ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 кафемашини и 30 комплекта чаши Lavazza

Спечелете 3 кафемашини и 30 комплекта чаши Lavazza

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1. Организатор на Кампанията е „Уот Иф“ ООД по поръчка на „Кока-кола ХБК България“ АД. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Кампанията (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://amodomio.lavazza.bg/ за целия период на Кампанията. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://amodomio.lavazza.bg/.

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

4. Кампанията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Кока-кола ХБК България“ АД и “Уот Иф” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

5. Участвайки в тази кампания, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

1. Кампанията се организира и провежда в периода от 23.10.2018 до 12.11.2018г, само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Кампанията се организира на интернет адрес: https://amodomio.lavazza.bg/

2. За да се включи участник в Кампанията, той трябва да направи своето виртуално кафе чрез механниката на играта, след което да предостави своето име и имейл адрес в регистрационната форма на кампанията, която се намира на интернет адрес: https://amodomio.lavazza.bg/. След като завърши регистрацията и изпрати своите данни, всеки участник автоматично се включва в томбола за награди.

3. След изтичане на крайния срок на Кампанията (12.11.2018г.), общо 33 участника ще спечелят награди, които ще бъдат изтеглени на томболен принцип.

4. Наградният фонд за целия период на Кампанията включва:

ГОЛЕМИ НАГРАДИ:

3 броя капсулни кафемашини A Modo Mio

МАЛКИ НАГРАДИ:

30 комплекта чаши Lavazza.

5. Печелившите участници ще бъдат обявени на 15.11.2018г

6. Награди, непотърсени в 20 дневен срок след обявяване на печелившите, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ