го отстрани от участие.
3.1.5. Регистрацията за участие и самото участие в Кампанията, както и спечелването и получаването на награди от Кампанията, не е обвързано с, и няма за цел да увеличи покупките на продуктите на Организатора от Участниците/ печелившите. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукт/и на Организатора.
3.1.6. Участникът трябва да се запознае се с настоящите Правила, които ще бъдат публикувани в секцията „Правила за участие в Кампанията“, в самата страница на Кампанията: http://www.maxsportgame.com/
3.1.7 С факта на регистрация за участие в Кампанията Участникът, се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на наградата лични данни (три имена, телефон и имейл), както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора и негови подизпълнители за целите на Кампанията.
3.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в А1, в качеството му на предприятие – ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол, и членове на техните семейства.

4. Механизъм на участие:
4.1. Участието в Кампанията се реализира в Периода, посочен в т. 1.1. от тези Правила при следните условия:
4.1.1. Участието в Кампанията „Шампионска лига по MAX Sport“ не е обвързано със закупуването на продукт или услуга предлаган от „А1 България“ ЕАД.
4.1.2. Всеки, който желае да участва в Кампанията и отговаря на условията за това следва да посети страницата на Кампанията: http://www.maxsportgame.com/
4.1.3. Всеки, който желае да участва в Кампанията (наричан за краткост „Участник“) трябва да се запознае и приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани в самата страница на адрес: http://www.maxsportgame.com/pages/terms/
4.1.3.1. При съгласие от страна на Участника да се включи като такъв в Кампанията и да бъде включен в тегленето за награда, той трябва да следва следните стъпки: 1. Да отговори на всички въпроси от анкетата
2. Да попълни своите две имена (първо име и фамилия), телефон и имейл адрес в определената затова регистрационна форма на страницата на Кампанията.
3. Да прочете и да се съгласи с правилата на Кампанията, които са качени на сайта на Кампанията.
4. Да потвърди своето участие като кликне върху бутона „Регистрирай се“.
4.1.3.2. Желаещите да се включат в Кампанията и тегленето за награди трябва да извършат всички описани стъпки от точка: 4.1.3.1.
4.1.3.3. Желаещите да участват в Кампанията могат да попълнят въпросите в Кампанията и да се регистрират в Кампанията колкото пъти искат, но участват само в едно теглене със своя най-добър точков резултат.
4.1.3.4. Всеки участник може да спечели само една награда

5. Награди:
5.1. Наградите в Кампанията, които ще бъдат спечелени от участниците в Кампанията, са: • 2 броя смартфони N9, три футболни топки реплики Adidas Champions League и пет броя брандирани игри за мини-футбол
6. Определяне на победителите:
6.1. През периода на Кампанията ще се извърши едно теглене: на 12.11.2018 година.
6.2. Печелившите участници са 10 /десет/ на брой, които се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.
6.3. След определяне на печелившите участници се изтеглят по още 5 (пет) резервни печеливши участници за всеки един от 10-те печеливши участника. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в сроковете по т. 7. от настоящите Правила.
6.4. След изтегляне на печелившия Участник се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

7. Получаване на наградите: 7.1. След определяне на печелившия Участник по реда на предходната точка служител на А1 уведомява съответния печеливш Участник чрез телефонно обаждане на номера, който Участникът е посочил в регистрационната форма, в срок до 10 (десет) работни дни от определянето на печелившия Участник. В телефонния разговор печелившият Участник получава информация относно реда за получаване на наградата, в това число за магазина на А1, в който може да получи наградата си – да попълни нужните документи, за да започне да ползва своята награда и за да получи спечеления смартфон.
7.2. В случай че съответният печеливш Участник не може да бъде намерен по описания ред, той губи право да получи Наградата и за печеливш се счита съответният по ред резервен печеливш Участник, който се уведомява по същия начин.
7.3. Наградата може да бъде получена в срок до 5 (пет) седмици от датата на тегленето.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ