ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смарт часовник Suunto Ambit3 Run Black, 20 ваучера по 50 лева и 10 тениски NN

Спечелете смарт часовник Suunto Ambit3 Run Black, 20 ваучера по 50 лева и 10 тениски NN

1. Период на Играта

00:01 часа на 03.10.2018 г. до 23:59 часа на 25.10.2018 г.

2. Описание на Играта

Целта на Играта е популяризиране на марката на NN и спонсорството на NN на Маратон София 2018. Играта е тип „томбола”, в рамките на която 31 Участници (дефинирани по-долу), избрани чрез жребий, ще спечелят Награда (дефинирана по-долу).

3. Организатор на Играта

„Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ

София 1404, бул. „България” № 49Б, ет. 10

4. Участници в Играта

4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила“).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което е български гражданин и е направило валидна регистрация в Периода на Играта:

4.3. За да участва в Играта всеки Участник, трябва да предостави име и фамилия, град, телефон, и имейл адрес.

4.4. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.

4.5. Служители на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ и лица, свързани с Играта, служители на Спортал.БГ, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта.

5. Територия

Играта се провежда на територията на Република България.

6. Награди

6.1. Печелившите Участници имат право да получат Награда, която включва:

  • 1 брой часовник Suunto Ambit3 Run Black;
  • 20 бр. ваучери, всека на стойност 50 лв., от магазин за спортни стоки;
  • 10 бр. тениски.

6.2. Всеки участник в играта, в т.ч. спечелилите някоя от изброените по-горе предметни награди, печели и безплатна финансова консултация от представител на NN.

7. Механизъм на Играта

7.1. Името на печелившия Участник ще бъде изтеглено на 26.10.2018 г. посредством жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Имената на печелившите Участници ще бъдат оповестени на интернет страницата на NN: www.nnbulgaria.com, както и на страницата на NN във Facebook.

7.2. Наградата ще бъде предоставена на печелившия Участник, при условие, че същият отговаря на условията на настоящите Официални правила и предостави следната информация:

(i) име и фамилия (съгласно документ за самоличност);

(ii) име на града, в който живее;

(ii) телефонен номер;

(iv) имейл адрес.

7.3. Представител на Организатора ще се свърже с печелившия  Участник чрез посочения при регистрацията телефонен номер, за да го уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й.

7.4. В рамките на 5 (пет) работни дни от публикуване на обявата по точка 7.1 по-горе представител на организатора прави 3 последователни опита да установи контакт с печелившия Участник за получаване на Наградата.

7.4. Печелившият Участник ще получи Наградата си в рамките на 30 (тридесет) работни дни от публикуване на името му на интернет страницата на NN: www.nnbulgaria.com, освен ако не е уговорено друго между Участник и Организатор.

7.5. В случай, че с печелившия Участник не бъде установен контакт, за да получи Наградата си, Наградата се предлага на друг – произволно избран Участник, който също ще бъде оповестен на интернет страницата на NN: www.nnbulgaria.com, както и на страницата на NN във Facebook.

7.6. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефонен номер или невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща за контакт.

7.7. Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като печелившият Участник удостовери самоличността си.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ